Anmeld rotter

BEMÆRK: På grund af Coronavirus kan man forvente længere ekspeditionstid.

---------------------------------------

Det er afgørende, at borgere, kommune og forsyningsselskab arbejder sammen om at bekæmpe rotterne - vi har et fælles ansvar.

Som kommune er vi meget opmærksomme på at forebygge og bekæmpe rotter, men som borger har du også en forpligtelse til at rottesikre din bolig.

Hvis du ser rotter eller spor efter rotter, skal du anmelde det. Så får vi og rottebekæmperen besked.

Anmeld rotter

Vi bekæmper rotter - sammen

Sådan skal du sikre din bolig mod rotter

Som grundejer er du ansvarlig for at rottesikre og renholde din ejendom således, at rotters levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt. Rottesikring gælder også dine brønde og stikledninger.

Tjek din kloak

Rotter kan ved brud i kloakken trænge ud - derfor:  

 • Løft dine kloakdæksler et par gange om året og tjek for grus eller jord – grus eller jord er tegn på en defekt i kloakledningen.
 • Hold øje med terrænet rundt om dækslerne. Hvis jorden sætter sig, kan det være tegn på fejl i kloakken.
 • Reparer dine kloakledninger og brønde hurtigst muligt, hvis de er defekte.

Begræns rottens mulighed for føde

Ekskrementer er også foder for rotten, det bør derfor ikke ligge tilgængeligt for rotter.

 • Husk at hundelorte og fuglefoder, fx solsikkefrø og mejsebolde, også ædes af rotter.
 • Foderrester og ekskrementer skal lægges i en rottesikker kompostbeholder eller til affald.

Rotter, som er trængt ud af kloakken, er på evig jagt efter føde og redemuligheder - derfor:  

 • Sørg for at rottesikre eventuelle hønsehuse og -gårde samt kaninbure: læs mere om ‌Forskrift for fjerkræ- og fuglehold‌
 • Fjern spild ved fuglefodring dagligt. Generelt skal fugle fodres på fuglebræt eller foderautomat, som er minimum 1,5 meter over terræn. Sørg for at der er en fem centimeter høj kant om foderbrættets flade, så mindst muligt falder på jorden.
 • Ophør straks med fuglefodring, hvis der er rotter. Rotten går ikke i vores ædegiftdepot, hvis der er anden føde.  
 • Placer affaldsstativet på et plant og fast underlag – fx fliser. Læs mere i folderen ‌Hvor skal affaldsstativet stå?‌.
 • Opbevar spiseligt affald herunder dagrenovation utilgængeligt for rotter. 
 • Renhold mest muligt i og omkring dine bygninger.
 • Tjek, at din faldstammeudluftning er forsynet med vakuumventil og metalnet.
 • Sørg for generel bygningssikring såsom fastgjorte ventilationsriste og afløbsriste

Filarkiv.dk - byggesager

Hold boligen rottefri (Naturstyrelsen)

Rotte - eller bare en mus?

Mange rotteanmeldelser viser sig at være mus, men musebekæmpelse er ikke en kommunal opgave. Det er derfor en god ide altid at have en musefælde til rådighed, så du selv kan undersøge for mus med det samme.

Hvis der ikke inden for 24 timer går en mus i fælden, skal du anmelde din mistanke om rotter til kommunen.

Bemærk: Kommunen bekæmper ikke mus.

Naturstyrelsen har stor viden om rottebekæmpelse, og på deres hjemmeside finder du en lang række nyttige informationer:

Kend forskel på rotter og mus (Naturstyrelsen)

Tegn på rotter i hjemmet (Naturstyrelsen)

Det sker der, når du har anmeldt en udendørs rotte

Når du har anmeldt rotter, går din anmeldelse direkte til rottebekæmperen, som kontakter dig inden for fem arbejdsdage.

Er der tale om rotter på en fødevarevirksomhed, vil du samme dag eller dagen efter få besøg af kommunens rottebekæmper.

Ovennævnte gælder ligeledes ved udvalgte erhvervsejendomme, hvor rotters tilstedeværelse i tilhørende bygninger / lokaler udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. Et eksempel kan være en bygning, hvor du behandler og opbevarer produkter, der uden væsentlig viderebehandling bliver anvendt som fødevarer til mennesker. Eksempelvis kan nævnes et lagerlokale / bygning, hvor der opbevares æg og grøntsager.

Når vi har modtaget din anmeldelse, får du et kvitteringssvar på mail. Natur, Park og Miljø i kommunen får automatisk en kopi af din henvendelse.

Det sker der, når du har anmeldt en indendørs rotte i beboelsen

Hvis du anmelder rotter indendørs i beboelsen, på en fødevarevirksomhed eller en institution, vil du samme dag eller dagen efter få besøg af kommunens rottebekæmper. Hvis der allerede er igangsat rottebekæmpelse, vil du som udgangspunkt ikke få opfølgningsbesøg i weekenden. 

Ønsker du ikke at benytte kommunens rottebekæmpelse, kan du indgå aftale med en hvilken som helst autoriseret person om bekæmpelse af rotter. Vær opmærksom på, at en sådan privat aftale er for egen regning.

Mistanke om brud i din kloak

Sådan bekæmper Rudersdal Kommune rotter

 • Rudersdal Kommune er forpligtet til at bekæmpe rotter effektivt og varetager selv den administrative del af rottebekæmpelsen.
 • Den praktiske del af kommunens rottebekæmpelse er udliciteret til et privat skadedyrsfirma. Rudersdal Kommune prioriterer en tæt dialog med rottebekæmperen for at sikre en hurtig, effektiv og forsvarlig rotteforebyggelse og -bekæmpelse.
 • Rudersdal Kommune går foran i rotteforebyggelsen og –bekæmpelsen ved at sikre kommunale ejendomme.
 • Rudersdal Kommune samarbejder med det fælleskommunale forsyningsselskab Novafos om at sikre de offentlige ledninger.

Læs mere længere nede på siden under "Den digitale handlingsplan".

Kommunens tiltag i perioden 2019-2021

I perioden 2019-2021 gennemfører Rudersdal Kommune en række tiltag, der understøtter vores overordnede mål om en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Læs mere om de konkrete tiltag i handlingsplanen nedenfor.

Rottehandlingsplan 2019-2021

Rudersdal Kommune har i henhold til "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter" udarbejdet denne handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handlingsplanen afløser kommunens tidligere rottehandlingsplan. 

Med rottehandlingsplanen ønsker Rudersdal Kommune – i tråd med bekendtgørelsens formål – at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i kommunen med særligt fokus på en øget indsats for forebyggelse af rotter.

Handlingsplanen indeholder overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen, målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen samt konkret beskrivelse af tiltag til opnåelse af de beskrevne mål. Du kan se en nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag i afsnittet ”En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

Rottehandlingsplan

Overordnet mål og delmål

Overordnet mål

Rudersdal Kommune har som overordnet mål at forebygge og bekæmpe rotter effektivt.

Delmål

En effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter kræver en langsigtet indsats og samarbejde med grundejerne. Kommunen sætter sig følgende delmål for arbejdet:

 • Den enkelte borger / grundejer er bevidst om egen adfærd og forpligtelser i relation til forebyggelse af rotter – herunder betydningen af vedligehold af de private kloakker.
 • Kommunens rottebekæmper foretager i de enkelte sager en hurtig og effektiv indsats og rådgiver grundejer / lejer om fremadrettet forebyggelse af rotter.
 • Kommunen går foran i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre ejendomme og egne kloakker.
 • NOVAFOS arbejder for, at rotter ikke kan trænge ud af de offentlige kloakker.
 • Privat bekæmpelse sker i overensstemmelse med gældende regler.

En række tiltag gennemføres for at opnå succes med de fastsatte mål. Disse er valgt på baggrund af evalueringen af den tidligere handlingsplan, og indsatsen er justeret med udgangspunkt i ny erfaring.

Tildelte ressourcer

Rottebekæmpelsen i Rudersdal Kommune er gebyrfinansieret, og gebyret for 2018 udgør 3,31 kr. pr. 100.000 kr. i ejendomsværdi. Gebyret dækker udgifter til det private skadedyrfirma, administrationen, it-system samt opsætning og service af rottespærrer på de kommunale institutioner.

Årsagerne til rotteproblemer

Der er i de senere år sket en markant stigning i antallet af rotteanmeldelser i Rudersdal Kommune, fra ca. 1.400 anmeldelser i 2012 til ca. 2.300 anmeldelser i 2018.

 • Mildere vintre, der medfører, at rotterne får flere kuld
 • Rotterne har nem adgang til føde fra hønse- og fuglefodring og fra affald
 • Ældre kloaksystemer – se nedenfor
 • Flere skybrud, som presser rotterne ud af utætte kloakker
 • Borgerne oplever lettere adgang til at anmelde rotter pga. selvbetjeningsløsninger
 • Øgede restriktioner i forhold til brug af gift

Kloakkerne i Rudersdal Kommune er for manges vedkommende anlagt i første halvdel af 1900-tallet. Levetiden for kloakker sættes normalt til 75 år, så der er behov for renovering og udskiftning af kloakker.

Offentlige kloakker

Novafos er i samarbejde med Rudersdal Kommune ved at udarbejde områdeplaner for renovering og udbygning af de offentlige kloakker. Renoveringen vil betyde en reduktion af rotteproblemerne, idet tætte rør ikke giver rotterne adgang til at komme ud i det fri.

Når der konstateres brud på de offentlige kloakker, udbedres disse hurtigst muligt af Novafos. Kommunens driftsafdeling arbejder på at kortlægge og inspicere de 30 km vejvandledninger, som kommunen er ansvarlig for med henblik på at fastlægge og prioritere renoveringsbehovet.

Private kloakker

Det er de private grundejeres eget ansvar at sikre, at deres kloakker er tætte. Der er også behov for renovering af de private stikledninger, der generelt har samme alder og stand som de offentlige. Hvis der konstateres brud på private stikledninger, har grundejer pligt til at udbedre kloakken.

Diagrammet viser fordelingen af årsager til rotteforekomst i Rudersdal Kommune i 2018

Rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune

Den praktiske del af rottebekæmpelsen i Rudersdal Kommune er udliciteret til et privat skadedyrsfirma, som dermed er ansvarlig for bekæmpelse af rotter og rådgivning af borgere og virksomheder.

Når Rudersdal Kommune modtager en anmeldelse om rotter, vil det private skadedyrsfirma besøge ejendommen inden for fem arbejdsdage. I tilfælde af anmeldelse af indendørs rotter i beboelse, på institutioner eller på fødevarevirksomheder vil det private skadedyrsfirma besøge ejendommen samme dag eller senest den efterfølgende dag.

Alle rotteanmeldelser bliver gennemlæst og vurderet i weekenden. Weekendtilsyn foretages, hvor der er konstateret rotter indendørs, i fødevarevirksomheder og på tilsynspligtige ejendomme.

Den administrative del af rottebekæmpelsen

Den administrative del af rottebekæmpelsen varetages af afdelingen Natur, Park og Miljø i Rudersdal Kommune, der på rotteområdet er ansvarlig for:

 • Myndighedsopgaver i henhold til miljøbeskyttelsesloven og rottebekendtgørelsen
 • Information og rådgivning til borgere og virksomheder
 • Henstillinger til grundejere om at foretage tiltag til forebyggelse af rotteproblemer
 • Påbud og opfølgninger på rottesagerne
 • Udbud og kontraktstyring af rottebekæmpelsen
 • Tilsyn med private skadedyrsfirmaer

Tildelte ressourcer

Rottebekæmpelsen i Rudersdal Kommune er gebyrfinansieret, og gebyret for 2019 udgør 4,65 kr. pr. 100.000 kr. i ejendomsværdi. Gebyret dækker udgifter til det private skadedyrsfirma, administrationen, it-system samt opsætning og service af rottespærrer på de kommunale institutioner.

Samarbejde med Novafos

Når kommunen, i samarbejde med sin rottebekæmper, vurderer, at en rotteanmeldelse skyldes et brud på Novafos’ kloakledning, foretager Novafos tilsyn på adressen. Ved behov udføres en tv-inspektion.

Hvis der er konstateret et brud på Novafos’ kloak, vurderer Novafos, om udbedringen af bruddet skal udvides til en større renovering af kloakken. Hvis dette er tilfældet aftales en tidshorisont med kommunen. Hvis der alene er tale om udbedring af et enkelt brud, foretages reparationen inden for den af kommunen fastsatte frist.

Hvis bruddet ikke er på Novafos’ ledning, gives denne besked videre til kommunen via rotteadministrationssystemet med så meget information om bruddets placering, som Novafos medarbejderen kan bidrage med. Informationen kan være i form af tegninger, billeder, video eller kort.

Ved renoveringsarbejder i Novafos’ spildevandsledninger vil Rudersdal Kommune og Novafos i samarbejde afprøve forskellige bekæmpelsesmetoder heriblandt opsætning af elektroniske rottefælder, hvor det er teknisk muligt eller opsætning af gift, hvis omstændighederne tillader det.

I den kommende planperiode vil kommunen i samarbejde med Novafos og de øvrige Novafos ejerkommuner undersøge mulighederne for at samarbejde om ejerskab og brug af rottefælder og rottespærrer i afløbssystemet, herunder opsøge andre kommuner og forsyningers erfaringer.

Privat rottebekæmpelse

I Rudersdal Kommune må personer med autorisation fra Miljøstyrelsen udføre privat bekæmpelse af rotter. Der findes to forskellige autorisationer, R1 og R2. En R1 autoriseret må tilbyde sikringsordninger og rottebekæmpelse til private og virksomheder, mens en R2 autoriseret alene må foretage bekæmpelse på egen erhvervsejendom.

Kommunen fører ved stikprøvekontrol tilsyn med, at privat bekæmpelse overholder kommunens retningslinjer om privat bekæmpelse og bekendtgørelsens regler.

Privatbekæmpelse foregår for egen regning, og der skal fortsat betales til den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten.

Status på rottehandlingsplan 2016-2018

Kommunens overordnede mål i rottehandlingsplanen 2016-2018 var at forebygge og bekæmpe rotter effektivt.

Flere delmål blev sat op for at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter:

 • Den enkelte borger / grundejer er bevidst om egen adfærd og forpligtelser i relation til forebyggelse af rotter.
 • Kommunens rottebekæmper foretager i de enkelte sager en hurtig og effektiv indsats og rådgiver om fremadrettet forebyggelse af rotter.
 • Kommunen går foran i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre kommunale ejendomme.
 • Novafos arbejder for, at rotter ikke trænger ud af de offentlige kloakker.

Nedenstående tabeller viser de enkelte delmål og hvilke tiltag, der skulle udføres for at få succes samt resultatet af tiltaget.

Delmål: Den enkelte borger / grundejer er bevidst om egen adfærd og forpligtelser i relation til forebyggelse af rotter.

Diagrammet viser graden af opfyldelse for det delmål, der handler om, at den enkelte borger / grundejer er bevidst om egen adfærd og forpligtelser i relation til forebyggelse af rotter.

Til trods for en samlet stigning af antallet af rotteanmeldelser kan Rudersdal Kommune se en god tendens med et fald i anmeldelser, som skyldes hønsehold og affaldsstativer. Kampagnen om affaldsstativer blev først udsendt medio november 2018. Effekten af kampagnen forventes at kunne ses endnu tydeligere i den nye planperiode.

Rotteanmeldelser, der skyldes fuglefodring, havde en stigning på fem procent i planperioden. Vi arbejder derfor målrettet videre med information og rådgivning omkring fuglefodring i den nye handlingsplan. Borgere bliver altid vejledt og rådgivet under bekæmpelse, og der kan findes information på kommunens hjemmeside om eget ansvar og rottesikring.

Retningslinjerne for hønsehold blev ikke opdateret i planperioden, og opgaven indgår derfor i den nye handlingsplan.

Delmål: Kommunens rottebekæmper foretager i de enkelte sager en hurtig og effektiv indsats og rådgiver om fremadrettet forebyggelse af rotter.

Diagrammet viser graden af opfyldelse for det delmål, der handler om, at kommunens rottebekæmper i de enkelte sager foretager en hurtig og effektiv indsats og rådgiver om fremadrettet forebyggelse af rotter.

I planperioden 2016-2018 var kravet til responstiden ifølge kontrakten én dag på anmeldelser af rotter indendørs og fem dage på anmeldelser af rotter udendørs. Den aftalte responstid blev overholdt på samtlige anmeldelser. Alle rotteanmeldelser er registreret med en årsag.

Delmål: Kommunen går foran i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre kommunale ejendomme.

Diagrammet viser graden af opfyldelse for det delmål, der handler om, at kommunen går foran i forebyggelsen af rotter ved at rottesikre kommunale ejendomme.

Flere større renoveringsprojekter af kommunens ejendommes kloaksystemer er foregået i planperioden. Her har der været øget opmærksomhed omkring bedre rottesikring under byggerier og renoveringsprojekter.

Dog har der været en stigning af rotteanmeldelser på kommunale ejendomme. Vi arbejder derfor videre med øget rottesikring i den nye handlingsplan. 

Delmål: NOVAFOS arbejder for, at rotter ikke trænger ud af de offentlige kloakker.

Diagrammet viser graden af opfyldelse for det delmål, der handler om, at NOVAFOS arbejder for, at rotter ikke trænger ud af de offentlige kloakker.

Rudersdal Kommune og Novafos samarbejder mod at fremme dataudveksling og vidensdeling. 

Udover den daglige drift af rottebekæmpelsen har Rudersdal Kommune gennemført en række andre tiltag i planperioden herunder et større tv-inspektionsprojekt i Holte Midtpunkt, og erfaringerne fra dette projekt er taget med i arbejdet med den nye handlingsplan.

Mere information

Mere om rotter, forebyggelse og bekæmpelse

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Naturstyrelsen)

rotteangreb.dk (ni kommuners fælles infoside)

Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (Retsinformation)