Spring til indhold

Rudersdal begrænser åbningstid i dagtilbud

Rudersdal Kommune indfører i lighed med flere andre kommuner fra mandag den 18. januar 2021 nye og kortere åbningstider i dagtilbud. Det sker for at sikre en god forudsigelig hverdag.

Smittetrykket er fortsat højt både nationalt og lokalt – og nu er der kommet nye skærpede retningslinjer for at reducere trykket yderligere. Det præger også dagligdagen i Rudersdals børnehuse, hvor medarbejderne har væsentligt større og flere opgaver end normalt. Det er blandt andet øgede hygiejne- og rengøringskrav, krav om ophold udenfor, håndtering af bekymrede forældre, og krav om adskilte børnegrupper og så vidt muligt med de samme voksne tilknyttede. Samtidig er flere medarbejdere end normalt fraværende, fordi de skal testes og venter på testsvar.

Kortere åbningstid fra 18. januar

På baggrund heraf har Rudersdal Kommune valgt at indføre kortere åbningstider med virkning fra mandag den 18. januar 2021. De kortere åbningstider vil være alle hverdage i tidsrummet kl. 08.00-15.00.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune, Daniel E. Hansen, siger:

De kortere åbningstider er nødvendige både af hensyn til vores medarbejdere, men i høj grad også af hensyn til børnene. Med de nye retningslinjer om, at børnene skal være i små grupper og med de samme voksne tilknyttet gennem hele dagen, er vi ganske enkelt nødt  til at reducere den daglige åbningstid.

Koncentration af personaletimer

Den kortere åbningstid betyder, at personalet kan koncentreres på færre timer. Det øger robustheden i de enkelte børnehuse og sikrer, at det er muligt at give børnene en god og forudsigelig hverdag.

Daniel E. Hansen siger:

Jeg er fuldstændig bevidst om, at de kortere åbningstider vil være en stor udfordring for forældrene, og det kommer ikke til at gøre hverdagen nemmere. Jeg skal derfor også kraftigt understrege, at de kortere åbningstider kun gælder så længe, det er absolut nødvendigt, og at vi løbende vurderer, hvornår det er muligt at vende tilbage til de normale åbningstider. 

Det er magtpåliggende for os, at børnene oplever en god og stabil hverdag på trods af de vanskelige forhold. Vi mener, at de kortere åbningstider vil sikre det, fordi der vil være de nødvendige personalemæssige ressourcer. Vi har faktisk gode erfaringer med en lignende løsning fra genåbningen i foråret. Samtidig imødekommer vi både vores medarbejderes bekymringer, om der er personale nok i ydertimerne, og retningslinjerne om opdeling i små grupper dagen igennem for at reducere smitterisikoen.

De kortere åbningstider kan fastholdes frem til 31. marts 2021. Kommunen vil dog løbende vurdere situationen, så den almindelige åbningstid genoptages så snart, det er muligt.

Mulighed for udvidet pasning

Der vil fortsat være tilbud om udvidet pasning (dvs. normal åbningstid) i eget børnehus til børn, hvis forældre ikke er hjemsendt og har skemalagte mødetider, hvor mødetiden ikke er fleksibel. Det kan fx. være børn, hvor begge forældre (eller hvor forælder er enlig forsøger) har skemalagte mødetider som fx. i sundhedsvæsenet, dagtilbud, ældrepleje, dagligvarebutikker m.v.

Kortere nedlukninger i enkelte institutioner kan stadig forekomme, hvor der er lokale smitteudbrud. 

Uændret forældrebetaling

Den begrænsede åbningstid indføres for at kunne opretholde et pasningstilbud til alle i en særlig situation, hvor vilkårene for at drive daginstitution er markant ændret og presser personaleressourcerne. De koncentreres derfor i en kortere periode i løbet af dagen, hvilket i praksis betyder en højere normering i åbningstiden.

Alle dagtilbud får som minimum tilført de samme ressourcer som hidtil. Ifølge Dagtilbudsloven må forældrebetalingen for en plads i et af kommunens dagtilbud maksimalt udgøre 25% af de samlede udgifter, og de begrænsede åbningstider reducerer ikke udgifterne.

Derfor vil forældrebetalingen ikke blive ændret i perioden med begrænset åbningstid.

Perioderne med højt smittetryk har generelt øget udgifterne i børnehusene, bl.a. til ekstra vikartimer og rengøring, men forældrebetalingen er ikke blevet ændret på den baggrund.