Renere søer og åer er målet i ny spildevandsplan

Et forbedret vandmiljø og helhedsplaner for kloaksystemet er to af de vigtigste visioner i en ny spildevandsplan i Rudersdal Kommune. Planen er netop sendt i høring.

Spildevandsplan 2017 beskriver blandt andet, hvad Rudersdal Kommune vil gøre for at forbedre kvaliteten af søer og vandløb:

- Vi bor i den smukkeste kommune, med skove, søer og Øresund lige i nærheden. Men jeg ser også en slange i paradis. Vandkvaliteten i vores søer og åer er nemlig langt fra af den kvalitet, som jeg kunne ønske mig. Det skal den nye spildevandsplan ændre på, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget Court Møller.

Nye områdeplaner skal nemlig sikre en høj kvalitet i vandmiljøet, og hvornår der skal sættes ind hvor. Søllerød Sø og Vejlesø er prioriteret højest i planen - bl.a. på grund af deres rekreative værdi. Områdeplanerne beskriver samlet, hvad der skal ske både i forhold til kloakrenoveringer, udbygninger og klimatilpasning.

Det betyder, at også områderne omkring Furesø og Sjælsø kommer med i planerne.

Nedsivning hjælper mod fyldte kloakker

Et andet element i spildevandsplanen er arbejdet med at reducere belastningen på de kommunale kloakker. Et vigtigt budskab er, at du som husejer kan afkoble dig det fælles kloaknet og i stedet nedsive dit regnvand selv. Kan man ikke nedsive, kan det måske lade sig gøre at samle vandet op fra fx taget eller tilbageholde en del af vandet.

På vejledende kort kan du tjekke, om muligheden for nedsivning er god, usikker eller dårlig (se grønne, gule eller røde områder).

Overvejer du nedsivning hos dig, skal du også holde øje med forholdet mellem tag og tætte belægninger såsom fliser og belægningssten på den ene side og det samlede grundareal på den anden side. Jo flere faste belægninger du har, jo mere vand ledes i kloakken.

Derfor indeholder den nye spildevandsplan begrænsninger for, hvor mange procentdele af din grund der må være dækket af fast belægning. Overskrides det, skal du selv sørge for at nedsive vandet eller lede det til regnbede.

Sådan fremtidssikrer du med to rør

I spildevandsplanen opfordrer vi til at etablere to forskellige rør for regnvand og spildevand hen til en offentlig tilslutningsbrønd. Det er oplagt, når du bygger om eller laver en tilbygning og alligevel er i gang med at ændre kloakeringen på din grund. Dermed fremtidssikrer du grunden til eventuel separering af den offentlige kloak på et senere tidspunkt.

Af samme grund stiller kommunen krav om, at du ved nybyggeri - der hvor det ikke er muligt at håndtere regnvandet på egen grund - adskiller regnvand (tagvand og overfladevand) og spildevand i separate rør.

Offentlig høring af Spildevandsplan 2017

Forslag til Spildevandsplan 2017 er fremlagt i offentlig høring fra den 4. maj 2017 til og med den 29. juni 2017:

https://spildevandsplan2017.rudersdal.dk/

‌Læs mere om nedsivning på egen grund på rudersdal.dk‌

Fordele ved at håndtere regnvand på egen grund

Hvis du nedsiver regnvandet på egen grund i såkaldte LAR-anlæg (Lokal Afledning af Regnvand), reducerer du belastningen af fælleskloakken, og det har mange miljømæssige og økonomiske fordele:

  • Mængden af vand i kældre og på terræn i forbindelse med skybrud reduceres.
  • Behovet for pumpning af regnvand reduceres.
  • Mængden af vand til renseanlæggene reduceres, idet regnvand frakobles.
  • Overløb fra fællessystemer med urenset spildevand til vandløb og søer reduceres.
  • Ved LAR-løsninger kan regnvandet anvendes rekreativt i lokalområdet.