Kystbeskyttelse sættes i faste rammer

En plan for Rudersdal Kommunes kyststrækning skal give overblik over udfordringerne ved højere vandstand i Øresund og administrationspraksis ved den nye kystbeskyttelseslov.

Kommunalbestyrelsen har netop nikket til, at der skal udarbejdes en plan for, hvordan vi fremover kan sikre og forvalte vores del af Øresundskysten. Siden september 2018 har Rudersdal haft ansvaret for at behandle ansøgninger fra grundejere om kystbeskyttelse. Det skyldes, at kommunerne har overtaget opgaven fra Kystdirektoratet.

Behovet for beskyttelse skal i det enkelte tilfælde balanceres i forhold til de forskellige interesser og hensyn som fx til rekreative arealer, adgang til kysten og andre forhold af teknisk, natur- eller miljømæssig karakter.

Kommunen afgør, hvordan vægtningen bør være, og om der kan gives tilladelse eller ej. Administration af kystbeskyttelse kan derfor få stor betydning for det fremtidige udtryk og anvendelse af kysterne i Rudersdal.

En mere detaljeret plan med konkrete løsninger vil først efterfølgende skulle udarbejdes i dialog med borgerne på de strækninger, hvor boliger eller veje har risiko for oversvømmelse.

Grundejere skal søge kommunen om tilladelse til beskyttelse

- Nu er det op til os at behandle de ønsker om kystbeskyttelse, som husejerne langs kysten måtte have. Med planen får vi en ramme for dette arbejde, samtidig med at planen åbner op for samarbejde mellem grundejere og kommune om konkrete projekter, fortæller Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

En eventuel tilladelse til kystbeskyttelse gives ud fra en række hensyn beskrevet i kystbeskyttelsesloven.

For at kunne administrere de konkrete sager på området skal Rudersdal Kommune have et overblik over, hvor oversvømmelse og erosion udgør en trussel langs kysten. Derfor bliver en af de første opgaver at skaffe de nødvendige data til en sådan kortlægning.

Fakta om kystsikrings- og kystforvaltningsplanen

Planen, som forventes færdig midt på året, vil indeholde:

  • Kortlægning af erosionsrisiko.
  • Kortlægning af oversvømmelse fra havet, herunder en anbefaling til, i hvilken højde vandstand der bør sikres til mod oversvømmelse.
  • Kysten opdeles i mindre, ensartede enheder, hvor kystbeskyttelseslovens hensyn - fx rekreative - kortlægges og vægtes. Endvidere vurderes sammenhæng til nabokommuner.
  • Mulige fælles projekter identificeres som områder, hvor parter ved at gå sammen kan tilgodese flere af kystbeskyttelseslovens hensyn.