Stor tilfredshed med skolerne i Rudersdal Kommune

Tilfredsheden blandt forældrene i Rudersdal Kommunes skoler er stigende siden sidste undersøgelse.

Der er grund til at glæde sig over de seneste tal fra forældretilfredshedsundersøgelsen på skoleområdet. Undersøgelsen viser, at forældrene er godt tilfredse med børnenes skoler og tilfredsheden er større end for to år siden til trods for et fald i svarprocenten. 

Som en del af Rudersdal Kommunes løbende kvalitetsudvikling af skolerne gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse hvert andet år. I undersøgelsen bliver forældrene bl.a. spurgt om undervisningen, barnets trivsel, samarbejdet mellem skole og hjem, skolens fysiske rammer, skolens ledelse og skolens madordning, 

Højere tilfredshed - lavere svarprocent

Færre forældre har i år valgt at sætte sig til tasterne og udfylde undersøgelsen, men der er stadig grund til at glæde sig over de tilbagemeldinger, som Rudersdal Kommune har modtaget. Svarprocenten af den samlede svarprocent er faldet fra 73,7 procent i 2016 til 57,5 procent i 2018, men trods de nedadgående tal vurderer forvaltningen, at tallene stadig er valide på kommuneniveau. Siden sidste undersøgelse i 2016 er der stort set sket en fremgang på alle spørgsmål. Kun spørgsmål som trafiksikkerhed og madordning har en svag tilbagegang.   

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) er godt tilfreds med resultaterne:

- Jeg er glad for at se, at forældrene generelt er godt tilfredse med deres børns skole. Det vidner om, at vi har nogle rigtig gode folkeskoler, som forældrene er glade for og bakker op omkring. Undersøgelsen fortæller os, at lærere, pædagoger og skoleledere  med rette kan være stolte over det stykke arbejde, som de lægger for dagen i at nå målene om øget læring og trivsel for alle elever i Rudersdal Kommunes skoler. 

Højere end landsgennemsnittet

Der er en stigning i den samlede tilfredshed med skolerne. I 2016 var andelen af forældre, som var meget tilfredse eller tilfredse med deres barns skole 74 procent, hvor det i 2018 var steget til 78 procent. Tilsvarende er andelen af forældre, der er utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skole faldet fra 11 procent i 2016 til 8 procent i 2018. Undersøgelsen viser desuden, at forældrene i Rudersdal Kommune samlet set mere tilfredse med deres barns skole end landsgennemsnittet. 

Forskelle mellem klasserne

Mens der er mindre forskelle mellem skolerne, så indikerer undersøgelsen, at der kan være store forskelle på forældrenes oplevelse af skolen mellem de enkelte klasser. Derfor bliver forældreundersøgelsen også brugt som et vigtigt redskab i dialogen mellem skole og forældre på klasseniveau.

Undersøgelsen er gennemført blandt 4029 forældre til børn på skoler, SFO’er og klubber i Rudersdal Kommune. 

Samlet forældretilfredshedsrapport 2018
Notat for forældretilfredshedsundersøgelse 2018
Præsentation Børne- og Skoleudvalget 03.10.2018