Ud at skøjte

Når frosten bider sig fast og isen er tyk nok, kan du skøjte flere steder i Rudersdal Kommune. Find de aktuelle istykkelser her.

Søerne bliver åbnet for færdsel, når isen er mere end 13 cm tyk, målt flere steder på pågældende sø. Dvs. at søer kun bliver åbnet for færdsel, når der ingen huller er og istykkelsen er 13 cm på hele søen.

Bemærk uden et skilt, som tillader færdsel på isen, er det forbudt at færdes på isen.

Rudersdal Kommune måler ved en længerevarende periode med frostvejr istykkelsen løbende. 

Ingen søer er åbne for skøjteløb (januar 2019). 

 

Sted Dato Istykkelse F eller Å Bemærkninger Åben/lukket
Asyldammen,

Høsterkøb

 

25-1 2019

3 cm Å   LUKKET
Biblioteksparken,

Nærum

 

25-1 2019

3 cm Å   LUKKET
Birkerød Sø

 

25-1 2019 3 cm F våge LUKKET
Dronningestien,

Holte

25-1 2019 4 cm  F   LUKKET
Frydenholm Sø

 

 

25-1 2019

4 cm Å   LUKKET
Kommune søen

Skovlyskolen

 

25-1 2019

3 cm Å   LUKKET
Nærum gadekær

 

25-1 2019 4 cm Å våge LUKKET
Trørød Park

 

25-1 2019 3 cm Å   LUKKET
 Nordvangssøen,

Bidstrup

25-1 2019 4 cm Å   LUKKET
Vejle Sø, Holte

 

25-1 2019 2 cm Å våge LUKKET

 

Å betyder at vi åbner søerne, når de er sikre, men at vi ikke fejer dem.

F betyder at vi fejer skøjtebane på søerne, så snart vi har tid.

 

Istjeneste: Skilt når søerne er åben
Kig efter skiltet

Når du må skøjte

Søerne bliver åbnet for færdsel, når isen er mere end 13 cm tyk målt flere steder på pågældende sø.

Når søen er åben, vil møder du dette skilt. 

Skiltet står der, hvor der er primær adgang til søen. 

Bemærk, det er på eget ansvar at færdes på isen.

På alle søer uden dette skilt er det forbudt at færdes. 

Overtrædelse af forbuddet straffes med møde.

 

Hvor er søerne?

På kortet her kan du se, hvor du kan stå på skøjter, når isen er tyk nok.

 

 

Lovgrundlag

Politiets bekendtgørelse (BEK nr. 511 af 20/06/2005) siger, at politiet i forhandling med kommunalbestyrelsen fastsætter regler for færdsel på søer. Som udgangspunkt er det forbudt at færdes på isen, når der ikke er opsat skilte, der tillader færdsel på isen.
 
Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil (i dette tilfælde Rudersdal Kommune), kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.
 
Det modsatte er gældende, hvor der ved opslag, afmærkning eller lignende er bekendtgjort, at færdsel på isen er tilladt.  Færdsel på isen vil være på eget ansvar.

 

Foto: Vinteraften ved Birkerød Sø

Sådan gør vi i Rudersdal

Når isen måler mindre end 13 cm er det ikke tilladt at færdes på isen. På visse søer og vådområder gør særlige forhold sig gældende, hvilke gør at isen aldrig bliver tyk nok til at færdes på. 
 
Ved vedvarende frost måles istykkelsen, og når måling flere steder på søen opnår en tykkelse på 13 cm, bliver der opsat skilte, der giver tilladelse til at færdes på isen. Isen er hermed åben for skøjteløb og almindelig færdsel på eget ansvar.
 
I tilfælde af snevejr bliver der ryddet på dele af udvalgte søer, så snart det er muligt. Det skal dog bemærkes at isen skal være tyk nok til at bære snerydningsmaskinerne. 
 
Målingerne sker på alle dage i de aktuelle perioder. Når kl. er 15 vil de aktuelle målinger være synlige her på siden.

Kriterier for valg af søer

I samarbejde med Nordsjællands Politi, Nordsjællands Brandvæsen (beredskabet) samt Teknik og Miljø i Rudersdal Kommune er der foretaget en vurdering af formalia og øvrig praksis.  Af praktiske og ikke mindst sikkerhedsmæssige hensyn, er der enighed om, at følgende kriterier ligger til grund for udvælgelse af egnede søer: 

  • Søer der har en størrelse, hvor hele søen kan åbnes for færdsel/skøjtning
  • Der sker ikke delvis åbning af en sø
  • Søer der er egnede til at skøjte på, d.v.s. fryser ens over hele isfladen, så der ikke er risiko for våger
  • Lavbundede søer og søer uden meget gennemstrømning, pumpeanlæg, iltningspumper og kraftige gennemløb på søerne, da dette kan resultere i uensartede fryseforhold og dermed uens isstykkelse
  • Søer der er let tilgængelige ved driftsopgaver på søen, således der er størst mulig tilgængelighed med maskiner, sikkerhedsudstyr og udrykningskøretøjer, og
  • En geografisk fordeling af søer, set over hele kommunen.