Fiskebestanden i Birkerød Sø undersøges

Birkerød Sø har det ikke så godt som ønsket, derfor undersøges først bestanden af fisk - senere på året gælder det søens bundlag.

I undersøgelsen, der gennemføres i dagene 12.-14. september, sættes fiskegarn ud i søen, og fangsten bliver sorteret, målt og vejet.

Undersøgelsen udføres for Rudersdal Kommune af konsulentfirmaet Fiskeøkologisk Laboratorium.

Konkret skal det undersøges, hvilke fiskearter der lever i søen, hvor mange der er af dem, og om der er en ubalance mellem mængden af søens fredfisk/skidtfisk (fx brasen og skaller) og rovfisk (fx gedder og aborre).

En væsentlig del af fredfiskenes føde består af dyreplankton, der lever af algeplankton. For mange fredfisk i en sø vil derfor reducere mængden af dyreplankton, der så ikke længere kan begrænse mængden af alger med det resultat, at vandet bliver uklart.

Viser det sig, at der er en ubalance i søen, bliver det senere besluttet, om der skal gennemføres en såkaldt biomanipulation, hvor bestanden af fredfisk vil blive reduceret ved opfiskning.

Mulig restaurering af søen

Baggrunden for initiativerne er, at staten i sin vandområdeplan, der bl.a. dækker Rudersdal Kommune, har udpeget Birkerød Sø som et sted, hvor der eventuelt skal gennemføres en såkaldt sørestaurering for at forbedre søens økologiske tilstand.

Men før en restaurering kan sættes i gang, skal der gennemføres en række undersøgelser i søen, som kan medvirke til at belyse, hvorfor søen i dag ikke har det så godt, som den burde.

Bundlag undersøges for næringsstoffer

Senere på året vil søens sediment (bundlag) blive undersøgt for at se, om der er for mange næringsstoffer, som i visse perioder af året kan blive frigivet til søvandet og medvirke til, at vandet bliver uklart på grund af kraftig algevækst.

Er det tilfældet i Birkerød Sø, bliver der taget stilling til, om der skal gennemføres indgreb, som kan forhindre, at næringsstofferne fra sedimentet bliver frigivet.

Forundersøgelserne samt eventuelle senere indgreb gennemføres af kommunen, men bliver finansieret af staten.