Spring til indhold

Rudersdal forbereder sig til ældreboom

Antallet af ældre borgere stiger i de kommende år, og flere ældre vil derfor få brug for boliger med støtte og pleje i fremtiden. Derfor ser Rudersdal Kommune allerede nu på, hvordan kommunen sikrer de rette tilbud og boliger til fremtidens ældre.

Det er en omfattende og bred analyse fra kommunens social- og sundhedsområde, som nu er fremlagt og identificerer flere bud på, hvordan kommunen imødekommer udviklingen i forhold til fremtidens indsatser og tilbud til de ældste borgere i årene 2021 - 2032.

Analysen tager afsæt i, at kommunen ud fra en traditionel fremskrivning af behovet for plejeboliger vil skulle etablere over 100 flere plejeboliger for at imødekomme den øgede efterspørgsel. Men det er samtidig vurderingen, at det reelle behov kan være svært at forudsige, da det er afhængigt af flere forskellige forhold i samfundet. Det gælder fx. udviklingen i sund aldring og forekomsten af kroniske sygdomme, ligesom de kommende ældres egne ønsker og forventninger til pleje og alderdom kan ændre sig i forhold til i dag.  

Kommunen vil derfor med en række initiativer imødekomme de usikre forhold, så kommunen ikke kommer til at forbygge sig og dermed risikerer at stå med for mange plejeboliger på sigt. 

Initiativerne omfatter etableringen af en række nye fleksible og justerbare tilbud til ældre, som skal understøtte, at ældre borgere kan blive længst muligt i eget hjem. Forslagene har bl.a. fokus på aflastning i eget hjem, øget aflastning på daghjem samt mere fleksibel og omfattende hjemmepleje til borgere med lavt funktionsniveau. Set i forhold til nye plejeboligbyggerier vil det være lettere at skalere de enkelte tilbud op og ned - alt efter udviklingen i de reelle behov.

Social- og Sundhedsudvalgets formand, Birgitte Schjerning Povlsen, fremhæver, at netop fleksibiliteten er vigtig:

”Politisk står vi med et visionært forslag, der imødekommer at vi bliver flere og flere ældre i Rudersdal kommune. Forvaltningens forslag og analyse håndterer flere forhold. Det ene er nuværende og fremtidig kapacitet af plejeboliger i kommunen. Kan vi udvikle nye boligformer, der er mere fleksible og udskyder behov for plejebolig? Det spor er vi politisk enige om, at forvaltningen skal arbejde videre med. Det handler om Seniorbolig fællesskaber velvalgte steder i kommunen, og flere ældreboliger i tilknytning til plejecentre.  

Et andet forhold, der er tætknyttet til den mere fleksible ældrebolig form, er udviklingen af den praktiske og personlige hjemmepleje. Hvordan kan der støt og rolig skaleres op, når behovet er der, og som betyder at borger kan blive længere i egen bolig med en god livskvalitet? Vi tror på, at en endnu mere fleksibel hjælp og ydelse givet på den rette måde, tilskynder borger til at blive længst mulig i egen bolig. For så vidt angår økonomi, så forventes der også at være et økonomisk potentiale i at arbejde på den måde, frem for en traditionel demografisk udbygningsmodel, der foreskriver 130 flere plejeboliger i 2032. Når det er sagt, vil jeg gerne understrege, at der er behov for flere plejeboliger, det er baggrunden for at der nu blandt andet udarbejdes en helhedsplan for plejecenter Sjælsø”, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

I forhold til boliger lægger kommunen op til, at mulighederne for at etablere ældreboliger i privat regi undersøges, ligesom den vil støtte op om private aktørers opførelse af nye seniorbofællesskaber. Herudover vil der imidlertid fortsat være behov for at udvide kapaciteten af nye plejeboliger. I det omfang, der skal bygges nye boliger, lægger analysen op til, at byggerierne vil blive opført i flere etaper. Det skal sikre, at behovet for opførelse løbende kan revurderes i takt med, at der kommer mere viden om den reelle udvikling i befolkningen og effekten af de borgerrettede tilbud.  

De mange initiativer forventes igangsat i etaper og vil fra næste år konkretiseres og udvikles løbende. Initiativerne vil i takt med at de konkretiseres, blive behandlet og indgå i budgetforhandlingerne i de relevante budgetår.