Midlertidigt besøgsforbud på anbringelsessteder, botilbud mv.

Den 5. april trådte en ny bekendtgørelse om midlertidigt besøgsforbud på botilbud og anbringelsessteder fra Social- og Indenrigsministeriet i kraft. Formålet med at forbyde besøgende midlertidigt adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud er at forebygge og inddæmme udbredelsen af coronavirus (COVID-19).

Alle botilbud i Rudersdal Kommune har siden den 18. marts 2020 været underlagt besøgsrestriktioner, da de regler om forbud, der er fastsat på ældre- og sundhedsområdet, herunder på kommunens plejecentre, også omfattede botilbuddene på socialområdet.

Reglerne om midlertidigt besøgsforbud omfatter alle anbringelsessteder, botilbud og øvrige sociale tilbud for voksne samt børn og unge og omfatter både fællesarealer og udearealer samt borgerens egen bolig.

Følgende typer af offentlige og private sociale tilbud efter lov om social service er omfattet af besøgsforbud:

 1. Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
 2. Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
 3. Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
 4. Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
 5. Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.
 6. Sociale akuttilbud efter § 82 c i lov om social service.
 7. Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
 8. Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.
 9. Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
 10. Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
 11. Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
 12. Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
 13. Forsorgshjem, herberger m.v. efter § 110 i lov om social service.

Botilbud oprettet efter almenboligloven § 105 med støtte efter servicelovens § 85 er også omfattet.

Undtagelser fra besøgsforbuddet i kritiske situationer

Af bekendtgørelsen fremgår at: ”Det midlertidige besøgsforbud gælder ikke besøg i kritiske situationer.

Ved kritiske situationer forstås i bekendtgørelsen et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person eller forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år. Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.”

Det er vigtigt at slå fast, at besøgsforbuddet fastholdes, og at det altovervejende hensyn fortsat er at forebygge og inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19). Det betyder, at det alene er i helt særlige tilfælde, at der kan blive tale om en kritisk situation, der kan begrunde en dispensation fra besøgsforbuddet.  

Det er tilbuddets ledelse, der vurderer, hvorvidt der kan dispenseres, og et evt. besøg vil i så tilfælde ske efter anvisning fra det enkelte tilbuds ledelse på en sådan måde, så der tages hensyn til tilbuddets personale og øvrige beboere i forhold til smitterisiko. Hvis tilbuddets ledelse i den konkrete situation vurderer, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, har ledelsen mulighed for at udskyde et besøg. Eventuelle besøg gennemføres efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

Kontakt lederen af botilbuddet

Du kan kontakte lederen på det tilbud, som din pårørende bor på, hvis du har yderligere spørgsmål.

Yderligere information

Bekendtgørelse på socialområdet: 

Bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Retsinformation)

Bekendtgørelse på ældre- og sundhedsområdet: 

Bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) (Retsinformation)

Orientering om besøgsforbud mv. på sociale tilbud: 

Orientering om besøgsforbud m.v. på sociale tilbud (Retsinformation)