Spring til indhold

Rudersdal Kommune vil sælge Piberødhus

Ejendommen er beliggende i Ebberød i udkanten af Birkerød med Rude Skov som nabo og er en del af det fantastiske kulturmiljø, hvor tidligere institutionsbygninger er omdannet til attraktive boliger mv.

Det er hensigten at sælge ejendommen på Sophie Magdelenes Vej med det formål, at der kan etableres seniorboligfællesskab. Hovedbygningen har en størrelse og beliggenhed, som gør den velegnet til formålet.

Kommunen vil i løbet af efteråret 2022 forhandle med interesserede købere, der vil etablere en andelsforening og opføre private ustøttede andelsboliger til seniorboligformål.

Vi vil understøtte bofællesskaber

Rudersdal Kommune ønsker at understøtte etablering af bofællesskaber og med særlig opmærksomhed på fællesskaber til seniorer.

Baggrunden er blandt andet en målsætning i Kommuneplan 2021 om i de kommende år at have fokus på at skabe boliger til forskellige målgrupper som fx seniorboliger og herunder bofællesskaber, både i offentligt og privat regi.

kommuneplan2021.rudersdal.dk

Endvidere er der i kommuneplanen som noget nyt fastlagt en række generelle rammer for bofællesskaber.

Rudersdal Kommune sætter Piberødhus i Ebberød til salg

Bevaringsværdig bygning

Bygningen er udpeget som bevaringsværdig, og boligerne skal etableres inden for rammen af den eksisterende bygningsmasse. Der kan ikke opføres nybyggeri.

Inden for eksisterende bygninger er det et skøn, at der kan etableres ca. 20-30 boliger, alt efter boligstørrelse, ønsker til fællesarealer og mulighederne for omdannelsen i forhold til brand- og konstruktionsmæssige forhold mv.

Fakta

Området er omfattet af Lokalplan 233 for Ebberød. Lokalplanen fastlægger for dette delområde, at bygningerne skal anvendes til blandet bolig, café, mindre udvalgsvare eller dagligvarebutik, liberale erhverv, offentlige formål, herunder institution, behandlings- og botilbud med døgndækning med tilknyttede funktioner samt offentlig administration og lignende.

Bygningen er også omfattet af Lokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger. Her er bygningen udpeget som bevaringsværdig, hvilket betyder, at bygningen ikke må nedrives, og alle udvendige bygningsændringer skal godkendes.

Hovedbygningen udstykkes selvstændigt med et større tilhørende grundareal.

Eksisterende bygninger

  • Piberødhus er opført i 1920 og har jf. BBR et samlet etageareal på 2.226 m2.
  • Derudover er en uudnyttet tagetage på ca. 710 m2.
  • Arealet er fordelt på tre etager, hvoraf den øverste er en udnyttet tagetage. Endvidere findes et uudnyttet loftrum.

Omgivelserne

Området Ebberød ligger omgivet af Rude Skov og består af ca. 100 boliger, dels nybyggede og dels nyindrettede i de tidligere institutionsbygninger.

Bydelen repræsenterer et enestående og bevaringsværdigt kulturmiljø med mange bevaringsværdige bygninger, og området har sin egen rolige og landsbyagtige atmosfære.

Kontakt os

Har du spørgsmål til salget af Piberødhus, kan du kontakte Sofie Holm Binger, Rudersdal Ejendomme, sbin@rudersdal.dk.

Vil du vide mere om selve bygningen og det lokalplanmæssige, er du velkommen til at kontakte Charlotte Kristensen, Byplan, chk@rudersdal.dk.