Spring til indhold

Klimaplan skal gøre Rudersdal klimaneutral i 2050

Rudersdal sætter nu fart på at udvikle en klimaplan, som skal gøre det muligt at leve op til Parisaftalens målsætninger om reduktion af CO2 og tilpasning til klimaforandringerne.

Rudersdal Kommune er netop blevet en del af partnerskabet DK2020. Med deltagelsen i DK2020 forpligter Rudersdal sig til at udarbejde en ny klimahandlingsplan.

Via konkrete projekter skal planen sørge for, at kommunen når sit slutmål om at blive klimaneutral. El- og varmeforsyningen skal være fossilfri i 2035, og transportsektoren skal være det i 2050.

Partnerskabet giver kommunen adgang til eksperthjælp i forbindelse med at udarbejde en klimahandlingsplan og sætter turbo på den lokale klimaindsats.

Projektet gennemføres i samarbejde med det internationale bynetværk C40 Cities, og CONCITO - Danmarks Grønne Tænketank. Bag DK2020 står Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem danske regioner.

Kommunalbestyrelsen prioriterede allerede ved vedtagelsen af næste års budget at afsætte samlet 2 mio. kr. til indsatsen i 2021 og 2022. Der er med dette tale om en vigtig understregning af, at arbejdet med en ny klimaplan er vigtigt.

- Det er meget positivt, at vi nu får mulighed for at give vores klima- og energiindsats nogle ekstra muskler, så vi kan arbejde for at leve op til intentionerne i Parisaftalen, siger borgmester Jens Ive. Samtidig passer projektet fint med vores arbejde med FN’s 17 verdensmål.

Et bedre grundlag for politiske beslutninger

- Jeg synes, vi er godt forberedt på at være med i DK2020, da vi allerede med afsæt i vores klima og energipolitik gennemfører en række spændende grønne projekter, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget. Men vi har manglet en vigtig komponent, nemlig et værktøj til at beregne og opgøre vores samlede reduktion af drivhusgasser og effekten af de tiltag, vi sætter i værk. Det får vi nu ved at være med i DK2020.

- Når vi kender vores udgangspunkt, og vi kan dokumentere vores indsats undervejs i de mange konkrete projekter, får vi i kommunalbestyrelsen et meget bedre beslutningsgrundlag fremadrettet. Så kan vi også bedre vurdere, hvor pengene gør bedst nytte og skaber størst værdi.

Klimaplaner skal være konkrete

I kommunens klimaplan skal samtlige kilder til drivhusgasudledning håndteres. Det gælder bl.a. transport, energi, bygninger, byudvikling, landbrug samt kommunens egne biler og ejendomme.

Planen skal indeholde konkrete tiltag, som tilsammen skal sikre, at hele kommunens geografiske område er klimaneutralt senest i 2050.

Endvidere skal planen komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringer, inden planen til sidst bliver godkendt af det internationale bynetværk C40.

‌Læs om Grøn omstilling i Rudersdal‌

Fakta om DK2020

Overordnet pressemeddelelse udsendt fra DK2020