Holte by skal leve og ånde: Både rigtigt og vigtigt at den udvikles

Med en lang række konstruktive og velfunderede forslag og kommentarer gav et halvt hundrede tilhørere på et borgermøde deres aktive støtte til plan for udvikling af Holte: Der skal bygges videre på det gode lokalmiljø, byen i forvejen rummer.

Holte skal være et sted med liv og lyst til at være i byen, bruge den, møde andre mennesker, opsøge kultur- og andre fritidstilbud samt naturligvis handle i de lokale butikker – og kunne finde en p-plads til formålet.

Der skal bl.a. være mere byliv (også efter kl. 18), flere unge mennesker, flere kunder og større sammenhæng mellem by, station og havn. Rønnebærvej skal opleves som et bystræde.

På et borgermøde arrangeret af Rudersdal Kommune blev det med al ønskelig tydelighed understreget, at såvel borgere og butiksejere som ejere af ejendomme ønsker en positiv markant udvikling af Holte bymidte.

Med en stribe meget grundige og relevante input bakkede de cirka 50 deltagere aktivt og konstruktivt op om planen. Selv om der var kommentarer - også kritiske - til det forslag, der for nylig er sendt i høring, satte ingen grundlæggende spørgsmålstegn ved planen.

Realisering af projekterne sker i tempi

Formand for Bycenterudvalget Erik Mollerup kridtede banen op og fremhævede, at skitseforslaget netop udgør en ramme, ikke en check med et færdigt beløb, der bliver indløst her og nu.

Planen realiseres langtfra på én gang, placeringen af den sidste brik i det samlede puslespil kan ligge en del år ude i fremtiden. De enkelte projekter bliver til virkelighed, efterhånden som de forskellige interessenter, butikker og andre, byder ind med ønsker og behov, og der efterfølgende kan findes finansiering.

Her er evnen til at kunne tiltrække investorer en helt afgørende faktor for den samlede økonomi.

Du kan stadig nå at kommentere planen

Planen foreslår, at den nuværende bagside ved p-pladsen ved Rønnebærvej og indgangen ved Kvickly og varegården får en ny og mere åben facade og med plads til nye boliger.

Tilsvarende skal arealet til parkering udnyttes mere effektivt, men uden der bliver færre pladser. Parkering for beboere og personale på den østlige side af Rønnebærvej kan med fordel flyttes i p-hus og erstattes af et torv med plads til mennesker, aktiviteter og liv.

Læs alt om de tanker, ideer og holdninger der ligger til grund for skitseprojektet via linket herunder, hvor du også stadig kan nå at give dit høringssvar. Sidste frist er tirsdag den 10. december:

‌Forslag til helhedsplan for Holte bymidte‌

Sandsynligvis vedtagelse i februar 2020

Det forventes, at helhedsplanen kan vedtages i februar 2020. Herefter skal man se på, hvordan de forskellige projekter kan realiseres, der skal måske være en arkitektkonkurrence, og der skal sandsynligvis udarbejdes forslag til en ny lokalplan.

En ny lokalplan vil skulle i høring, og derfor vil væsentlige byggerier ikke kunne begynde før allertidligst om en halvandet års tid.

 

Borgerinddragelse Holte bymidte

Borgermødet 5. november markerede afslutningen på en række aktiviteter med involvering af borgere, butikker og ejere som fællesnævner.

Spørgsmål og kommentarer

Selv om fremtiden for Holte bymidte endnu kun er på idé- og skitseniveau, blev der ytret mange holdninger, ideer og tanker. Alt blev noteret ned og taget med tilbage til vurdering i forvaltning og på politisk niveau.

Mange emner blev bragt til torvs, nogle af dem var:

Parkering
Det totale projekt vil ikke resultere i færre p-pladser, men sandsynligvis flere, blot placeret andre steder end nu.

Et forslag går på at kombinere bolig og p-hus, hvilket kan frigive pladser, fordi en del af dem, som nu optager p-plads tæt på centret, er folk, der enten arbejder i området eller bor der. Her blev der fra flere sider opfordret til en adfærdsændring, så pladsen primært går til kunderne, der skal ind og handle.

Endelig må ændringerne ikke forringe forholdene for gangbesværede og andre handicappede, de skal stadig kunne blive sat af og hentet meget tæt på indgangspartiet.

I samme forbindelse blev der efterlyst flere, bredere – og bedre afmærkede - p-pladser netop for handicappede, så det kan lade sig gøre at komme ind og ud af bilen.

Havnepromenade langs Vejlesøvej
Et indlæg handlede om, hvorfor planen ikke har indtænkt en havnepromenade langs Vejlesøvej og arealet op mod bagenden af stationen. Svaret lød, at fokus har været på at sikre en bedre forbindelse mellem station og by og i aksen fra byen ned mod Holte Havn.

Trafikken og det ”nye” Holte
Planen lægger op til, at det nuværende p-areal ved indgangen til bymidten erstattes af et torv med plads til liv og med et centralt ”aktivitetshus”, som måske kunne være biblioteket eller en anden udadvendt funktion til at skabe byliv.

Men der skal stadig kunne køres varer til butikkerne, og flere spurgte ind til, hvordan det kan indpasses, når torvet rummer mennesker, og Rønnebærvej desuden er en cykelvej. En del af løsningen kan være at stille skrappere krav til leverandørerne i forhold til bl.a. støj og logistik – det gælder især krav om afgrænset tidsrum for varelevering.

I alle tilfælde er planen jo netop kun et skitseprojekt. Før de enkelte elementer kan realiseres, skal der naturligvis gennemføres et grundigt forarbejde – bl.a. skal det trafikale analyseres med den højeste hensyntagen til trafiksikkerheden.

Det samme gælder ideen om at etablere en ny fodgængergang over Kongevejen, så man kan krydse på begge sider af Stationsvej. Her skal det nøje undersøges, hvilke konsekvenser det får for et i forvejen særdeles trafiktungt kryds, hvis bilister, der skal dreje ad Kongevejen, også skal til at stoppe for krydsende fodgængere.

Foreningerne skal mere på banen
Andre kommentarer gik på, at foreningslivet skal mere på banen. Erik Mollerup nævnte, at Holte med fordel kan styrke sit kultur- og foreningsliv, da foreningerne netop er en af nøglerne til et mere aktivt byliv.

Bystrategisk rådgiver Katinka Hauxner fra konsulentfirmaet Hauxner, der har udarbejdet skitseprojektet, sagde, at kommunen også selv bør kuratere, altså aktivt opsøge hvilke typer aktiviteter man ønsker på banen.

En anden deltager i borgermødet opfordrede ligeledes direkte kommunen til at invitere foreningslivet ned på det nye torv og lade dem være med til at skabe livet der.

Logikken er også: Jo flere øjne der er på gaden, jo større tryghed.