Veje i Rudersdal får et ekstra løft

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune besluttede i maj at fremrykke en række projekter. Initiativet vil blandt andet gavne en række større veje i kommunen, der snart forsynes med ny asfalt, renoverede fortove og forbedret vejafvanding.

Investeringerne skal udnyttes til bygge- og anlægsprojekter, der kan igangsættes hurtigt, og som i udgangspunktet kan afsluttes i 2020.

De veje, som står i første række til at få ny asfalt, er Bistrupvej inkl. en del af cykelstien, Birkerød Kongevej fra grænsen til Allerød Kommune og gennem Birkerød, Birkeporten og en del af Henrikholms Allé i Vedbæk.

Andre veje får glæde af nye renoverede fortove blandt andet Strandvejen, Trenkærvang, Fuglesangsvej og Manenvej. Desuden renoveres en lang række grusfortove rundt omkring i kommunen.

På grund af områdeplanerne for klimatilpasning af afløbssystemet i Holte, Dronninggård og Øverød er det valgt som udgangspunkt ikke at renovere veje i disse områder på nuværende tidspunkt.

Ud over istandsættelse af vejene med ny asfalt er der også afsat penge til renovering af en række regnvandsledninger, der skal sikre afvandingen fra vejene.

En ekstra saltvandsindsprøjtning

- Jeg er glad for, at vi har fået mulighed for at opprioritere nogle af de veje i Rudersdal, som trænger til en ekstra saltvandsindsprøjtning, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Det er vigtigt, vi værner om vejenes kvalitet – både af hensyn til trafiksikkerheden og økonomien på den lidt længere bane. Samtidig vil det være med til at sikre en god fremkommelighed i kommunen.

- Vi har valgt at få renoveret nogle store, vigtige vejstrækninger, som vi ikke vil have mulighed for at lave inden for rammerne af vores driftsbudget, fortsætter Court Møller. Derudover er beboerne langs Bistrupvej og Birkerød Kongevej plaget af støj, og da vi her udlægger støjreducerende asfalt, vil det mindske støjpåvirkningen for disse beboere.

Fokus på vejenes værdi

I vejsammenhæng arbejder man med begrebet ”vejkapital”. Begrebet dækker over vejenes aktuelle værdi i forhold til nyværdien. Hvis den skal bevares eller styrkes, kræver det fokus på - og investering i - en række konkrete elementer.

Det er fx selve asfalten, fortov, vejbelysning, broer, cykelstier, signalanlæg og afvanding.

Rudersdal Kommune udvikler og vedligeholder vejene for at sikre, at trafikanterne kan komme frem på sikker vis. Et godt og velfungerende vejnet øger desuden mobiliteten og styrker dermed vores kommune.