Flere fisk og smådyr i Usserød Å

Undersøgelse viser, at der er mere liv i Usserød Å, hvilket tyder på renere vand i åen.

Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg arbejder i det daglige sammen om at forbedre vandmiljøet i Usserød Å.

Samarbejdet har haft Fiskeøkologisk Laboratorium til at undersøge fisk og smådyr i Usserød Å i 2019. Konklusionen er, at der generelt er kommet flere såkaldte rentvandsarter af smådyr siden 2013. Disse arter trives - ligesom ørreder - kun, hvis vandløbet har et højt iltindhold.

Et enkelt sted i slutningen af Usserød Å - lige ved udløbet til Nive Å – har smådyrene det nu så godt, at vandløbet opfylder den såkaldte faunaklasse 5, som er målet for åen i henhold til statens vandområdeplan.

Der skal dog fortsat arbejdes med at gøre vandløbene, og herunder Usserød Å, renere og sundere for smådyr og fisk. Der skal også skabes større fysisk variation i Usserød Å, da dette vil give mange flere levesteder for dem.

Endelig skal det sikres, at dyrene kan passere uhindret gennem hele vandløbet.

I åen er desværre også et par steder, hvor der har været en lille tilbagegang. Derfor samarbejder de tre kommuner til stadighed for at forbedre miljøet i åen og for at kunne leve op til kravene fra EU og staten.

På billederne i billedbåndet herunder ses blandt andet en stor bækørred fra Usserød Å.