Landmænd og naturfolk står sammen om at foreslå 21 nye områder til Grønt Danmarkskort

Et lokalt naturråd bestående af landbrugere og medlemmer af naturforeninger har arbejdet et halvt år med anbefalinger til kommunerne om, hvordan naturen kan komme til at hænge bedre sammen.

De 21 områder, som ligger i kommunerne: Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal, skal binde eksisterende naturområderne bedre sammen på tværs af kommunegrænserne og forhindre fremtidig udlæg til bebyggelse, veje og andre større anlæg.

De største og mest markante forslag til udvidelse af Grønt Danmarkskort er:

  • Naturpark Mølleåen, som dækker et areal på næsten 50 km2 i kommunerne: Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund. Hovedparten af naturparken indgår i kommunernes eksisterende udpegninger, og Naturrådet foreslår, at hele naturparken skal udpeges.
  • Flyvestation Værløse i Furesø Kommune. Den del, som tidligere var ejet af Forsvaret, og som ikke er udlagt til bebyggelse.

For Rudersdal Kommune har Naturrådet fire forslag til udvidelser af de eksisterende udpegninger til Grønt Danmarkskort:

  • Området ved Eskemoserenden, som forbindelsesled mellem Eskemoseskov i nord og Rundedam, Mellemdam og Langedam mod syd.
  • Øster Sandbjergområdet. Det åbne landskab mellem Helsingørmotorvejen og Sandbjerg i vest mod Henrikshave og Folehaven i øst. En stor del af området indgår i fredningen af Maglemosen.
  • To områder i tilknytning til udpegninger i Hørsholm Kommune: Sandbjerg Østerskov og DTU Science Park-området.

Kommunerne bør tænke bredere

Naturrådet anbefaler, at kommunerne tænker lidt bredere og plejer vejrabatter, stier, kirkegårde, parker og fortidsminder, så dyr og planter for gode betingelser. Hvis naturen kan sprede sig her, kan den være med til at binde naturen endnu bedre sammen.

I et landskab som det danske, hvor dyrkede marker, veje og byområder ikke levner meget plads til den vilde natur, er det vigtigt at skabe forudsætninger for, at dyr og planter kan etablere sig og sprede sig. Det er da også tanken med Grønt Danmarkskort, at indsatser med naturpleje og genopretning primært skal foregå her.

For Naturrådet er det vigtigt at tilkendegive, at kommunerne skal inddrager lodsejere tidligt i arbejdet. Lodsejerne kender deres arealer og kan være med til at se muligheder, kommunen måske ikke har fået øje på.

Udpegede områder med i kommuneplan

Rådet har sendt sit forslag til kommunerne, som senest i den kommende kommuneplan skal udpege de endelig områder til Grønt Danmarkskort.

Miljø- og Teknikudvalget i Rudersdal Kommune har ved behandling af Naturrådets forslag til Grønt Danmarkskort besluttet at indstille områderne til kommuneplanarbejdet, bortset fra området ved DTU Science Park, hvor det kan være i modsætning til Forskerparkens erhvervstilpasning og -udvikling.

Fakta

Baggrunden for oprettelse af lokale naturråd er planloven, og rådenes opgave har været at bistå kommunerne med udpegning af områder til Grønt Danmarkskort.

Men det er op til kommunerne at afgøre, i hvilket omfang naturrådets anbefalinger vil blive fulgt.

Rådet har i perioden januar-juni 2018 afholdt frem møder og en ekskursion. Rådet bestod af fem medlemmer fra erhvervsorganisationer, primært landbrugserhvervet og fem medlemmer af natur- og friluftsorganisationer.

Rudersdal Kommune har i perioden fungeret som sekretariatskommune.

Inden for de udpegede områder må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg ud over det, som er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug og skovbrug.

På kortet i slutrapporten er forslag til udvidelser angivet med mørkegrønt.

Se slutrapporten