Spring til indhold

Opfølgning på fund af PFOS i Mølleåen

Grundet fund af PFAS-stoffer i vandet frarådes det foreløbig at spise fisk fanget i Furesø og Vejlesø og den øvrige del af Mølleå-systemet.

Region Hovedstaden orienterede den 5. november 2021 Rudersdal Kommune om foreløbige data, der viste overskridelse af grænseværdien for det giftige stof PFOS i Mølleåen nedstrøms Kongens Lyngby.

Region Hovedstaden har ikke vurderet mulige kilder til forureningen i Mølleåen, og Rudersdal Kommune kan ikke udpege en oplagt kilde ud fra de oplyste data.

Rudersdal Kommune har derfor sammen med Furesø, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner fået undersøgt vandet i Farum Sø, Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

På baggrund af undersøgelsen frarådes det foreløbigt at spise fisk fanget i hele Mølleå-systemet.

Det skyldes fund af PFOS over drikkevandskriteriet og et samlet PFAS-indhold over indikatorværdien på 9 ng/L vand for fisk, der hjemtages til spisning.

PFAS stoffernes oprindelse

PFAS-stofferne, herunder PFOS, er tidligere anvendt bredt og er fundet på grunde, der tidligere har huset forskellige typer industri, herunder forkromningsindustri, træindustri, møbelindustri og renserier samt fyld- og lossepladser, som ifølge Danske Regioner anses som de stærkeste forureningskilder.

Stofferne findes derfor i miljøet, hvor de ophobes i organismer og stort set ikke nedbrydes.

Rudersdal Kommune har ikke kendskab til tidligere systematiske målinger af PFAS i vandmiljøet, da det ikke (før nu) har været en stofgruppe, der analyseres for i vandmiljøprøver. Konsekvenserne af de målte værdier af PFAS kan ikke afgøres på nuværende tidspunkt.

Du kan læse mere om PFAS-stoffer på:

Miljøstyrelsens hjemmeside

De fundne værdier er under badevandskriteriet, hvorfor der for nuværende ikke er nogen anbefalede restriktioner med hensyn til vandsport og badning i søerne. Kommunerne koordinerer spørgsmålet om eventuelle restriktioner med Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kommende undersøgelser

I forlængelse af de seneste resultater planlægger kommunerne en egentlig kildesporing, i første omgang for at finde ud af hvor forureningen af søerne stammer fra.

Kommunerne arbejder sammen med Fødevarestyrelsen på en nærmere vurdering af eventuelle sundhedsrisici ved at spise fisk fanget i søerne. Af forsigtighedshensyn frarådes at spise fisk fanget i søerne, indtil denne vurdering foreligger.