Spring til indhold

Lokalplan på vej for Nærum Erhvervsby

Ny rammelokalplan skal sætte skub i erhvervsudviklingen i området og binde Nærum bedre sammen.

Med sin unikke placering midt i byen er erhvervsområdet i Nærum det naturlige omdrejningspunkt for udviklingen i området. Derfor skal området udvikles og være mere attraktivt som stedet, der samler hverdagslivet for dem, som arbejder og bor i byen.

Området skal i højere grad være en integreret del af byen, hvor medarbejdere på de lokale virksomheder, borgere og de unge fra kollegiet og gymnasiet har lyst til at opholde sig og mødes.

En ny, overordnet lokalplan skal skabe den rigtige ramme for de kommende udviklings- og byggeprojekter i Nærum, hvor det er vigtigt, at området især bliver attraktivt for udvikling af videnserhverv.

Forslag til Rammelokalplan 276 og Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 skal godkendes i KMB inden udsendelse i høring. Planen tager sit afsæt i visionsplanen for Nærum og en udpegning som særligt lokaliseringsområde i Hovedstadsregionen.

Beslutning i Byplanudvalget 3. februar 2021

‌Visionsplan for Nærum‌

Nærum-borgerne har givet input

Som led i processen er der gennemført interviews med grundejere og virksomheder i lokalplanområdet samt afholdt arrangementer, hvor borgerne har givet deres mening til kende.

- Vi ønsker at udvikle området som et stærkt og videnspræget erhvervsområde med tæt forbindelse til resten af byen og med respekt for Nærums særlige karakter og kvaliteter, siger formand for Bycenterudvalget Erik Mollerup (V). Nu har vi en ramme for områdets videre udvikling, og så må vi se, hvilke konkrete projekter som over tid vil blive udfoldet.

Området skal primært huse erhverv

Planen skal give nyt liv til erhvervsområdet og binde det bedre sammen med den omkringliggende by, de nærliggende vidensinstitutioner samt DTU og DTU Science Park.

Størstedelen af det område, lokalplanen omfatter (bl.a. arealer omkring Brüel og Kjær ), udlægges til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, men kan også anvendes til fx. café, restaurant, motionscenter, showrooms og bibliotek.

Der er også mulighed for at opføre boliger, der er understøttende for virksomhedernes behov – fx boliger til udenlandske forskere og medarbejdere. 

Konkret giver planen blandt andet et bud på en bedre forbindelse mellem Nærum Hovedgade og Nærum Vænge Torv i form af en gang- og cykelsti samt forslag til, hvordan stationsområdet kan udformes. Ligeledes lægges der vægt på, at området omkring stationen også kommer til at fremstå som en integreret del af det samlede område.

Parkering væk fra gadeplan – fokus på unikke tage

Samtidig giver planen et bud på parkering, der gerne skal være i konstruktion, så man undgår store områder med parkering på terræn. Herved bliver der mere plads til grønne arealer og bebyggelse, der kan gøre området mere attraktivt.

Et særligt arkitektonisk træk er Nærums markante røde sadeltage. Med inspiration herfra lægger planen op til, at nybyggeri som udgangspunkt skal udformes med sadeltage.