Spring til indhold

Et trafiksikkert Rudersdal

I Rudersdal Kommune har vi et overordnet mål om, at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne i trafikken på kommunens veje skal nedbringes til nul. Trafikplanen er et vigtigt styringsredskab for trafikken i Rudersdal, så vi sammen får et trafiksikkert Rudersdal.

Trafikplanen favner bredt og berører både fysiske ændringer af veje og stier, adfærdsændring og kampagner, samt samarbejde på tværs af borgere, forvaltninger og virksomheder.

Trafikplanen er vedtaget i Miljø- og Teknikudvalget på mødet den 7. juni 2017.

Trafiksikkerhed er et bærende element i trafikplanen og er udgangspunktet for vores arbejde med trafik i Rudersdal. Vi har forpligtet os til, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken på kommunens veje skal nedbringes til nul. Trafikplanens fokusområder afspejler derfor dette ambitiøse mål.

I Rudersdal vil vi gerne være landets bedste bokommune. Det sætter en række krav til den trafikale sammenhæng. For vi er ikke kun én type trafikant. I løbet af dagen skifter vores roller med vores behov. Om morgenen, når børnene skal i skole, er vi måske fodgængere, på vej til arbejde benytter vi bilen eller offentlig transport, og når vi skal handle, tager vi cyklen.   

Dét at kunne bevæge sig nemt mellem hverdagens destinationer har både indflydelse på valget af transportform og på valget af uddannelsessted, bopæl og arbejdsplads.

Trafikplanen skal sikre sammenhæng, så afstandene ikke bliver en hindring, hverken for potentielle tilflyttere, der skal få hverdagen til at gå op, eller for virksomheder, der skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Samtidig er vi i regional sammenhæng et vigtigt bindeled mellem hovedstadsområdet og det øvrige Nordsjælland.

Trafikplanen er blevet til i samarbejde med en fokusgruppe bestående af deltagere fra virksomheder, grundejerforeninger, skoler, råd og nævn mv. Gennem dialogmøder har vi diskuteret hvilke fokusområder, der netop er vigtige for trafikken i Rudersdal. Fokusgruppen har bidraget med værdifulde input, og de har sat deres tydelige præg på trafikplanens temaer.

 

Temaer i Trafikplanen

Vi arbejder med syv temaer:

  • Sikkerhed og tryghed
  • Fremkommelighed
  • Cykling
  • Kollektiv trafik
  • Tilgængelighed
  • Vedligehold
  • Parkering.

 

Sikkerhed og tryghed

Fremkommelighed

Cykling

Kollektiv trafik

Tilgængelighed

Vedligehold

Parkering

Stationsvej i Birkerød

Forudsætninger

Arbejdet med trafik foregår i et samspil med en lang række aktører både i og udenfor Rudersdal. Vi får løbende input fra borgere om at forbedre trafikken i lokalområdet, og da vi er en del af den regionale og landsdækkende trafik, skal vi sikre, at der er trafikal sammenhæng både indenfor kommunen og på tværs af kommunegrænserne.

Samtidig skal vi agere indenfor en række fastsatte rammer, herunder love og planer. Arbejdet med trafik foregår derfor ikke i et vakuum, men beror på en lang række forudsætninger, der alle er med til at forme trafikken i Rudersdal.

Veje og stier

Veje og stier binder kommunens områder sammen og sikrer, at trafikanterne smidigt, sikkert og trygt kan komme frem. Veje og stier bliver delt op i forskellige typer, alt efter hvilken funktion vejen eller stien har, og hvilken type trafikant, der skal bruge vejen eller stien. Vi har fokus på at skabe sikkerhed, tryghed og god fremkommelighed for alle typer trafikanter. Men alt efter det overordnede formål for vejen eller stien, vil trafikanterne opleve, at fokus kan skifte.

For bilister er det vigtig, at fremkommelighed er i fokus, og samtidig vil vi gerne skabe trygge rammer for cyklister og gående, så flere, især børn, aktivt transporterer sig selv. For at børnene og andre er trygge ved selvtransport, har det stor betydning, at de bliver tilbudt et sikkert, sammenhængende og tilgængeligt net af stier.

I videst muligt omfang er det også hensigten, at de færdselshæmmede skal kunne benytte stisystemet.

Kortet viser de fire overordnede vejklasser, vi opererer med i Rudersdal Kommune: Overordnet trafikvej, trafikvej, overordnet lokalvej og lokalvej.

Vejtyper

 

Korter viser de fire forskellige slags cykelstier, kommunen kan byde på: Supercykelstier, øvrige cykelstier med regional betydning, cykelsti langs vej eller sti og separate cykelstier.

Stityper

Vejen til et trafiksikkert Rudersdal

Der vil altid være en risiko for at komme til skade ved at færdes i trafikken. Trafiksikkerheden har en stor betydning for den enkelte borgers dagligdag og lyst til at færdes i kommunen.

Arbejdet med at skabe større trafiksikkerhed er en fælles opgave og omfatter årlige og flerårlige kortlægninger og analyser af uheld, borgeres udpegning af utrygge lokaliteter, samt hastighedsmålinger i Rudersdal Kommune.

Vejen til et trafiksikkert Rudersdal