Vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund er nedsat

Ved udarbejdelse af den kommende statslige vandområdeplan for hovedvandopland 2.3 Øresund, der blandt andet omfatter Rudersdal Kommune, er der nu nedsat et vandråd med deltagelse af lokale organisationer og foreninger.

Vandråd 2019 / 2020

Gribskov Kommune er sekretariatskommune for hovedvandopland 2.3 Øresund. Det betyder, at Gribskov Kommune skal facilitere møderne fremadrettet for vandrådet i oplandet.

Den 26. november 2019 afholdt oplandskommunerne møde omkring nedsættelse af vandrådet i oplandet efter anmodning fra organisationer og foreninger med interesse i vandløbsarbejdet i hovedvandopland 2.3 Øresund.

Oplandskommunerne havde tilsammen modtaget anmodninger fra 21 interesserede. Et vandråd kan maksimalt bestå af 20 deltagere, og en fordeling efter gældende retningslinjer blev derfor benyttet - som beskrevet i BEK nr 1060 af 22/10/2019:

Bekendtgørelse om vandråd etc.

Følgende organisationer og foreninger har fået plads i vandrådet:

 • Fredensborg Vandløbslav
 • Friluftsrådet
 • Danmarks Naturfredningsforening
 • Dansk Skovforening
 • Esrum Ålaug
 • Danske Vandløb
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Nordsjællands Landboforening
 • Gribskov Vandløbslaug
 • Dansk Kano og Kajak Forbund
 • Dansk Vand- og Spildevandsforening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Dansk Ornitologisk Forening
 • Foreningen Naturparkens Venner

Alle organisationer og foreninger, som har anmodet om plads i vandrådet, vil få direkte besked om enten afslag eller tildeling af en plads i vandrådet sammen med oplysninger om fremtidig mødeaktiviteter m.m. ligesom Miljø- og Fødevareministeriet vil blive informeret om det nedsatte vandråd for Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Er der spørgsmål i forbindelse med ovenstående, kan Bjørn Aaris-Sørensen kontaktes på 72496813 eller basoe@gribskov.dk.