Naturen tilbage til Kighanerenden

Vandløbet skal være mere varieret og naturligt med bedre forhold for fisk og forskellige arter af smådyr.

Rudersdal Kommune er i fuld gang med at forbedre de fysiske forhold i vandløbet Kighanerenden, der løber fra Søllerød til Vedbæk. Projektet, der omfatter seks strækninger, fortsætter frem til midten af oktober.

- Vi synes, det er vigtigt at genskabe Kighanerenden til et mere varieret vandløb, der kan forbedre forholdene for fisk - især ørreder - og smådyr og gøre vandløbet mere robust, fortæller Court Møller (B), formand for Miljø- og Teknikudvalget. Samtidig bliver området også et mere attraktivt og smukt sted at færdes.

Indsatsen på de enkelte strækninger afhænger af de fysiske forhold på stedet, men overordnet set bliver vandløbet mere varieret. Et sted ved Egebækvej bliver særligt synligt, her bliver vandløbet slynget, der åbnes op ned til vandløbet og etableres en lille sti langs vandløbet.

Fisk og smådyr får bedre leveforhold

Den fysiske variation i vandløbet øges ved at lægge grus i vandet, så der skabes områder med både lavt vand og dybere partier. Herudover udlægges der sten i forskellige størrelser.

Områderne med lavt vand er nødvendige for, at ørreder kan gyde, og sten skaber skjul for deres yngel. Større ørreder kan gemme sig de dybere steder i vandløbet. Stenene vil desuden kunne være levested for flere smådyr arter, som lever af at filtrere vandet for småpartikler.

Vandhastigheden og turbulensen vil desuden øges over de lavvandede områder og omkring de udlagte sten og medføre, at vandet til stadighed iltes.

Der er allerede i dag en mindre bestand af ørreder i vandløbet, og restaureringen forventes at ville forbedre forholdene for dem betydeligt. Udover ørreder lever der også bl.a. ål og skrubber i vandløbet.

En afledt positiv effekt af de forbedrede forhold er, at vandløbet i god fysisk form er mere robust over for eventuelle spildevandsoverløb.

Det skal i den forbindelse nævnes, at kommunen i samarbejde med spildevandsforsyningen arbejder på at nedbringe spildevandsbelastningen til blandt andet Kighanerenden.

Baggrunden for initiativet

Langs Kighanerenden har der tidligere ligget værdifulde græsningsarealer. For at sikre bortledning af vand fra disse arealer er vandløbet blevet reguleret - udrettet og nedgravet.

Ydermere er vandløbet gennem mange år blevet hårdhændet vedligeholdt, hvilket har medført, at planter og sten er blevet fjernet. Tilsammen har det skabt et ensformigt vandløb med meget lille variation og et forarmet dyre- og planteliv.