Spring til indhold

Træer i det grønne vejbillede

”Træstrategi for Rudersdal Kommune” skal sikre, at vi får flere træer, at vores træer trives og er varierede. Træer skal tænkes ind i alle de daglige sammenhænge, som tilsammen skaber vores smukke kommune.

Rudersdal Kommune har som vision at være landets bedste bokommune, og et af elementerne er, at kommunens bycentre og veje skal være smukke og æstetiske. Det stiller krav til byer og vejes udformning, materialevalg og fremtoning.

Træstrategien er et led i projektet ”smukke, grønne veje”, som sætter fokus på forskønnelse af vejenes udformning, brug af materialer, belysning og beplantning. Det er politisk vedtaget, at der fremover skal gøres en særlig indsats for at gøre kommunens større indfalds- og trafikveje grønne.

‌Strategi for smukke, grønne veje

Træstrategien skal sikre, at vi arbejder mod et fælles overordnet mål for kommunens træer i bycentre og langs veje, kan fokusere vores ressourcer og sætte den rigtige retning på vores indsatser:

Status er, at vi i dag har ca. 4.500 træer i bycentre og langs veje. Heraf er ca. 1000 træer i dårlig vækst og må udskiftes, og det vurderes, at der skal plantes mindst 500 nye træer på de større indfalds- og trafikveje for at give dem et grønt præg.

Vi skal have flere træer, de skal trives, de skal være varierede, og de skal tænkes ind i alle de daglige sammenhænge, som tilsammen skaber vores smukke kommune.

Strategien supplerer kommunens Park- og naturpolitik.

Park- og naturpolitik

træværdier_juni 2019

En grøn vision for træerne

”Rudersdal Kommune har i 2028 flere end 5.000 træer i bycentre og langs veje med stor artsvariation, alle velplejede og i god vækst.

Træerne giver borgerne natur- og kulturoplevelser, byer og veje identitet og medvirker til at fastholde grønne kiler og grønne overgange til det åbne land.

Træerne skaber grøn struktur, fungerer som klimaskærm og støtter kommunens vision om Rudersdal som bedste bokommune og målene om trafiksikre og smukke grønne veje”

Figur: Efter Københavns Kommune

Otte indsatsmål

Strategi for vejtræer i Rudersdal, 2019 – 2028 opstiller følgende otte indsatsmål:

  1. Flere træer
  2. Større variation
  3. Flere sunde og velplejede vejtræer
  4. Gode træer i bycentre
  5. Flere trafiksikre træer
  6. Brug af træer i klimaløsninger
  7. Mere information om træernes værdi
  8. Mere samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger om træer og projektet ”smukke, grønne veje”

For de otte mål beskrives mulige effekter, udfordringer og de nødvendige indsatser.

1. Flere træer

Rudersdal Kommune har i dag 4500 træer i bycentre og langs veje. Antallet af træer i bycentre og langs veje ønskes forhøjet til mindst 5000 træer, svarende til at der er et vejtræ pr. 9. borger.

Flere træer

2. Større variation

Rudersdal har i dag ca. 100 forskellige vejtræer, fordelt på ca. 25 slægter, 75 arter og 50 sorter. Ved fremtidig plantning vælges træer, så der skabes større variation.

Større variation

3. Flere sunde og velplejede træer

Ca. 20 pct. af Rudersdals træer i bycentre og langs veje trives dårligt og skal udskiftes. Alle træer i bycentre og langs veje skal være i god vækst, så de kan blive gamle træer.

Flere sunde og velplejede træer

4. Gode træer i bycentre

En grøn kommune har grønne byer. Vi ønsker bytræer, som formidler byens skala og danner grønne bycentre og hyggelige, grønne handelsmiljøer med mulighed for ophold.

Gode træer i bycentre

5. Flere trafiksikre træer

Kommunens Vejafdeling har ansvaret for træer i bycentre og langs vejene. Eksisterende træer skal være trafiksikre, og nye træer skal placeres, så de ikke bliver til gene og fare for færdslen.

Flere trafiksikre træer

6. Brug af træer i klimaløsninger

Kommunen arbejder for at imødegå klimaforandringerne. Træer i bycentre og langs veje skal indgå i løsninger mod klimaforandringer og fungere som klimaskærme, der forbedrer levevilkårene i byerne.

Brug af træer i klimaløsninger

 7. Mere information om træernes værdi

Borgerne skal oplyses om træer gennem kampagner og konkurrencer, så de får en forståelse for træernes værdi for den grønne kommune.

Mere information om træernes værdi

8. Mere samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger om træer og projektet ”smukke, grønne veje”

Rudersdal er en grøn kommune. Vi ønsker at skabe grønne samarbejder med borgere, virksomheder og foreninger omkring træer, for at skabe flere ”smukke, grønne veje”.

Mere samarbejde med borgere, virksomheder og foreninger om træer og projektet ”smukke, grønne veje”

Om træstrategien

Strategien er en plan for, hvad vi vil med træer i bycentre og langs vejene. Den definerer otte indsatsmål for at komme derhen. Ved ”træer i bycentre og langs veje” forstås træer, der står på offentligt kommunalt vejareal.

De otte mål er målbare, langsigtede, ambitiøse, men også opnåelige. De skal sikre, at vi sætter retning på vores indsatser og målretter vores taktiske indsatser.

Træstrategien udstikker ikke konkrete handlinger, fx hvilke veje der skal plantes træer på, men rummer nogle taktiske overvejelser, fx om den måde vi nu forvalter træer på.

Samtidig er strategien grundlæggende for forvaltningens administration, da den udstikker mål for beskyttelse, planlægning, udvikling samt drift af de kommunale træer. Tillige er den til støtte for forvaltningens fortsatte arbejde med trafiksikkerhed og tryghed på kommunale veje med træer.

Desuden skal strategien være et redskab i dialog og samarbejde med borgere, vejlaug, grundejerforeninger, handelsforeninger og interesseforeninger.

Strategien tager sit udgangspunkt i en registrering af kommunens træer i bycentre og langs veje. Strategi og mål tilpasses resultaterne af den vurdering af træerne, som foretages.

Strategi for træer i bycentre og langs veje følger op på kommunens Park- og naturpolitik.

Park- og naturpolitik

Byernes parker og grønne naturområder er mødesteder for rekreation og fysisk aktivitet. De grønne områder langs vejene giver kommunen grøn sammenhæng, giver veje og byer identitet og styrker kommunes grønne udtryk. I kommunens bycentre, langs vejene og i boligområder er træer væsentlige for oplevelsen af det at bo i en grøn kommune.

Der er samtidig store klimatiske fordele ved at have træer langs vores veje og i vores bymiljøer. Træer opsuger og renser regnvand, giver læ og skygge, sænker byens temperatur, reducerer CO2 og forbedrer luftkvaliteten i byerne.

Med denne strategi ønsker Rudersdal Kommune at sikre en prioritering af både eksisterende og nye træer i bycentre og langs veje i kommunen – som en naturlig del i den fortsatte udvikling af kommunens veje og bydele og et modtræk mod klimaforandringerne.

Strategien er en delstrategi i projekt ”Strategi for smukke grønne veje”, som er vedtaget af kommunens Miljø- og Teknikudvalg den 12. september 2018:

‌Strategi for smukke, grønne veje

Vi har registreret træer i bycentre og langs vejene

For at få et overblik er vi i fuld gang med at registrere og vurdere vores træer i bycentre og langs veje. Pt. har vi på kommunale vejarealer optalt 4.500 træer i bycentre og langs veje, som nu er indtegnet på et digitalt kort i Mapinfo.

Alle træer er registreret med deres placering, træart / træsort og alder. Vi har behov for et samlet overblik over træerne og deres sundhedstilstand, så vi ved hvor vi skal sætte ind med renovering. Og så det bliver muligt at følge træernes sundhedstilstand over år.

Umiddelbart skønnes det, at omkring 20 pct., svarende til 900 træer, er i dårlig vækst, som fx kan skyldes, at de er plantet under dårlige vækstforhold, eller der er valgt en forkert træsort. Det kan også være træer, som er syge – i disse år dør mange asketræer af sygdommen Asketoptørre, der er en svampesygdom, som specifik rammer asketræer.

Skal vi sikre vores nuværende bestand af træer, må vi påregne at udskifte træer, som mistrives, og give nye træer bedre betingelser.

Dette kort viser fordelingen af fuldkronede og formede træer i hele Rudersdal Kommune. Kort: Træer i bycentre og langs veje i Rudersdal Kommune, status pr. 1. maj 2017.

Kort: Træer i bycentre og langs veje i Rudersdal Kommune, status pr. 1. maj 2017

Se stor udgave af kort der viser træer i bycentre og langs veje i Rudersdal Kommune

Vi har derfor et behov for at analysere de enkelte træers trivsel og kortlægge, hvilke træer som trives, og hvilke som må udskiftes. Vi har også et behov for at kortlægge de veje, hvor vi med fordel kan plante nye træer. 

Vi har registreret træarterne – hovedparten ca. 40 pct. består af Spidsløn og Lind. Men en robust træbestand er varieret. Der er indikationer på, at Spidsløn mistrives, så dem bør vi have et særligt øje på, og skal de udskiftes grundet dårlig trivsel, bør vi overveje at skifte art.

For at opretholde og udvikle en sund bestand af træer i bycentre og langs veje er det nødvendigt, at vi målretter vores indsats.

 

Diagrammet viser fordeling af vejtræer på forskellige slægter per 8. maj 2017.

Figur: Rudersdals træer i bycentre og langs veje, fordelt på slægter, rev. 08.05. 2017