Stor plan for klimasikring af kloaksystemet på vej i Holte-området

Kommunalbestyrelsen har netop truffet en principbeslutning om, at kloaksystemet i Holte, Dronninggård og Øverød skal klimatilpasses. Det betyder, at der ikke længere skal løbe spildevand til søerne, når det regner. Kloakkerne skal separeres, og grundejerne skal derfor lægge et ekstra rør til regnvand på deres egen grund. Dermed reduceres risikoen for oversvømmelser, og mange års overløb til søerne stoppes.

Novafos er klar med de første områdeplaner for renovering og klimatilpasning af kloakkerne i Rudersdal Kommune. Planen gælder Holte, Dronninggård og Øverød, hvor indsatsen blandt andet skal gøre vandet i Søllerød Sø, Vejlesø og Furesøen renere.

Kloakkerne er i dag ikke store nok, så der løber spildevand til søerne, når det regner, og det vil kun blive værre, når der med klimaforandringerne kommer mere regn. Analyser viser, at løsningen er, at spildevand og regnvand fremover skal løbe i hvert sit rør.

Erfaringen fra andre kommuner i hovedstadsområdet er, at separering af regn- og spildevand på egen grund i gennemsnit vil koste 60.000 kr. for parcelhusejere. Etageejendomme må forvente en udgift på i gennemsnit 5-10.000 kr. pr. hustand. Pensionister kan opnå lån efter de samme regler, som gælder for indefrysning af ejendomsskatter.

Læs mere:

‌rudersdal.dk/omraadeplaner‌

Søerne har brug for regnvandet

Kommunen vil bruge god tid til dialog med borgerne. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller, forklarer: ”Vi vil gerne sikre os, at grundejerne forstår, hvorfor vi nu beder dem om at bidrage til løsningen af det fælles problem med forurening af søerne og oversvømmelse af ejendomme.”

Separering var politisk ikke første prioritet, men der er flere grunde til, at det alligevel er den rigtige løsning. Fra Holteområdet føres spildevandet til et renseanlæg i Lyngby-Tårbæk Kommune, og her er der ikke kapacitet nok til at håndtere de øgede vandmængder. Desuden har søerne lokalt behov for tilførsel af regnvand.

Court Møller forklarer: ”Vores søer har brug for regnvandet, så de kan blive rene igen, derfor er det miljømæssigt en bedre løsning at have regnvandet i sit eget rør, der kan ledes ud i søer og vandløb”.

Det er også vurderingen, at det ikke er bæredygtigt at transportere regnvandet til et evt. nyt renseanlæg, som det overvejes at bygge sammen med nabokommunerne nordpå. En anden årsag er, at det kræver rigtig meget energi, ligesom selve rensningen af spildevandet bliver dårligere, når spildevand og regnvand blandes sammen.

Court Møller fortsætter: ”Jeg har en drøm om rene, klare søer i kommunen med et rigt varieret fiskeliv, som vi kan bade i uden at bekymre os om alger og vandets kvalitet. Det kan kun realiseres, hvis vi får adskilt regnvand og spildevand i kloaksystemet. Kun på den måde får vi standset de mange overløb af spildevand til kommunens søer og åer”.

Beslutningen om separering af regnvandet har været grundigt forberedt i Miljø- og Teknikudvalget, som har været enige om at anbefale, den beslutning, som nu også er taget i Kommunalbestyrelsen. I den forbindelse udtaler tre af udvalgets medlemmer Jens Darket, Maiken Andersen og Erik Mollerup fra Venstre:

”Fremtidens klimasikring og sikring i, at vi kan håndtere vores spildevand ansvarligt og efter tidens standarder er helt nødvendig. Vi er i Venstres gruppe fuldt ud opmærksom på, at vi alle kommer til at bidrage til investeringen over skatten, over taksterne og ved egenfinansiering. I den forbindelse er vi glade for, at pensionister kan hjælpes og, at der for alle gives fem års frist. Holte-området er særligt udfordret og det giver derfor god mening at starte med det opland, der er nærmest de mest belastede søer og vandløb i kommunen.” 

Også Anne Christiansen fra Lokallisten udtaler: ”Det er et vigtigt første skridt, der nu er taget, for at forbedre vores vandmiljø og undgå kloakoversvømmelser som følge af de øgede regnmængder. Det kommer til at koste den enkelte husejer, men hovedparten af udgiften deles af fællesskabet. Mens vi gør, hvad vi kan for at afbøde virkningerne af klimaforandringerne, skal vi fortsat have fokus på at begrænse vores udledning af CO2.”

Poul Bach fra Socialdemokratiet udtaler: ”Jeg er glad for, at vi nu kan sætte vandmiljøet i fokus. Det bliver en lang proces, der kommer til at tage 20-30 år, som jeg er glad for, at vi nu endelig får sat i gang, og det skulle vi nok have gjort allerede ved kommunesammenlægningen. Nu kan vi sikre rene søer og åer til vores børn og børnebørn”.

Christoffer Buster Reinhardt supplerer: ”Hvis vi bare fortsætter med at udlede skidt og møg i vores søer, så mener vi konservative ikke at vi kan se næste generation i øjnene. Derfor er det et godt og nødvendigt skridt at tage. Men vi vil være meget opmærksomme på, at der bliver indført rimelige dispensationsmuligheder, særligt for pensionisterne. For separatkloakering er en stor udgift. Derudover mener vi fra konservativ side, at kommunen skal gå foran med det gode grønne eksempel, og hurtigt få udført arbejdet på sine ejendomme”

I den videre proces skal Kommunalbestyrelsen i løbet af 2021 vedtage et tillæg til spildevandsplanen, der vil forpligte grundejerne til at separere spildevand og regnvand på deres egen grund. Grundejerne vil, når spildevandstillæget er endeligt vedtaget, få en frist på fem år til at tilslutte sig det nye kloaksystem.

Som led i processen vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra grundejerforeninger og andre interesseorganisationer. Følgegruppen skal sikre, at lokale hensyn bliver inddraget, og alle bliver orienteret bedst muligt.

Novafos står klar

Områdeplanerne er udarbejdet af kommunens vand- og spildevandsselskab, Novafos, i tæt samarbejde med Rudersdal Kommune. I Novafos er administrerende direktør Carsten Nystrup glad for, at kommunens politikere har taget så godt imod områdeplanerne:

”Vi er derfor glade for, at vi nu har en klar retning for klimatilpasningen, så vi kan komme videre med planlægningen, som skal føre os til de praktiske løsninger. Det er vores ansvar at sikre en bæredygtig håndtering af spildevand og regnvand, og vi vil meget gerne sammen med kommunen afslutte mange års forurening af kommunens søer, siger Carsten Nystrup.

Han ser frem til det videre samarbejde med kommunen og en tæt dialog med de berørte grundejere om at udvikle de bedste løsninger i de enkelte områder.

Områdeplaner for de øvrige områder

Der skal i alt udarbejdes 12 områdeplaner for hele Rudersdal Kommune. De øvrige ni udarbejdes i 2020 med henblik på en beslutning om, hvilke løsninger der skal vælges i disse områder. Hverken Novafos eller kommunen har lagt sig fast på, hvilke løsninger der peges på i de øvrige områder. Det undersøges lige så åbent som i de første tre.

Court Møller understreger, at der er tale om et stort projekt, som ikke kan undgå at få konsekvenser for borgerne, fordi spildevandstaksterne vil stige, og for den enkelte grundejer, der er nødt til at aflede regnvand og spildevand hver for sig.

Han uddyber: ”Kun i fællesskab kan vi løse de klimarelaterede udfordringer, vi står overfor, og det skal ske i et konstruktivt samarbejde mellem kommune, forsyning og borgere. Med de nye områdeplaner sikrer vi gode bæredygtige og fremtidssikrede løsninger, der kan forbedre vandmiljøet og reducere risikoen for oversvømmelser.”

Hjælp og vejledning til grundejerne

Rudersdal Kommune og Novafos er optaget af at gøre det så let og billigt som muligt for grundejerne at tilslutte sig de nye systemer, og der vil blive sat ind med grundig information og tæt dialog.

Grundejere er forpligtet til at tilslutte sig de afløbssystemer, som kommunen beslutter, at Novafos skal anlægge, og ifølge lovgivningen kan hverken kommunen eller Novafos hjælpe grundejerne med at finansiere den nye stikledning. En undtagelse er dog pensionister, der kan optage lån efterreglerne for indefrysning af ejendomsskatter.

Private grundejere i de tre første områder forventes tidligst at skulle separere regn- og spildevand på egen grund fra 2026, idet de får en tilslutningsfrist på fem år, fra spildevandstillægget er vedtaget.

Håbet hos politikerne er, at god kommunikation og den femårige frist kan hjælpe med at gøre investeringen i stikledningen overkommelig. Mange af ejendommene i de tre områder er ældre end de 75 år, som kloakrør forventes at holde.

Sådan har de tre søer i Holte-området det

Søllerød Sø og Vejlesø

Vandets kvalitet i både Søllerød Sø og Vejlesø er stærkt forringet, en udvikling der er sket over flere år. Sigtbarheden er ringe, og der er mange alger, som forværrer iltindholdet.

Det skyldes to ting:

  1. Dels er der ophobet store mængder slam på bunden af begge søer som følge af udledninger fra det tidligere Kirkeskovens renseanlæg.
  2. Dels er der fortsat udløb af spildevand fra fælleskloakken til alle tre søer, når det regner. Hver af de tre søer får hvert år tilført mellem 100 og 300 kg. Fosfor.

Både slam og spildevand indeholder fosfor, som er gødning for algerne. Hvis søerne skal få det bedre, er det nødvendigt at standse tilførslen af fosfor.

Furesøen

Furesøen er en international beskyttet sø og var tidligere kendt for vandets store sigtbarhed og mange vandplanter. Gennem mange år har søen modtaget spildevand fra flere renseanlæg, og derved er der også i Furesøen ophobet en stor mængde fosfor i slammet på søbunden.

Søens miljøtilstand er i dag moderat, med svingende og til tider lav sigtbarhed og opblomstring af blågrønalger om sommeren.

Siden 2003 er der tilført ilt til søbunden i håb om at nedbringe fosforindholdet. En forudsætning for, at søen igen bliver klarvandet, er, at spildevandsudledningerne fra de mange udløb nedbringes.