Handleplan klar for særligt beskyttede områder

En handleplan er nu klar for særligt beskyttede naturområder i Rudersdal. Den beskriver de indsatser, der skal finde sted i Vaserne frem mod 2021.

Handleplanen for Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov omfatter kommunerne Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Planen har netop været i offentlig høring og er med få tekniske tilpasninger vedtaget af politikerne.

Handleplan for Natura 2000-område nr. 139

De lokale indsatser er knyttet til Vaserne, hvor den igangværende naturplejeindsats med afgræsning med kreaturer og får, bjørneklobekæmpelse, rydning og slåning af opvækst fortsættes.

På sigt skal naturplejen forøge arealet af de særlige naturtyper ”rigkær”, ”kildevæld” og ”hængesæk” og forbedre forholdene for planter og dyr, der er afhængige af lysåbne levesteder.

Tre nye vandhuller etableres i Vaserne, og eksisterende vandhuller gøres mere attraktive for vandinsekter som ”lys skivevandkalv” og ”stor kærguldsmed”, der begge er udpegningsarter for Natura 2000-området og har gode bestande i Vaserne.

Den meget sjældne sumpfugl, ”plettet rørvagtel”, som også er udpegningsart, vil få bedre levevilkår med plejeindsatserne.

Om Natura 2000

Natura 2000-områder udgør et europæisk netværk af særligt betydningsfulde naturområder. Hvert EU-medlemsland har en særlig forpligtelse til at beskytte og forvalte områderne.

I Rudersdal Kommune indgår Vaserne, Frederikslund Skov og dele af Furesøen i det beskyttede område nr. 139.

Den handleplan, der netop er vedtaget, er en implementering af de mål og indsatser, som staten allerede har fastlagt i sin overordnede plan for området.

Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske område – bortset fra de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer, hvor Naturstyrelsen er myndighed.

‌Læs mere om hvordan vi passer på naturen‌