Folkeoplysningsloven er ændret – hvad betyder det for jeres forening?

Med LOV nr. 1553 af 13. december 2016 Lov om ændring af folkeoplysningsloven mv., blev der indført visse stramninger på det folkeoplysende område.

Hvad betyder disse stramninger i praksis for de frivilligt folkeoplysende foreninger i Rudersdal Kommune? Hovedpunkterne i lovændringen er følgende:

 

Der kan ikke ydes støtte til eller anvises lokaler til foreninger, hvis formål og adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Der fremgår af lovforslagets indledning, at langt de fleste foreninger, der i dag kan komme i betragtning til at modtage støtte efter folkeoplysningsloven, bygger på et grundlag, der er foreneligt med lovens formål. For alle disse foreninger, har ændringen ingen betydning. Lovændringen er rettet mod de foreninger, der modarbejder eller underminerer demokrati og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

I Rudersdal Kommune er der ikke forventning om, at foreningerne har behov for at ændre i deres formål og vedtægter. Disse er jo allerede godkendt af Rudersdal Kommune, da foreningen blev godkendt til at modtage støtte og/eller få anvist lokaler.

 

Kommunerne skal – som hidtil – føre tilsyn med de foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler.

Kommunerne har også før ændringen af folkeoplysningsloven haft beføjelse til at føre løbende tilsyn med foreninger, der modtager støtte efter loven. De nye bestemmelser forpligter kommunalbestyrelsen til at føre et løbende tilsyn, hvilket supplerer den hidtil gældende adgang til at føre tilsyn med foreningerne på baggrund af de indsendte regnskaber. Denne ændring medfører i praksis ingen ændring for de foreninger, der modtager tilskud/får anvist lokaler i Rudersdal Kommune.

 

Kommunerne skal offentliggøre tilskudsregnskaber for foreninger, der modtager tilskud.

Rudersdal Kommune vil fremover offentliggøre oversigter over tilskud udbetalt efter folkeoplysningslovens bestemmelser. Det vil ske første gang ved regnskabsaflæggelsen for tilskud udbetalt vedrørende 2017. Oversigterne vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside for foreninger og frivillige. Denne side er p.t. under udarbejdelse (foreningerogfrivillige.rudersdal.dk).

 

Kommunerne skal offentliggøre en fortegnelse over de foreninger, der får anvist lokaler samt hvem der får afslag.

Rudersdal Kommune vil fremover udarbejde oversigter over foreninger, der låner kommunale lokaler. Disse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside for foreninger og frivillige, der p.t. er under udarbejdelse (foreningerogfrivillige.rudersdal.dk).

 

Ændringerne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2017 og er nu indarbejdet i de gældende rammer og vilkår for tilskud til det folkeoplysende foreningsarbejde i Rudersdal Kommune. De gældende rammer og vilkår kan findes på www.rudersdal.dk/tilskudtilforeninger

Ved spørgsmål kan foreningskonsulent Bo Eriksen kontaktes på telefonnr. 7268 5617 eller e-mail: boe@rudersdal.dk.