Værdighedspuljen øger livskvaliteten for ældre borgere

Rudersdal Kommune har søgt 12,5 mio. kr. fra regeringens såkaldte ’værdighedspulje’. Pengene går især til mere samvær og samtaler med kommunens ældre borgere.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal har valgt at bruge 2,7 mio. kr. til at øge livskvaliteten for de ca. 420 borgere, der modtager udvidet hjemmepleje. Det kan fx være i form af gåture, samvær, pleje eller rengøring mv.

Der bliver også ansat en musikpædagog, som på skift besøger kommunens plejecentre, så alle beboere kan få glæde af musikpædagogiske tilbud.

  ”Det glæder mig, at vi kan fortsætte med at styrke den gode ældrepleje af vores borgere.  Samtale og samvær med andre mennesker er noget af det, som betyder meget for livskvaliteten, Derfor er jeg glad for, at vi med midlerne fra Værdighedspuljen kan give flere borgere et tilbud om en gåtur eller en samtale med en medarbejder”, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal. 

Tilbud om træning i eget hjem

En anden del af pengene fra værdighedspuljen går til borgere, som ikke kan deltage i træning og genoptræning på genoptræningscentrene. De vil i stedet blive tilbudt træning i eget hjem sammen med en fysioterapeut. Borgere, som kan få gavn af det, bliver tilbudt digital træning med hjælp fra computer eller tablet - såkaldt Digirehab – som ligeledes foregår i hjemmet. Der er afsat 1,25 mio. kr. til de tilbud.  

Også penge til kostscreening

Mange ældre spiser og drikker ikke nok i løbet af dagen. Det betyder, at de taber sig og på sigt kan blive så svækkede, at der bliver behov for en hospitalsindlæggelse. Derfor ønsker kommunalbestyrelsen at tilbyde borgerne en forebyggende kostfaglig screening og opfølgning af borgere, der er truet af underernæring og yderligere svækkelse.                               

Ny akutfunktion

Kommunalbestyrelsen har i alt afsat midler til 14 initiativer. Foruden de nævnte tiltag er der afsat penge til bl.a. hjælpemidler og velfærdsteknologi og til etablering af en såkaldt akutfunktion, som en forstærkning af den kommunale indsats. Akutfunktionen har den fordel for borgeren, at indsatsen kan varetages tæt på borgerens hverdagsliv og lokalmiljø – og ofte i eget hjem. Formålet med indsatsen kan dels være at forebygge forværring af akut opstået eller kendt sygdom, dels at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten - efter at være blevet udskrevet - fortsat har pleje- og behandlingsbehov. På den måde kan akutfunktionen medvirke til at forebygge unødvendige indlæggelser.

Læs her om, at Rudersdal er valgt som frikommune med indsatsen; en mere sammenhængende hjælp til kronisk syge ældre borgere. 

Værdighedspuljen er på én mia. kr. i alt, og alle landets kommuner kan søge om penge fra puljen. Det er en betingelse, at pengene bliver brugt til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, som ligger ud over, hvad kommunerne allerede har vedtaget i budgettet for 2017.