Jeg vil bygge en småbygning

Reglerne for småbygninger omfatter som udgangspunkt garager, carporte, udhuse, skure, drivhuse, overdækkede terrasser mm.

Hvis du bor i rækkehus eller enfamiliehus, kan du som udgangspunkt opføre småbygninger med et samlet areal på op til 50 m2 uden at søge byggetilladelse. Det er altså ikke størrelsen på den enkelte bygning, der bestemmer om du skal have en byggetilladelse men derimod det samlede areal af småbygninger på grunden.

Du skal dog være opmærksom på, at bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser om bl.a. bebyggelsens afstand til skel, højde, bebyggelsesprocent mv. skal overholdes. Hvis det ikke er muligt at overholde bestemmelserne, skal du søge om byggetilladelse.

Derudover skal du også være opmærksom på, at arbejdet kan kræve en planmæssig godkendelse, herunder hvis du overskrider den tilladte bebyggelsesprocent mv. Se mere neden for under "Find kommuneplan og evt. lokalplan".

  • Er det samlede areal for småbygninger på grunden over 50 m2, skal du altså søge om byggetilladelse via Byg og Miljø. Husk at overdækninger også tælles med i arealet.
  • Kan småbygningerne ikke overholde bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser, skal du ligeledes søge om byggetilladelse via Byg og Miljø.
  • Du skal huske at orientere dig i dit plangrundlag (kommuneplan og lokalplan/byplanvedtægt).

Begrænsningen på de samlede 50 m2 for småbygninger gælder alle småbygninger på grunden. Hvor der tidligere i visse tilfælde var mulighed for at opføre op til 2 småbygninger på op til 10 m2 uden byggetilladelse, indgår de nu i det samlede areal.    

Når du skal beregne din bebyggelsesprocent, skal du orientere dig i den gældende lokalplan/byplanvedtægt. Hvis du bor i et område uden lokalplan, skal du være opmærksom på følgende:

  • Bor du i fritliggende enfamiliehus, dobbelthus med lodret lejlighedsskel eller har sommerhus skal du ikke regne de første 35 m2 småbygning med i din bebyggelsesprocent.
  • For etageboligbebyggelser med både lodret og vandret lejlighedsskel, rækkehuse, kædehuse, gruppehuse eller lignende former for helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, er det de første 20 m2, der ikke medregnes til bebyggelsesprocenten.

Ovenstående kaldes ofte "fradragsreglen", da den giver et fradrag i beregningen af den samlede bebyggelsesprocent.

I vejledningen herunder kan du læse om de forhold, man skal være opmærksom på ved opførelse af en småbygning. 

Vejledning småbygninger

 

Ansøg via Byg og Miljø

Før du går i gang

Orienter dig i bygningsreglementet
Find kommuneplan og evt. lokalplan
Undersøg om din ejendom er omfattet af bygge- og beskyttelseslinjer
Find eventuelle servitutter
Forhåndsdialogmøde
Find en god byggerådgiver
Husk dine naboer
Partshøring
Send en komplet ansøgning første gang

Undervejs i dit projekt

Startmelding
Husk dine naboer

Når dit projekt er færdigt

Færdigmelding
BBR-meddelelse