Tilfredse borgere i Rudersdal

Rudersdals borgere er generelt tilfredse med kommunens service, og er mere tilfredse med deres kommune, end borgerne er på landsplan. De er frem for alt glade for at bo i Rudersdal og det i en sådan grad, at fire ud af fem vil anbefale andre at bosætte sig her. Det viser en netop offentliggjort borgerundersøgelse.

Rudersdal Kommune har forud for de seneste kommunalvalg gennemført en større undersøgelse af borgernes tilfredshed med den kommunale service. Den seneste undersøgelse, som er den tredje i rækken, er netop blevet offentliggjort forud for kommunalvalget i november.

Undersøgelsen følger op på lignende undersøgelser gennemført i 2009 og 2013, og den dokumenterer, at borgerne i Rudersdal Kommune uændret er tilfredse med kommunens service.

Se den fulde undersøgelse

Ret tilfreds med det hele

På en skala fra 0 til 100, hvor 100 er højest, placerer Rudersdal Kommune sig på 70, eller ’ret tilfreds’, hvilket er uændret i forhold til den tilsvarende måling i 2013 (i 2009 var den samlede tilfredshed 69), men fortsat en del højere end gennemsnittet af danske kommuner (61 i 2017 mod 58 i 2013). Den samme stabilitet i borgernes udsagn ses også på svaret på udsagnet ”Jeg vil anbefale andre at bosætte sig i Rudersdal Kommune”. Borgerne er ’meget enige’ i dette udsagn (svarende til værdien 79), hvilket er stort set samme niveau som i undersøgelserne i 2009 (78) og 2013 (80).

Borgmester Jens Ive glæder sig over rapportens resultater. Han siger: ”Undersøgelsen viser, at borgerne generelt sætter pris på den kommunale service, som – sammenlignet med gennemsnittet af danske kommune – ligger på et uændret højere niveau. Undersøgelsen viser imidlertid også, at borgerne bemærker, når vi intensiverer vores indsatser, eller hvis vi fx. på grund af økonomiske prioriteringer, er nødt til at justere på vores service. Sådan skal det være, og det bekræfter jo blot grundlæggende, at vi har vidende og interesserede borgere.”

Rapporten viser også, at borgerne samlet set er mest tilfredse med temaerne Kultur og Fritid, Sundhed og Forebyggelse samt Trafik og Miljø. Tilfredsheden er lavest i forhold til temaerne Arbejde og Erhverv, Byggesager og Særlige Behov, men selv her er tilfredsheden over landsgennemsnittet. Ligeledes er der generelt tale om meget små bevægelser, som ikke er statistisk signifikante.

Kommentarer og idéer til inspiration og videre arbejde

Foruden selve undersøgelsen har de borgere, som har besvaret spørgeskemaet, haft mulighed for at tilføje deres egne kommentarer og idéer til spørgeskemaet. Alle kommentarer er indskrevet og samlet i hovedemner, som vil blive behandlet sammen med resultaterne af borgerundersøgelsen på fagudvalgenes møder i maj.

Jens Ive siger: ”Kommentarerne er spændende læsning og supplerer undersøgelsens mere tørre tal. Det giver et meget kontant billede af, hvor borgerne oplever, at den kommunale service er god og tilstrækkeligt, og hvor der efter borgerens opfattelse er behov for forbedringer. Det er vigtig og brugbar information, som vi glæder os til at arbejde videre med.”

Læs kommentarerne

Undersøgelsen er gennemført af analysevirksomheden Wilke A/S for Rudersdal Kommune. Undersøgelsen omfatter svar fra i alt 1.169 borgere, hvoraf 61 besvarelser dog var så mangelfulde, at de blev sorteret fra. Undersøgelsens resultater baserer sig derfor på 1.108 besvarede spørgeskemaer, svarende til en samlet svarprocent på 28, idet der oprindeligt er udsendt invitation til 4.000 borgere. Til sammenligning var svarprocenten 40 i 2013 og 37 i 2009. Respondenterne er fordelt efter bopæl i kommunen, køn og alder og er samlet set repræsentativ.

Deltagerne i undersøgelsen er garanteret anonymitet. Det betyder bl.a., at borgere som er kommet med kommentarer og idéer ikke kan få svar på disse fra Rudersdal Kommune, idet kommunen ikke kender deres identitet.

Indsamlingen af svar er sket i uge 3-8 i 2017.

Fakta om undersøgelsen

  • Undersøgelsen er udført af Wilke A/S for Rudersdal Kommune
  • Undersøgelsen omfatter svar fra i alt 1.108 borgere over 18 år, der var bosat i Rudersdal Kommune den 1. januar 2017
  • Undersøgelsen er repræsentativ og statistisk valid på overordnet niveau
  • Undersøgelsen har kostet i alt kr. 149.000,-