National elevtrivselsrapport: Rudersdals elevers trivsel ligger i top

I Rudersdal Kommune går elevernes trivsel og faglige resultater hånd i hånd, der er en tæt sammenhæng mellem elever, der oplever at lykkes fagligt i skolen og som er i høj trivsel.

Skolerne i Rudersdal er i en rigtig god udvikling og arbejder målrettet på at skabe en skole, hvor eleverne opleves at lykkes, er aktive i læringsprocessen og indgår i et lærende fællesskab, hvor man lærer af og med hinanden.
 
Den årlige elevtrivselsmåling er et vigtigt redskab i denne udvikling, hvor alle skolernes elever indgår i den nationale elevtrivselsmåling. Her kan skolerne se elevtrivslen på klasseniveau og beslutte evt. tiltag på baggrund af elevtrivselsmålingen og medarbejdere og elever i klassen kan drøfte elevernes oplevelse af skolen.
 
De samlede resultater fra elevtrivselsmålingen 2018 i Rudersdal Kommune viser, at:
 
• 95 pct. af kommunens elever oplever høj grad af social trivsel
• 92 pct. af eleverne oplever høj grad faglig trivsel
• 89 pct. af eleverne oplever i høj grad ro og orden
• 67 pct. af eleverne oplever høj grad af trivsel i forhold til inspiration og støtte fra lærerne 
 
I Rudersdal Kommune ligger den samlede svarprocent på 92. Årets elevtrivselsmåling viser i lighed med tidligere år, at elevtrivslen er i top i Rudersdal Kommune, hvor trivslen i Rudersdal de foregående to år er landets næsthøjeste. 
 
Målet er, at alle trives
Rudersdal Kommune har i Børne- og Ungepolitikken et mål om at øge elevtrivslen på kommunens skoler. Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget fremhæver, at trivselsmålingens udformning sikrer, at man kan følge op på det ovenstående mål omkring elevernes trivsel.
 
-Vi har stort fokus på elevernes trivsel på kommunens skoler. Den nationale elevtrivselsmåling er et fint pejlemærke for udviklingen af trivslen generelt, på de enkelte skoler, og helt ned på klasseniveau. Det gør det mere tydeligt, hvilke indsatser vi skal sætte i gang, og hvorfor vi gør det. Målingen er et rigtig godt redskab for medarbejderne, så de sammen med eleverne kan arbejde med at styrke elevtrivslen”, siger Daniel E. Hansen. 
 
Det videre arbejde
Elevtrivselsmålingen for den enkelte skole bliver præsenteret og drøftet i de enkelte skolers skolebestyrelser og klassens resultater bliver ligeledes drøftet med den enkelte klasses forældregruppe. Skoleområdet gennemgår og drøfter den enkelte skoles elevtrivselsmåling i forbindelse med forvaltningens skolebesøg og kvalitetssamtaler. 
 
Fakta
• Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. Undersøgelsen er foregået i foråret 2018 i Rudersdal Kommune. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes. Undervisningsministeriets trivselsmåling gennemføres i landets kommuner blandt eleverne i børnehaveklassen til og med 9. klasse på alle folkeskoler, herunder også specialskoler. 
 
• Den første elevtrivselsmåling blev gennemført i 2015. I 2018 er det dermed fjerde gang undersøgelsen gennemføres.
 
• Trivselsmålingen er delt op i to: Én undersøgelse rettet mod 0-3. klasse, og én der er rettet mod eleverne i 4.-9. klasse. Undersøgelsen for eleverne for 0.-3. klasse er en kortere undersøgelse på 20 spørgsmål, mens undersøgelsen for de større elever er på 40 spørgsmål. Det er undersøgelsen blandt eleverne i 4.-9.klasse, der danner grundlag for fremstillingen af den samlede elevtrivsel i kommunen.
 
• Trivselsundersøgelsens resultater er ikke tilgængelige for offentligheden, og der kan ikke udskrives rapporter eller data på individniveau fra systemet. De enkelte skoler og forvaltningen kan se svarfordelingen på de enkelte spørgsmål inddelt efter køn og klassetrin.
 
Kontakt
Daniel E. Hansen (V), formand for Børne- og Skoleudvalget, Tlf.: 29 66 74 55 og e-mail: deh@rudersdal.dk
Martin Tinning, skolechef, Tlf.: 46 11 44 10 og email: mti@rudersdal.dk