Spring til indhold

Vi passer på naturen

Rudersdal byder på et væld af smukke og særlige naturoplevelser, som det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at passe på.

Derfor udfører vi jævnligt naturpleje – vi sørger for, at der kommer dyr ud, som tager sig af græs og andre arter, vi bekæmper bjørneklo og tynder ud i skoven, så der bliver et bedre kig til de mange smukke steder.

I vore naturpleje samarbejder vi med forskellige foreninger, fx Danmarks Naturfredningsforening i Rudersdal (DN) om lån af leredskaber til slåning på græs- og engarealer. Vil du gerne prøve kræfter med en le, kan du kontakte formanden, Mikael Sundby, mikael.sundby@gmail.com.

Vi samarbejder også gerne om at passe og pleje både natur-, by- og boligområder, men du skal også selv passe på naturen: Smid ikke affald, og tag hensyn, når du færdes i naturen fx hvis du har hunden med på tur:

‌Ruter og aktiviteter i naturen‌ - vælg "Andre muligheder > Hundeskove".

Også vandområder tager vi os af: Fx forbedrer vi vandløb og fører tilsyn med søer (ilt, fisk, vegetation mv.), badevand og havmiljø.

Har du selv et privat vandløb på din grund, gælder også nogle regler (klik på 'Vandløb og søer' herunder).

Sådan passer vi sammen på naturen.

Giv os et praj

Vi sørger for, at de offentlige grønne områder i kommunen fremstår smukke, rene og velholdte.

Ligger der affald, kan du give os et praj.

Giv et praj om affald

Vandplaner og naturplaner

Ifølge EU’s Vandrammedirektiv skal medlemslandene sikre, at deres vandområder har en tilstand, der opfylder de opsatte målsætninger.

På tilsvarende måde er Danmark forpligtiget til at sikre, at vores Natura 2000-områder lever op til EU's Naturdirektiver og har en gunstig bevaringsstatus.

Vandplan

Vandområdeplan Sjælland (Miljø- og Fødevareministeriet)

Natura 2000-planer

Statslig Natura 2000-plan 2016-2021. Bøllemosen, Natura 2000-område nr. 138

Statslig Natura 2000-plan 2016-2021. Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, Natura 2000-område nr. 139

Statslig Natura 2000-plan 2016-2021. Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave, Natura 2000-område nr. 144

Natura 2000-handleplan

På baggrund af den statslige plan har kommunerne udarbejdet en lokal handlingsplan for Natura 2000-område nr. 139:

Natura 2000-handleplan, område nr. 139

Andre naturplaner

Landskabs- og plejeplan for Maglemosen

Plejeplan for Søllerød Naturpark

Plejeplan for Stavnsholtkilen