Spring til indhold

Private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen. Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se herunder.

Ansvaret gælder også i de tilfælde, hvor en ekstern entreprenør står for vedligeholdelsen af vejen. Vedligeholdelse omfatter også vintertjeneste.

Aktuelt: Informationsmøde om serviceordninger

Rudersdal Kommune inviterer til informationsmøde om muligheden for at indgå aftaler om serviceordninger på private fællesveje. Ordningerne gælder aftaler vedrørende snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse.

Det sker af to omgange:

  • Mandag den 20. februar 2023 i Birkerød Idrætscenter (Glassalen).
  • Torsdag den 23. februar 2023 på Kulturcenter Mariehøj (lokalet Per Kirkeby)

Begge dage fra kl. 17-18.30.

Her kan deltagerne bl.a. høre om den videre proces, tidshorisonten, og hvad der skal til for at komme i mål.

Læs mere i den invitation som er sendt til kommunens grundejerforeninger og vejlaug:

Invitation til informationsmøde om serviceordninger

Meld dig til informationsmøde om serviceordninger

Bemærk: Frist for tilmelding er onsdag den 15. februar 2023.

Grundejerens forpligtelser på en privat fællesvej

Som grundejer har du pligt til selv at være med til at vedligeholde en privat fællesvej. Det er de grundejere, som grænser op til vejen og har vej-ret til den, som også har ansvaret for, at vejen er i brugbar stand og ikke udgør en risiko for færdslen.

Ansvaret gælder:

  • Kørebaner
  • Fortove
  • Rabatter
  • Beplantning
  • "Vejudstyr" som vejafvandingsbrønde med tilhørende stikledninger (se også "‌Vand på vejen‌"), skilte og eventuelle hastighedsdæmpende foranstaltninger

Ansvaret omfatter:

  • Vedligeholdelse
  • Renholdelse
  • Snerydning og glatførebekæmpelse. Obs: Brug ikke salt og lignende på flisebelægninger, da det kan ødelægge fliserne. Brug i stedet grus, sand eller lignende.

Grundejerne skal ikke vedligeholde forskellige ledninger (hovedkloakledninger, hovedvandledninger, kabler m.v.) eller retablere efter ledningsarbejder. Det er ledningsejerens ansvar.

Om vej-ret

Vej-ret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej- eller sti som færdselsareal for ejendommen.

Ejeren af en ejendom skal have vej-ret til en privat fællesvej- eller sti for at kunne benytte vejen som adgangsvej til sin ejendom.

Læs mere i Rudersdal Kommunes vinterregulativ

Se folder om grundejerens forpligtelser på en privat fællesvej

Privatvejslovens bestemmelser om private fællesveje

Loven skal medvirke til at sikre, at private fællesveje er indrettet teknisk forsvarligt, at vejene er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejene, og at private beboeres dispositioner i forbindelse med vejene ikke strider mod den offentlige planlægning.

Lov om private fællesveje (Retsinformation)