Spring til indhold

Sådan skal vi blive klimaneutrale i 2040

Rudersdal skal være et godt sted at bo - også i fremtiden. Vores klimahandlingsplan sætte rammen for, at kommunen er klimaneutral i 2040 og samtidig bliver mere robust over for klimaforandringer.

Efter endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen 26. oktober 2022 har Rudersdal nu en færdig klimahandlingsplan, som sætter scenen for, hvordan vi når vores mål om at være CO2-neutral i 2040, og samtidig viser, hvordan vi tilpasser os klimaforandringerne.

Klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune 2022-2040​

Målet er en smuk, en grøn og ikke mindst en bæredygtig bokommune, hvor også de kommende generationer har et godt og trygt sted at slå sig ned og trives.

Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandlingsplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv.

Ny, ambitiøs klimaplan sætter kursen

Herunder kan du i overordnede træk se de forskellige faser i processen, der har været frem mod den færdige klimahandlingsplan.

Processen frem mod en klimahandlingsplan

 • Vejen hertil: Input fra borgere, erhvervsliv og foreninger

  Udviklingen af kommunens klimahandlingsplan sker inden for rammen af DK2020-projektet.

  Tænketanken CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for DK2020-projektet, som i praksis er et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem danske regioner.

  Læs mere om DK2020 hos Realdania

  I arbejdet med at designe klimahandlingsplanen vil vi i videst muligt omfang inddrage borgere, lokale virksomheder og foreninger, som allerede har været meget engageret i den demokratiske proces, der blev indledt med borgersamlingen om FN’s verdensmål i 2020 / 2021.

  Det konkrete resultat blev syv anbefalinger, som blev overdraget til den daværende kommunalbestyrelse.

  Borgersamlingens anbefalinger

  De syv anbefalinger dækker et bredt spektrum af forhold, som står borgerne nær. Det gælder tanker om en grønnere, rigere og endnu mere mangfoldig natur, grøn energi og genanvendelse, mindre madspild, kortlægning af kommunens offentlige og private forbrug samt bæredygtig bytransport med styrkelse af samkørsel og cyklisme.

  Nogle af anbefalingerne var også i fokus på bæredygtighedskonferencen i efteråret 2021, hvor anbefalingerne blev udmøntet i en række konkrete forslag.

  På konferencen blev der i alt præsenteret 75 ideer fordelt på de seks spor, de mange deltagere kunne deltage i:

  1. Grøn transport
  2. Biodiversitet
  3. Fællesskaber og det sociale aspekt
  4. Grøn energi
  5. Forbrug og cirkulær økonomi
  6. Klimatilpasning

  Ideer fra bæredygtighedskonferencen

  Tilsvarende har et erhvervspanel med fokus på grøn omstilling og bæredygtighed i erhvervslivet givet kommunen værdifulde input til, hvad det lokale erhvervsliv anser som effektfulde redskaber til at gå den grønne, bæredygtige og klimabevidste vej.

  Erhvervspanel Rudersdal

  Vi har på denne baggrund besluttet at sætte fokus på især to af Borgersamlingens anbefalinger, nemlig ”Grøn energi og genanvendelse” og ”Bæredygtig bytransport”.

  Det giver god mening især at bringe disse emner ind i arbejdet med kommunens klimahandlingsplan, da det er her, de helt store muligheder for en markant CO2-reduktion ligger.

  Rudersdal Kommunes drivhusgasregnskab

 • Giv dine kommentarer

  På Sammen om Rudersdal kan du læse mere om ti forslag fra borgerne, som tilsammen vil bidrage til at gøre en forskel i opfyldelsen af Rudersdal Kommunes klimamål.

  Sammen om Rudersdal

  Du kan kommentere på de enkelte forslag, som betyder mest for sig, og / eller give et like.

  Dine kommentarer til forslagene vil indgå som en del af det videre arbejde med kommunens klimahandlingsplan.

 • Politikerne prioriterer indsatser

  De kommentarer og forslag, der kommer ind, vil indgå i arbejdet med klimahandlingsplanen og politikernes behandling af planens indhold.

  Konkret skal de 23 medlemmer af kommunens nye kommunalbestyrelse prioritere indsatser med henblik på at kunne fastsætte delmål for 2030.

  Det skete på en workshop den 22. februar 2022.

  Delmålet er grundlaget for, at Rudersdal i 2050 kan være en klimaneutral kommune.

 • 19. maj: Borgermøde om klimahandlingsplanen

  Rudersdal Kommune var torsdag den 19. maj vært for et borgermøde om arbejdet med klimahandlingsplanen.

 • Klimahandlingsplanen færdiggøres

  På baggrund af de formelle krav i DK2020-projektet samt input fra borgere, virksomheder, foreninger og kommunalbestyrelse udarbejder Rudersdal Kommune det endelige udkast til en klimahandlingsplan.

 • Klimahandlingsplanen i offentlig høring

  Klimahandlingsplanen har været i otte ugers offentlig høring til og med onsdag den 31. august.

 • Endelig vedtagelse af klimahandlingsplanen

  Kommunalbestyrelsen vedtager klimahandlingsplanen, som herefter skal ud og leve og fungere i hele kommunen. Det sker på mødet 26. oktober 2022.

  Klimahandlingsplanen bliver således den store fælles ramme for, hvordan vi i samarbejde - og gennem hvert vores gode bidrag i hverdagen - kan nå det overordnede mål om at blive klimaneutrale i år 2040.

Kommunens udledning af CO2
Drivhusgasregnskab

Kommunens udledning af CO2

Regnskabet er baseret på seneste tilgængelige og konsoliderede data, dvs. primært 2018-data.

Den samlede årlige drivhusgasudledning var i 2018 300.000 ton CO2 for Rudersdal som geografisk område.

El- og varmesektoren står tilsammen for mere end to tredjedele af de samlede udledninger, mens transportsektoren står for en fjerdedel.

Øvrige udledninger (spildevand, affaldsdeponi, landbrug, kølemidler mv.) dækker ca. fire pct.

Rudersdal Kommunes drivhusgasregnskab

Materialer fra processen

 • Video med politikernes bud på udfordringer

  I videoen herunder kan du høre borgmester Ann Sofie Orth samt Dorte Kollerup Nørbo og Court Møller, næstformand og formand i Klima- og Miljøudvalget, fortælle om udfordringerne i klimahandlingsplanen.

  Se video

Om DK2020 - klimahandlingsplaner for hele Danmark

 • Baggrunden for projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” er rapporten ”Deadline 2020”, som C40 (C40 er en international samarbejdsorganisation mellem verdens største byer) udgav i 2016, i kølvandet på Parisaftalen.

  Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 % af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner.

  Det er denne globale og ambitiøse tilgang, der skabes mulighed for at realisere gennem DK2020-klimaplaner for hele Danmark.

  Tænketanken CONCITO er videnspartner og har været overordnet projektleder for projektet. Herudover er DK2020 et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem danske regioner. 

  Læs mere om DK2020 hos Realdania