Teknik og Miljø

Øverødvej 2
2840 Holte
tom@rudersdal.dk
Tlf: 46 11 00 00
Områdechef: Allan Carstensen

Teknik og Miljø

Teknik og Miljø har ansvaret for at administrere lovgivning inden for miljøområdet, miljøplanlægning og virksomhedstilsyn, forurenet jord, rottebekæmpelse, renovation og haveaffald, genbrugsordninger og farligt affald samt klimatilpasning.

Desuden foretager vi naturpleje, vandløbsvedligehold, naturgenopretning og bekæmpelse af invasive arter.

Ligeledes har Teknik og Miljø ansvaret for drift, vedligehold og udvikling af kommunens veje, trafiksikkerhed, stier, pladser og grønne områder samt parker, skove og offentlige legepladser.

Vi står også for vedligeholdelse af kommunens ejendomme, bygherrestyring af nybyggeri, ombygning samt renovering, energioptimering, tilsyn med rengøring på kommunale ejendomme, samt administration og udlejning af kommunale lejemål, tilsyn med almennyttige boligselskaber og administration af byfornyelse.

Teknik og Miljø

Arbejdsområder

Teknik og Miljøs arbejdsopgaver dækker administrations-, myndigheds- og driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning, natur, miljø, veje, trafiksikkerhed, parker, skove, strande og grønne områder samt udvendig vedligehold af alle kommunes bygninger.

Teknik og Miljø har berøringsflader til stort set alle øvrige forvaltninger i kommunen og er en samarbejdspartner både i forhold til udarbejdelsen af overordnede masterplaner og strategier og i forhold til at løse konkrete opgaver som en del af den daglige drift af kommunen.

Konkrete opgaver

Natur, Park og Miljø

 • Tilsyn med og godkendelse af virksomheder
 • Udledningstilladelser mv.
 • Jordforurening
 • Tilladelse til jordvarmeanlæg
 • Olietanke
 • Vandforsyning
 • Spildevandsplanlægning
 • Klimatilpasning
 • Klima- og energipolitik, udmøntning
 • Affaldsplanlægning og renovation
 • Varmeplanlægning
 • Bekæmpelse af rotter
 • Kvalitetsledelse jf. ISO 9001
 • Tilsyn med og administration af beskyttede naturområder, herunder dispensation til ændringer i disse (§ 3-dispensation)
 • Vandløb
 • Tilsyn og administration vedr. bekæmpelse af bjørneklo
 • Tilsyn med svømmebade
 • Recipientovervågning, herunder målinger og undersøgelser i søer og vandløb
 • Badevandskontrol ved Øresund, Furesø og Sjælsø
 • Miljømålslov – Vand- og Naturplaner
 • Rekreative stier og stiplanlægning
 • Planlægning af bekæmpelse af bjørneklo
 • Naturgenopretning
 • Udlån af grønne arealer
 • Deltagelse i lokalplanlægning, herunder udpegning af bevaringsværdige træer
 • Naturforvaltning af kommunale naturområder
 • Planlægning og kvalitetskontrol af grøn drift
 • Projektering og tilsyn ved nyanlæg og anlægsændringer ved kommunens ejendomme og kirkegårde.

Vej

 • Trafikplaner- og politikker
 • Kollektiv bustrafik
 • Trafikanalyser (herunder trafiktællinger, uheldsregistreringer og fartmålinger)
 • Skiltning og vejafmærkning
 • Trafiksikkerhedskampagner
 • Færdselspræventive og tværgående indsatser i relation til trafiksikkerhed, herunder samarbejde med skoler og politi (VSP)
 • Istandsættelse af private fællesveje
 • Matrikulære forhold og bidrag til lokalplaner
 • Tilladelse til råden over vej (gravetilladelser, loppemarkeder, arrangementer, stadepladser mm.)
 • Sager vedrørende overkørsler
 • Administration af vejlovgivning
 • Asfaltarbejde og slidlag på veje og stier
 • Vejbelysning
 • Vejtræer og æstetisk vejmiljø
 • Aftaler og partnerskaber om strategisk drift
 • Kommunens broer og bygværker
 • Planlægning og gennemførelse af anlægsprojekter
 • Vej- og stiregister

Ejendomme

 • Ejendomsadministration og inspektøropgaver for udlejningsejendomme
 • Etablering og drift af midlertidige boliger for flygtninge
 • Køb og salg af ejendomme
 • Tilsynsrolle i forhold til de almennyttige boligselskaber
 • Planlægning og styring af den udvendige bygningsvedligeholdelse på bygninger (klimaskærm) og for de tekniske installationer på samtlige kommunale enheder
 • Energistyring, energioptimering
 • Bygherrerådgivning og projektledelse i forbindelse med om- og nybygningssager
 • Udbud af bygge- og anlægsopgaver og rådgiverydelser
 • Udbud og opførelse af støttet byggeri og byfornyelse
 • Udbud, tilsyn og kvalitetssikring med rengøringsydelser
 • Bygherrepolitik

Drift

 • Drift af veje, parker og kirkegårde
 • Vedligehold af udearealer ved kommunale ejendomme, bortset fra idrætsanlæg
 • Vagt og vintertjeneste
 • Straksaktivering
Fakta om Teknik og Miljø
Kontakt til afdelinger i Teknik og Miljø

Teknik og Miljø som arbejdsplads

Aktuelle jobs
Typer af jobs i Teknik og Miljø

Rudersdal som arbejdsplads

Ledige jobs
Personalepolitikker
Kurser og kompetenceudvikling
Feriehuse
Sundhed
Kunstforening
Personaleidrætsforening