Strategi for kommunens vejtræer

”Strategi for Rudersdal Kommunes vejtræer” er en langsigtet plan, der skal sikre, at vi arbejder mod et fælles overordnet mål for kommunens vejtræer, kan fokusere vores ressourcer og sætte den rigtige retning på vores handlinger.

Målet sætter rammen for, hvordan vi i det daglige arbejder med vejtræer som et værdifuldt element i den grønne kommune.

Der er tale om et målbart, langsigtet, ambitiøst, men også opnåeligt overordnet mål - udmøntet i en række delmål, som skal sikre, at vi holder retningen.

Udgangspunkt for strategien er kommunens vision om at være landets bedste bokommune. Strategien binder Park- og naturpolitikkens mål for kommunens grønne områder sammen med de ressourcer, vi har til rådighed for vores vejtræer.

Park- og naturpolitik

Strategien er en plan for, hvad vi vil med vejtræerne, men definerer ikke de handlinger der skal udføres, for at vi kommer derhen. Den rummer nogle taktiske overvejelser, fx om den måde vi nu forvalter vejtræer på, og hvad vi sammen med borgere og andre interessenter kan gøre, så vi opfylder strategiens overordnede mål.

Strategien er grundlæggende for forvaltningens administration. Den udstikker mål for en handleplan for beskyttelse, planlægning, udvikling samt drift af de kommunale vejtræer og er desuden til støtte for forvaltningens fortsatte arbejde med trafiksikkerhed og tryghed på de kommunale veje, hvor der er vejtræer.

Strategien er også et vigtigt redskab i det tværgående samarbejde med kommunens andre forvaltninger og i den daglige dialog og samarbejde med kommunens borgere, vejlaug, grundejerforeninger og handelsforeninger om kommunens vejtræer.

Baggrund

Baggrund for strategien
Høsterkøb

Strategisk hovedmål for vejtræer i Rudersdal

”Rudersdal Kommune har i 2027 flere end 5.000 vejtræer med stor artsvariation, alle velplejede og i god vækst. Vejtræerne giver borgerne natur- og kulturoplevelser, byer og veje identitet og medvirker til at fastholde grønne kiler og grønne overgange til det åbne land.

Vejtræerne skaber grøn struktur, fungerer som klimaskærm og støtter kommunens vision om Rudersdal som bedste bokommune og målene om trafiksikre og smukke veje”

Seks temaer

Vi arbejder med seks temaer i strategi for vejtræer:

  • Registrering og vurdering
  • Bevaring og beskyttelse
  • Trafiksikkerhed
  • Langsigtet udvikling
  • Drift og pleje
  • Information og samarbejde

Tema: Registrering og vurdering

Vi arbejder for
Vidste du, at

Tema: Bevaring og beskyttelse

Vi arbejder for
Vidste du, at

Tema: Trafiksikkerhed

Vi arbejder for
Vidste du, at

Tema: Langsigtet udvikling

Vi arbejder for
Vidste du, at

Tema: Drift og pleje

Vi arbejder for
Vidste du, at

Tema: Information og samarbejde

Vi arbejder for
Vidste du, at

Karakteristik af vejtræerne

Vejtræerne i Rudersdal kan kategoriseres i fire typer:

  • Kulturhistoriske værdifulde vejtræer
  • Vejtræer i bycentre
  • Vejtræer langs trafikveje
  • Vejtræer langs lokalveje (boligveje)

Vejtræerne i Rudersdal Kommune

Kulturhistoriske værdifulde vejtræer
Vejtræer i bycentre
Vejtræer langs trafikveje
Vejtræer langs lokalveje (boligveje)