Spring til indhold

Social- og sundhedsområdet

Smitteforebyggende adfærd hos både borgere og medarbejdere er fortsat meget væsentlig for at forhindre smittespredning i forbindelse med den daglige kontakt og ved pleje af borgere. I tilfælde af nye smitteudbrud vil Styrelsen for Patientsikkerhed træffe beslutning om, hvorvidt og hvordan besøg fortsat kan gennemføres. Du kan på denne side se, hvilke forhold der gør sig gældende for at undgå smitte med corona-virus i social- og sundhedsområdet.

 

Status for smitteforebyggelse

Krav om mundbind

Du skal bære mundbind eller visir, hvis du besøger midlertidige opholdspladser, genoptrænings tilbud, daghjem og aktivitetscentre for ældre borgere. Vi vil samtidig på det kraftigste opfordre, at du bærer mundbind/visir, når du færdes i fællesområder på plejecentre og botilbud. 

Personer under 12 år og personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet.

Mundbind eller visir kan herudover fjernes helt eller delvist, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag til det. Det gælder fx i følgende situationer:

  1. Under kortvarig indtagelse af mad og drikke, såfremt dette er tilladt i henhold til ordensregler for det pågældende sted.
  2. Under indtagelse af medicin.
  3. Under samtale med personer, der mundaflæser.
  4. Hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser.
  5. Hvis politiet skal foretage identifikation.
  6. Hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Vi opdaterer denne information og mulige øvrige specifikke krav om mundbind i social- og sundhedsområdet snarest muligt. Se også sundhedsmyndighedernes side om forebyggelse af smitte:

Forebyg smitte (coronasmitte.dk) 

Krav om coronapas

Du skal have et gyldigt coronapas, når du besøger offentligt tilgængelige steder tilknyttet Social og Sundhed, dvs. plejecentre, botilbud, dagtilbud og sociale tilbud. 

Kravet om coronapas omfatter kun lokaler, fællesarealer og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Borgerens egen lejlighed eller værelse er derfor ikke omfattet kravet.

Følgende grupper er undtaget fra kravet om coronapas

  • Børn under 15 år
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen
  • Personer, hvor det sociale tilbud eller plejehjemmet m.v. vurderer, at der er ganske særlige grunde til at undtage den pågældende fra krav om coronapas
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.

Kravet om coronapas vil heller ikke gælde for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted. Det samme gælder i forhold til f.eks. myndighedspersoner, der kommer på tilsyn eller til et møde det pågældende sted. Dette skyldes, at personerne ikke kan anses som besøgende hos beboerne og brugerne det pågældende sted. Selvom man er undtaget fra krav om coronapas opfordres der dog til, at man – uanset vaccination eller ej – får foretaget en test for covid-19, inden man kommer på besøg på sociale tilbud og plejehjem m.v.

Du kan se en udførlig beskrivelse over samtlige tilbud, som er omfattet af kravet i nedenstående orientering fra  Social- og Ældreministeriet:

Orienteringsskrivelse - skærpelse af coronapas nov. 2021

Du kan se bekendtgørelsen for de gældende krav i følgende link:

Bekendtgørelse - coronapas nov2021.pdf

 

 

Ambulant genoptræning

Den ambulante genoptræning er åben, og du har mulighed for at gennemføre din genoptræning på et af kommunens genoptræningscentre.

Alle med et genoptræningsbehov vil  blive vurderet, og du vil få et genoptræningstilbud, der modsvarer dit genoptræningsbehov.

Genoptræningscentrene følger alle retningslinjer i forhold til hygiejne og tilrettelæggelse af genoptræning i et smittereducerende miljø, du skal derfor ikke komme til genoptræning, hvis du har symptomer på Covid19.

 

ONS! Vi gør opmærksom på, at de enkelte centre kan have lokale tiltag i forhold til at undgå smitte med corona-virus:

Kontakt til centre og tilbud:

‌Plejecenter Bistrupvang‌

‌Plejecenter Byageren‌

‌Plejecenter Frydenholm‌

Plejecenter Hegnsgården‌

Plejecenter Sjælsø​

‌Plejecenter Skovbrynet‌

‌Bofællesskabet Krogholmgård‌

Plejecenter Birkerødpark

Botilbud Ebberød
Dag- og Botilbud Gefion
Aktivitetscenter Teglporten
Aktivitetscenter Rønnebærhus​
Boligerne Birkerød Parkvej 18
Boligerne Dronninggårds Allé 24 – 26
Bofællesskab Biskop Svanes Vej 63
Bofællesskab Bregnerødvej 55-57
Bofællesskab Gl. Holte Gade 9
Bofællesskab Langebjerg 3

Værkstederne Rude Skov
Dagtilbuddene Rudersdal - Bifrost
Dagtilbuddene Rudersdal - Lærken
Pensionistklubben
Aktivitets- og kompetencecenter Ruder Es
‌På Sporet - Huset for fællesskaber og udvikling‌