Sommerens tørke er langt fra overstået i vores søer!

Selv om vi nu synes, at det er længe siden, vi blev plaget af den meget varme og ekstremt tørre sommer, er det langt fra alle steder, at de mere normale forhold er vendt tilbage.

Regnen er nu kommet tilbage, men mange af vores vandløb og søer er stadig påvirket af tørken og vil være det lang tid fremover.

Da regnen endelig kom tilbage, var jorden så tør, at den uden problemer kunne opsuge al nedbøren, og planterne, der stadig var i vækst, kunne også nemt bruge vandet. Som konsekvens har der indtil nu kun været et meget lille nedbørsoverskud, som kunne strømme ud i vores vandløb og søer og fylde dem op igen.

Mange synes, at det selv nu er besynderligt, at søerne stadig har lav vandstand, selv om det atter regner igen, men det har simpelt hen endnu ikke regnet nok til, at vores afstrømning er helt tilbage til det normale.

Sjælsø er langt fra på normal vandstand igen

Til illustration af dette kan vi se på vandstanden i - og afstrømningen fra - Sjælsø.

Udløbet fra søen til Usserød Å styres via en sluse i søens nordøstlige hjørne. Normalt tilstræber vi at have en vandstand i søen på omkring 18,30 til 18,40 meter.

Kommer vandstanden under 18,15 meter, lukker vi for slusen for at holde en acceptabel vandstand i søen. Dette skete i begyndelsen af juli, men skøtnt slusen blev lukket, fortsatte vandstanden med at falde frem til midten af august. Og selv om slusen her i slutningen af oktober fortsat er lukket, er vandstanden stadig ikke oppe på et niveau, hvor vi er begyndt at lukke vand ud af søen igen.

Den øverste brune linje viser vandstanden i Sjælsø i 2018, mens den nederste blå viser udløbet fra søen til Usserød Å i liter pr. sekund.

Se stor udgave

Hvornår det sker, og hvornår vi igen kommer op på en vandstand som normalt på omkring de 18,30-18,40 meter, kan vi ikke spå om. Det vil de kommende måneders vejr afgøre, ikke kun for Sjælsø, men også for mange af kommunens andre søer.

Jordens porekapacitet

Mellemrummet mellem de mange småpartikler, som jorden er opbygget af, kaldes pore. I fagsproget kaldes disse mellemrum for jordens ”porekapacitet”. I disse pore siver regnvandet ned, og her har planterne deres rødder.

Jo mere det regner, jo større del af porerne bliver fyldt op med vand, og jo mindre det regner, jo mindre vand vil opfylde porerne.

I tørkeperioder, hvor porerne er ”tørlagte”, vil planternes rødder hurtigt optage den smule vand, som kommer ned i jorden, når det begynder at regne igen. Og først når planternes behov for vand er opfyldt, eller deres vækst stopper sent på efteråret, vil regnen kunne fylde porerne op med vand.

Og først nu vil jorden få så meget overskud af vand, når det regner, at vandet fra jorden (nedbørsoverskuddet) efterhånden kan strømme videre til vandløbene og søerne.

De udtørrede pore betyder derfor, at der kommer en stor forsinkelse mellem at tørkeperioden ophører, og vi igen får mere normale afstrømningsforhold til vores vandløb og til vores søer. Så i søer, hvor vandstanden gennem en tør sommer er faldet, kan der gå meget lang tid – og meget regnvand til - før vandstanden igen kommer på det normale niveau.