To nye stier for naturelskere i Søllerød Naturpark

Snart kan naturelskere udforske Søllerød Naturpark ad to nye stier, der forbinder området med stisystemet i Rude Skov.

Rudersdal Kommune er begyndt med de første forberedelser til at etablere to naturstier, der skal forbinde stisystemet i Søllerød Naturpark med stisystemet i Rude Skov.

Den ene sti har udgangspunkt ved Høje Sandbjerg i den nordlige del af området og den anden ved Højbjerghus. Begge har retning mod Rude Skov vest for Søllerød Naturpark.

Baggrunden er en fredning i naturparken, som betyder, at Rudersdal Kommune, der sammen med Naturstyrelsen har ansvaret for områdets pleje, skal anlægge to nye stier.

Selv om stierne er besluttet, er den endelige placering og udformning dog ikke afgjort, idet nogle forhold, som involverer lokale lodsejere, endnu ikke er på plads. Desuden udestår en dispensation fra museumsloven, idet de nye stier vil krydse beskyttede sten- og jorddiger.

Stierne åbnes først til sommer

Stierne er således endnu ikke åbne for færdsel, det vil sandsynligvis først ske i løbet af sommeren.

Stien ved Høje Sandbjerg etableres under hensyntagen til områdets landskabelige og kulturhistoriske værdier og bliver på den baggrund ikke tilgængelig for bl.a. kørestolsbrugere. Disse kan i stedet bruge det mere tilgængelige stiforløb, der kan følges fra Høje Sandbjergvej og ind i Rude Skov via Vildtfogedvej.

I løbet af sommerhalvåret går Rudersdal Kommune i gang med at udarbejde et forslag til plejeplan for de fredede arealer i Søllerød Naturpark.

Det vil ske i et tæt samarbejde mellem Naturstyrelsen, som er plejemyndighed på de statslige arealer inden for fredningen, og kommunen, som er plejemyndighed på de kommunale og private arealer.

Om de nye stier

Stierne udformes som trampestier, der kun er synlig ved det slid, som færdslen på stien giver. Der opsættes piktogrammer for at markere, hvor stiforløbene tilkobler sig det eksisterende stinet.

Hvor stierne er omgivet af skov, markeres de yderligere af gule prikker på stammerne, så de besøgende kan orientere sig.

Flere steder passerer de to stiforløb beskyttede stendiger, og her anlægges stien med størst mulig hensyn til stendigerne. Hvor det er muligt, lader man stien passere, hvor stendiget allerede er gennembrudt - ellers opsættes smalle stenter / overgange konstrueret i træ.