Nedrivning af Kajerødskolen begynder i januar 2017

Der er nu fundet en entreprenør, som skal stå for nedrivningen af Kajerødskolen. Arbejdet begynder i januar 2017, når kontrakten er indgået, og forventes afsluttet efteråret 2017.

Kajerødskolens bygninger indeholder væsentlige mængder af PCB, asbest og blyholdig maling og det er derfor nødvendigt at udføre en omfattende miljøsanering af bygningerne inden selve nedrivningen. Det har derfor også taget godt et år at få gennemført de nødvendige miljøundersøgelser, inden kommunen kunne udbyde nedrivningsopgaven.

Udbuddet er nu gennemført, og kommunalbestyrelsen har bevilget 19,5 mio. kr. i anlægsbevilling til projektet. Selv om der er tale om et større millionbeløb, er der gjort et stort arbejde for at nedbringe udgifterne mest muligt ved grundig dokumentation og mulighed for genbrug af nedknuste materialer.

Kortlægning af materialer

Kommunens totalrådgiver på projektet er Golder Associates A/S, som har stor erfaring med netop håndtering af PCB-holdigt affald og lignende nedrivningsopgaver. 

Firmaet har inden entrepriseudbuddet kortlagt bygningernes præcise sammensætning af materialer. Det er sket for at sikre den bedst mulige håndtering af byggeaffaldet og den mest effektive proces under nedrivningen.  Samtidig er der også blevet lavet jordanalyser af grunden.

Når nedrivningen er udført, udbydes grunden til salg til udvikling af dels private, dels almennyttige boliger.

Orientering direkte til skolens naboer

I løbet af december vil naboer til skolen modtage nærmere information via digital post om processen i forbindelse med nedrivning, ligesom de vil blive orienteret løbende, efterhånden som nedrivningen skrider frem.