Petroleumsforurening i Pilegårdsparken

Der burde ikke være flere gener fra forureningen, der medførte dampe i beboelser i Pilegårdsparken i Birkerød

Tirsdag den 13. februar kl 14.30:
Vi har fjernet den sidste rest af petroleumsforureningen, som lå i kloakrøret mellem Blokken og Pilegårdsparken. Kloakrøret er skyllet igennem, og der burde ikke være flere gener fra forureningen.
 
Vi vurderer at forureningen skyldes et petroleumsspild, men har indtil videre ikke kunnet det har ikke været muligt at opspore, hvor forureningen kommer fra.
 
Mandag den 12. februar kl 16.30:
Årsagen og kilden til sidste søndags petroleumsforurening er stadig ikke fundet.

Tv-inspektion af kloakken i dag har vist, at der ingen brud er, så forureningen er ikke trængt ind fra den omkringliggende fyldplads.

Alle virksomheder i nærområdet er kontaktet, men ingen har kunnet hjælpe os nærmere et svar på, hvordan petroleum er endt i kloakken.

Der er derfor en vis sandsynlighed for, at vi aldrig finder kilden til forureningen.

Fredag den 9. februar kl 16.45: 
Søndag den 4. februar har der været et udslip af petroleum til kommunens kloak, der løber fra erhvervsbyen ved Blokken i Birkerød gennem Pilegårdsparken og Carinaparken ned mod Sjælsø langs Kajerød å og derfra til rensningsanlæg. På baggrund af en TV-inspektion af ledningen er det nu vores opfattelse, at forureningen stammer fra et større spild sidste weekend i erhvervsområdet.

Der kan komme lugtgener fra brøndene langs kloakledningen ud til Sjælsø renseanlæg. Dette er ikke problematisk sålænge det er i det fri.

Opleves der gener fra kloak i boligen anbefaler vi, at man:

  • Tildækker afløbsriste med våde håndklæder eller taper riste over med gaffatape
  • Skyller jævnligt ud i toilettet og lader vandhanerne løbe et stykke tid, så samtlige vandlåse er fyldt med vand
  • Lufter grundigt ud i huset jævnligt

Bliver man utilpas pga. generne, skal man søge læge

Spildet er næsten oprenset og den sidste del vil blive oprenset mandag. Det kloakrør, der er spild i, er på nuværende tidspunkt afkoblet kloaksystemet. De gener, der kan opleves, er dampe der allerede befinder sig i kloaksystemet og som langsomt vil aftage.

Hvis man oplever tiltagende lugtgener i boligen i løbet af weekenden, så kontakt Nordsjællands Brandvæsen på 45 80 33 55.

Torsdag den 8. februar kl. 18.45:
Det er i løbet af dagen blevet klart, at der er tale om forurening med petroleum, og at denne forurening trænger ind i kloakledningen på et 30 meter langt stykke på det grønne areal mellem erhvervsområdet ved Bregnerødvej og Pilegårdsparken.
 
Der er ved opsat et sug i en brønd, der afhjælper dampene i området, og den pågældende kloakledning vil i løbet af natten bliver koblet af.
 
Vandet føres i en parallel vandledning uden om den forurenede ledning, så petroleumsforureningen kan opsamles i den afkoblede ledning.
 
Vi vil fortsætte arbejdet med at lokalisere, hvorfra petroleumsforureningen stammer. Dele af det grønne område har tidligere været anvendt til affaldsoplagring, og det undersøges, om forureningen evt. kunne stamme herfra.
 
Torsdag den 8. februar kl. 16.30:
Vi går nu i gang med suge luften af kloakken for at mindske lugtgenerne. Arbejdet, som vil larme lidt, foregår ud for nr. 93, da der på dette sted er et samlingspunkt for tre kloakledninger.
 
Prøverne, der blev taget i går, viser, at forureningen består af petroleum. Kilden til forureningen er dog fortsat ikke fundet.
 
Hvis man bliver dårlig, skal man fortsat kontakte egen læge for at få en vurdering af, om det er fornuftigt at blive i sin bolig.
 
Det anbefales at udvise forsigtighed, da der ikke er kendte grænseværdier på området.
 
Torsdag den 8. februar kl. 13.45:
Vi har kontaktet Giftlinjen og arbejdsmedicinsk afdelingen på Bispebjerg Hospital, der siger, at der ikke findes grænseværdier på området, men at den enkelte bør kontakte egen læge, der i det konkrete tilfælde må vurdere, om det er fornuftigt at blive i egen bolig. Det anbefales at udvise forsigtighed, da der ikke er kendte grænseværdier på området.
 
Vi arbejder fortsat på at prøve at spore kilden til forureningen. Det vurderes på nuværende tidspunkt usandsynligt, at olieforureningen skyldes forurening fra en villaolietank. Vi undersøger, om der kan være tale om en industriforurening eller en gammel jordforurening som årsag til den akutte forurening.
 
Kloakledningerne i området vil i løbet af eftermiddagen bliver tv-inspireret, og rester af olie spules væk. Der vil blive opsat et centralt sug på kloakken, der gerne skulle afhjælpe dampe i boligerne omkring.
 
Torsdag den 8. februar kl. 10.40:
Vi arbejder fortsat på at lokalisere kilden til olieudslippet, der medfører, at der stiger dampe op i beboelser i Pilegårdsparken i Birkerød. Dampene medfører lugtgener og ubehag. Læs mere herunder.
 
Vores specialister på miljøområdet er igen i området for at prøve at finde kilden, og vi arbejder hårdt på sagen.
 
Onsdag den 7. februar kl. 19.10:
Kemisk Beredskab i dag gennemført målinger i området og har fundet værdier på mellem 20 og 250 ppm oliekomponenter. Ved kraftig lugtgener anbefaler vi, at man ikke opholder sig i de berørte rum.
 
Embedslægen oplyser, at der ikke er nogen praksis på området og han har derfor ikke mulighed for at vejlede i den konkrete situation. Embedslægen anbefaler derfor, at man søger egen læge, hvis man bliver dårlig.
 
Vi  arbejder fortsat på at opspore kilden
 
Hvis der opleves tiltagende lugtgener, kan man kontakte kommunens miljøafdeling på 46 11 24 00. Uden for åbningstid skal Nordsjællands Beredskab kontaktes på 45 80 33 55.
 
Onsdag den 7. februar kl. 17.15:
Kloakken i området er blevet spulet, hvilket har mindsket lugten.

Luften er blevet målt af specialister, og vi afventer nu embedslægens vurdering af måleresultaterne.

Hvis muligt, råder vi til, at man løfter sit kloakdæksel af sin egen udendørs samlebrønd, så forureningen kan dampe af. Sæt en trillebør eller anden afspærring over hullet, så ingen falder derned (se foto).

Kilden til forureningen er dog desværre ikke fundet, men vi fortsætter arbejdet.

Onsdag den 7. februar kl. 10.45:

Specialister er nu på vej ud for at måle niveauet for forureningen.
 
Vi anbefaler, at man:
 
  1. Tildækker afløbsriste med et våde håndklæder eller tape riste over med gaffatape.
  2. Skyller jævnligt ud i toilettet og lad vandhaner løbe et stykke tid, så samtlige vandlåse er fyldt med vand.
  3. Lufter jævnligt grundigt ud i huset.
Bliver man utilpas på grund af generne, skal man gå udenfor. Bliver man meget dårlig, skal man søge læge.
 

Onsdag den 7. februar kl. 10:
Snarest efter kl. 10.30 i dag begynder Novafos at spule i kloaksystemet ved Pilegårdsparken, og det vil forhåbentlig betyde, at lugtgenerne aftager.

Vi er til stede i området og er også i kontakt med embedslægen.

Onsdag den 7. februar kl. 9:

Vi arbejder sammen med Novafos og et rådgivende ingeniørfirma med speciale i miljøforurening på højtryk for at lokalisere kilden til den olieforurening, som stadig giver kraftige lugtgener hos beboerne i Pilegårdsparken og Carinaparken i Birkerød.

Vi var på stedet i går og fortsætter arbejdet i dag, men kilden - sandsynligvis en utæt olietank - er svær at finde på grund af det stille og kolde vejr, som gør, at dampene bliver hængende i kloaksystemet.

Indtil kilden er fundet og problemet afhjulpet, opfordrer vi alle til at sørge for at lufte godt ud, det vil desværre tage et stykke tid, før dampene er væk.

Gode råd:

  1. Tildæk afløbsriste med et våde håndklæder eller tape riste over med gaffatape.
  2. Skyl jævnligt ud i toilettet og lad vandhaner løbe et stykke tid, så samtlige vandlåse er fyldt med vand.
  3. Luft jævnligt grundigt ud i huset.

Bliver man utilpas på grund af dampene, skal man gå udenfor.

Vi opdaterer denne side løbende.