Spring til indhold

Udviklingsplaner for kirkegårdene

Udviklingsplanerne, som du kan læse mere om på denne side, danner rammerne for den gradvise udvikling på kirkegårdene de næste 40 år.

Planerne har været i høring fra den 18. maj til og med den 30. juni 2021. Desuden har der været afholdt borgermøder på de fem kommunale kirkegårde, senest på Høsterkøb Kirkegård 7. september.

Den videre proces er den, at vi skal gennemgå inputs fra borgermøderne og de høringssvar, vi har modtaget. Herefter bliver forslag til udviklingsplanerne revideret.

Den endelige udviklingsplan forventes færdig i slutningen af året og kan efter den politiske vedtagelse findes på denne side.

Forslag til udviklingsplaner for kirkegårdene

I juni blev der afholdt borgermøder på Vedbæk Kirkegård, Søllerød Kirkegård, Birkerød Kirkegård samt Søholm og Assistens Kirkegård, hvor interesserede borgere kunne høre mere om udviklingsplanerne for de enkelte kirkegårde.

Baggrunden for udviklingsplaner for kirkegårdene

Formålet med udviklingsplanerne er at sikre, at vedligeholdelse, drift og pleje af kirkegårdene over de næste årtier sker på bæredygtig vis, og at kirkegårdene samtidig tilpasses til nye begravelsesmønstre.

Begge dele skal ske med respekt for kirkegårdens primære rolle som begravelsesplads og med fokus på at værne om de kulturhistoriske og landskabelige værdier.

Flere ældre borgere og nye begravelsesmønstre

Ligesom vi ser det i hele landet, ser vi også i Rudersdal Kommune, at begravelsesmønstret har ændret sig fra især at basere sig på kistebegravelser til stadig flere urnenedsættelser.

Prognoser for Rudersdal Kommunes befolkningsudvikling viser desuden, at der vil ske en væsentlig stigning i antal ældre borgere i kommunen i løbet af de næste årtier.

På denne baggrund fremlagde Rudersdal Kommune i slutningen af 2019 et ønske om at lave langtidsholdbare udviklingsplaner for Rudersdals kirkegårde, så de også om 10, 20 og 40 år kan fungere som afholdte begravelsespladser med plads til dem, der ønsker at hvile på netop den kirkegård og med respekt for den særlige stemning, der findes på den enkelte kirkegård.

Vi vil derfor gerne opfordre til, at man deltager på borgermøderne i juni 2021, hvor der er mulighed for at komme med ideer og kommentarer.

Referater af Miljø- og Teknikudvalgets behandling

6.11.2019: Idéoplæg til udviklingsplan for kirkegårdene i Rudersdal Kommune

14.4.2021: Udviklingsplaner for Rudersdal Kommunes Kirkegårde - Godkendelse til udsendelse i høring