Proces skudt i gang for den fremtidige pleje af Søllerød Naturpark

Udkast til ny plejeplan skal være klar omkring årsskiftet – på et velbesøgt og engageret borgermøde bidrog lokale lodsejere med ideer, kommentarer og holdninger.

Søllerød Naturpark er et unikt område, der har mange biologiske og kulturhistoriske værdier, vi skal værne om og passe på. Mange nyder at vandre i naturen eller bruge den på anden vis fx til ridning og cykling og skal have adgang til de mange smukke steder.

Se kort

Men naturen kræver både pleje og genopretning, og indsatsen har ikke været lige god alle steder gennem årene. Nu skal plejen sættes lidt mere i ”system” gennem en ny plejeplan, der samtidig skal understøtte et styrket samarbejde mellem de ejere, som i praksis har ansvaret for plejen: Naturstyrelsen, Rudersdal Kommune og de private lodsejere.

Plejeplanen er skrevet ind i fredningsbestemmelserne som et krav. Den udarbejdes sammen med Naturstyrelsen og skal sætte rammerne for den fremtidige udvikling og pleje af Søllerød Naturpark, så den udvikler sig i overensstemmelse med fredningens formål og bestemmelser.

Forståelse for det fredede landskabs værdi

Et udkast til plejeplan, der udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen, skal ligge klar omkring årsskiftet. Herefter skal den i behandles politisk, hvorefter den sendes i høring hos Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet.

Det er baggrunden for, at ca. 40 lodsejere og repræsentanter for diverse interesseorganisationer onsdag den 12. september samledes på Kulturcenter Mariehøj for at give deres mening til kende på et møde arrangeret af Rudersdal Kommune.

Her kunne de møde repræsentanter for Miljø- og Teknikudvalget og Byplanudvalget samt forvaltningen.

Muligheden for at kommentere ideen og komme med ideer skulle gerne betyde, at lodsejerne har forståelse for det fredede landskabs værdi og ikke mindst, hvor vigtig deres plejeindsats på egen grund er for at bevare fredningens unikke karakter.

Engageret spørgelyst

For lodsejerne er det selvsagt en hjertesag at finde ud af, hvad der skal ske, og hvilke konsekvenser den nye plejeplan får for deres areal. Ca. 160 hektar af naturparkens samlede areal på knap 400 hektar er privatejet.

Aftenen bør da også på mange spørgsmål, kommentarer, holdninger og tanker, og engagementet var ingen i tvivl om.

Der blev bl.a. spurgt ind til økonomi og kategorisering af privatejede arealer, mens enkelte, meget specifikke spørgsmål blev klaret efter det formelle møde.

Læs mere

Møde i Miljø- og Teknikudvalget den 15. august 2018 (punkt 10)

Fakta om Søllerød Naturpark

Området har været fredet siden 2014, da Fredningsnævnet for København traf afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark ved en samling af 28 eksisterende fredninger (den ældste helt tilbage fra 30’erne) i én samlet fredning.

Fredningen af naturparken, et af Sjællands mest markante istidslandskaber, omfatter sammenlagt 391 hektar landskab og natur - et areal svarende til omkring 800 fodboldbaner.

Cirka 231 hektar er ejet af Rudersdal Kommune og Miljø- og Fødevareministeriet, mens cirka 160 hektar er i privat eje.

Fredningsforslaget blev rejst af Rudersdal Kommune og Naturstyrelsen i april 2012, men sagen strækker sig helt tilbage til 1994.

Her tog daværende miljø- og energiminister Svend Auken (S) og Søllerød Kommunes daværende borgmester Erik Fabrin (V) skridt til at sikre områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier som ét stort rekreativt naturområde for hovedstadsområdet.

Fredningen af det store natur- og landskabsområde betyder, at områdets borgere og besøgende fra både ind- og udland også i fremtiden kan nyde områdets bakker og dale på cykel, hesteryg eller til fods gennem et omfattende stisystem, der har eksisteret siden 1940’erne.