Udvalg afslutter arbejde med syv anbefalinger

Kommunalbestyrelsen nedsatte efter seneste kommunalvalg et midlertidigt politisk udvalg, som har arbejdet med de særlige problemstillinger, der er i forhold til sårbare børn og unge. Udvalget afslutter nu sit arbejde med syv anbefalinger og et forslag til inklusionsstrategi.

​Rudersdal Kommune nedsatte i april 2018 et midlertidigt politisk udvalg – Sårbare Børn- og Ungeudvalget – som skulle arbejde med de særlige udfordringer, der er knyttet til særligt psykisk sårbare børn og unge. Baggrunden var blandt andet et stigende udgiftspres, men også at ansvaret for indsatserne i forhold til denne gruppe ofte ligger i flere sektorer, fx region, praktiserende læger og kommuner.

Møder med eksperter og besøg på skoler

Udvalget har gennem sit arbejde haft møder med eksperter på området, gennemført workshops og været på besøg på skoler og daginstitutioner for at opnå en dybere indsigt i og have mulighed for at drøfte de faglige, økonomiske og styringsmæssige udfordringer og dilemmaer, som kendetegner området.

Udvalget har nu afsluttet sit arbejde, som blev fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. februar. De syv overordnede anbefalinger er:

  1. Tidlig, rettidig og rigtig indsats
  2. Inklusion - ”Læring og trivsel for alle”
  3. Specialviden flyttes ud til børnene og familierne
  4. Mere læring til udsatte børn og unge
  5. Børn og unges stemme skal høres mere
  6. Mere hjælp til forældre og familier
  7. Robust faglighed og økonomi

Flere initiativer er allerede sat i gang

Hver af de syv anbefalinger foldes ud gennem en række konkrete initiativer, hvoraf en del allerede er sat i gang. 

Det drejer sig blandt andet om: 

Inklusionsstrategi en del af anbefalingerne

Herudover er anbefaling to foldet ud i en konkret inklusionsstrategi. 

I forbindelse med budgetaftalen for 2020 blev der til opfølgning på Sårbare Børne- og Ungeudvalgets anbefalinger afsat 1 mio. kroner i 2020 og 2021. Disse midler vil blive finansieret ved at nedskrive forvaltningsområdet Børn og Families budget i 2022 og 2023.

Udvalgets arbejde vil sammen med inklusionsstrategien bliver fremlagt på Kommunalbestyrelsens møde den 22. marts 2020.