Affald og ressourcer går hånd i hånd

I de kommende år kommer vi til at vænne os til i langt højere grad at se affald som en ressource og ikke et spildprodukt. Vi skal indsamle vores affald og sortere det, så vi genanvender mere og forbrænder mindre.

Den overordnede ramme er regeringens ressourcestrategi og målsætningen om, at vi i 2022 skal genanvende 50 pct. af husholdningsaffaldet.

Som led i den grønne omstilling søsætter Rudersdal Kommune derfor nogle forsøg i villaområder og etagebyggeri. Her skal beboerne sortere glas, papir, plast og metal.

Formålet er at få praktisk erfaring med, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Erfaringerne fra forsøgene skal bruges til at sætte rammen for, hvordan vi ønsker at sortere affaldet og dermed øge genanvendelsen – i hele kommunen.

Affaldsbeholder til papir og glas

Tre boligområder – tre x sortering

I efteråret er startskuddet gået til nye måder at håndtere affaldet på for henholdsvis 127 og 153 husstande i to grundejerforeninger: Lille Sandbjerg og Eskemosevang i Birkerød, som skal agere forsøgsområder for øget affaldssortering.

Alle får nye affaldsbeholdere, hvor de skal sortere affaldet, så glas, papir, plast og metal bliver indsamlet til genanvendelse. Køkkenaffald og andet almindeligt husholdningsaffald til forbrænding bliver indsamlet som hidtil.

De to områder skal afprøve to forskellige løsninger. I Lille Sandbjerg får man én beholder, der indvendigt er opdelt i fire rum – ét til hver af de fire affaldstyper. I Eskemosevang får man to beholdere, som hver er opdelt i to rum – ligeledes med ét rum til hver type affald.

I januar er tredje og sidste forsøg sat i gang i et boligområde med blandet etagebyggeri og rækkehuse. Det er udvalgte numre på Nærumvænge, som skal være en del af sorteringsforsøget. Her skal beboerne som hidtil aflevere deres affald i de centralt placerede affaldshuse. Det nye er, at affaldshusene får fem nye containere én til hver af affaldstyperne: Glas, papir, plast, metal og pap.

Forsøgene forventes at køre frem til sommeren 2017. 

Informationsmateriale for de tre forsøgsområder:  

Informationsfolder og sorteringsguide for Lille Sandbjerg

Informationsfolder og sorteringsguide for Eskemosevang

Informationsfolder og sorteringsguide for Nærumvænge

Det kan du sortere

Du kan med fordel eksempelvis sortere følgende:

  • Metal
  • Glas
  • Papir
  • Pap
  • Batterier
  • Ledninger
  • Træ

Alle kan sortere i dag

Selv om affaldssortering med beholdere ved husstanden for alle endnu ligger et stykke ude i fremtiden, kan du sagtens sortere fornuftigt allerede i dag.

Har du fx et skur med plads til forskellige beholdere og / eller poser, er det let at sortere i det daglige.

Hvis du ikke bor i ét af forsøgsområderne, skal du dog være opmærksom på, at du selv skal aflevere dit udsorterede affald på en af kommunens genbrugspladser. Læs mere på rudersdal.dk om affald og sortering:

‌Sådan sorterer du dit affald‌

Se under de enkelte typer affald hvordan du kan komme af med det.

‌Tag på genbrugspladsen‌

Se Norfors’ guide til sortering