Spring til indhold

Kritisk analyse af skoleområdet

Konsulentvirksomheden Rambølls analyse af skoleområdet i Rudersdal Kommune dokumenterer høj faglig og social trivsel blandt eleverne, men også meget forskellige perspektiver på samspillet mellem forældre og skole samt ikke mindst undervisningstilgang og fagligt niveau.

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med konstitueringen efter valget at gennemføre en temperatur- og statusmåling for kommunens otte skoler. Den er nu afsluttet og præsenteres for Børne- og Skoleudvalget onsdag den 15. juni.

Høj faglig og social trivsel

Temperatur- og statusmålingen er gennemført af konsulentvirksomheden Rambøll for Rudersdal Kommune og dokumenterer høj trivsel – både fagligt og socialt – blandt eleverne på kommunens skoler. Borgmester Ann Sofie Orth siger:

”Jeg har over de seneste måneder besøgt kommunens skoler og glæder mig over det store arbejde som skoleledelser, medarbejdere og skolebestyrelser dagligt udfører for at skabe de bedst mulige rammer for vores børn både fagligt og socialt. Det vil jeg gerne anerkende.”

Undersøgelsen dokumenter, at kommunens afgangsklasser uændret ligger højt målt på karaktergennemsnit i forhold til landsgennemsnittet og enten på eller svagt over niveau, hvis der korrigeres for den såkaldt socioøkonomiske profil. Undersøgelsen viser dog også, at der er sket en udvikling i skolernes faglige kvalitet, når der ses på resultater fra de nationale test. Her viser resultaterne, at der over de seneste seks år er sket en markant stigning i andelen af elever, der ligger under middel, samtidig med at andelen af elever, der ligger over middel, er faldende.

Borgmester Ann Sofie Orth siger: ”Jeg noterer mig med tilfredshed, at vores afgangselever har et højt karaktergennemsnit ved afgangseksamener, som ligger på niveau med det, man kan forvente i en kommune som Rudersdal. Til gengæld er jeg bekymret over, at vores løfteevne ikke er bedre, og at markant flere elever ligger under middel i de nationale test. Det er en bekymring, som forældretilfredshedsundersøgelsen viser, at jeg deler med forældrene, og en udvikling, som vi naturligvis skal have vendt.”

Mindre forældretillid til skolen

Forældretilfredshedsundersøgelsen dokumenter, at en stigende andel af forældrene er enten utilfredse eller meget utilfredse med deres barns skole, at de finder kommunikationen mellem skole og hjem utilstrækkelig og ufuldkommen, og frem for alt at de ikke oplever, at det faglige niveau i undervisningen er højt nok, og at undervisningsformerne understøtter deres børns faglige niveau og individuelle behov godt nok. Undersøgelsen dokumenterer samtidig, at der er stor tillid til lærerne i folkeskolen.

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Anne Christiansen, siger: ”Den gennemførte temperatur- og statusmåling dokumenterer, at vores skoler har det godt på en række områder, og at vores elever trives. Men den viser også, at der er en markant faldende tilfredshed med skolen generelt blandt forældrene. Vi skal identificere årsagerne til denne utilfredshed, så der kan rettes op og at vi dermed kan få genoprettet forældrenes tillid til folkeskolen.”

Anne Christiansen peger også på, at den samlede undersøgelse dokumenterer, at der er et behov for at tydeliggøre, at kommunens læringssyn fortsat er forankret i, at alle børn skal lære mere, og hvordan det adskiller sig fra den skolegang forældrene selv har oplevet. Hun siger:

 ” Der er tydeligvis behov for at give forældrene en større indsigt i den måde, læring udøves på i kommunen i dag.”

Forældretilfredshedsundersøgelsen dokumenterer, at den generelle tilfredshed blandt forældrene er faldet fra 3,9 til 3,6 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Det er samtidig et niveau, der ligger 0,4 under landstallene. En sammenligning på tværs af forældretilfredshedsundersøgelserne fra 2016-2022 viser en faldende tendens i forældretilfredsheden. Det gælder, uanset om det drejer sig om sammenlagte skoler eller skoler, der ikke har været omfattet af skolesammenlægninger. 

Større fokus på børn med særlige udfordringer

I tilknytning til forældretilfredshedsundersøgelsen har det supplerende været muligt at uddybe baggrunden for nogle af de afgivne svar. Der er tale om et omfattende, relevant, men også meget kritisk svarmateriale, som Rudersdal Kommune på ingen måde kan tillade sig ikke at forholde sig meget konkret til.

Borgmester Ann Sofie Orth siger: ”De mange svar fra forældre har vist mig, at vi på en række områder ikke er gode nok til at tage hånd om de børn, der har særlige udfordringer, herunder børn med ordblindhed og sociale udfordringer. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt, og vi vil i den kommende tid se nærmere på netop dette område.”

Kommunen inviterer til tæt samarbejde om folkeskolen

Forældretilfredshedsundersøgelsen indgår i den samlede kvantitative evaluering fra konsulentvirksomheden Rambøll sammen med blandt andet undersøgelse af elevernes faglige og sociale trivsel, karaktergennemsnit ved afgangseksamenerne og trivselsmålinger blandt medarbejdere. Denne evaluering er suppleret med fire fokusgruppeinterview på hver af de otte skoler. Fokusgrupperne har været sammensat af elever, medarbejdere, ledere og medlemmer af de enkelte skolers skolebestyrelser. Anne Christiansen siger: 

”Den samlede undersøgelse kalder på et tæt samarbejde mellem forældre, politikere, medarbejdere og ledere på skolerne og forvaltningen om at genopbygge tilliden og skabe ro om børnenes dagligdag. På Børne- og Skoleudvalget møde på onsdag skal vi bl.a. diskutere et forslag om at invitere til forældremøder på de enkelte skoler efter sommerferien, når vi har modtaget rapporter for de enkelte skoler fra Rambøll.”

Læs temperatur- og statusmålingen af skolerne i Rudersdal Kommune ​