Endelig vedtagelse af lokalplan for Henriksholm på vej

Byplanudvalget har onsdag behandlet den endelige lokalplan for de nye boliger på Forsvarets tidligere grund.

Lokalplanen har været i høring, så naboer og andre har kunnet komme med bemærkninger og ændringsforslag.

- Vi har været i tæt dialog med især beboerne i grundejerforeningen Ellesøpark og er klar over, at dele af byggeriet ikke står på deres ønskeliste. Vi har rettet byggeriet til i det omfang, vi kan, men holder også fast på det overordnede formål med byggeriet, nemlig at skabe byudvikling og boliger i Henriksholm-området, der gør det muligt for flere forskellige grupper, fx ældre og børnefamilier, at finde en bolig i Rudersdal, siger Axel Bredsdorff, formand for Byplanudvalget.

Det er det nordøstlige område af Henriksholm som skal udbygges med forskellige slags boliger; rækkehuse, etageboliger og et byggeri til offentlige formål, fx institutioner eller kulturelle formål. Arealet er på i alt 6 ha.

- Vi har i forlængelse af budgetaftalen været enige om, at der skulle opføres ca. 50 almene boliger i området. Så lokalplanen sikrer også denne mulighed, siger Axel Bredsdorff.

Bemærkninger til byggeriet på Henriksholm er især gået på højden af etageboligerne, indkig fra naboer, skyggevirkninger, generende lys, støj og faldende ejendomsværdi. Til det siger Axel Bredsdorff:

- Jeg kan se, at man er bekymret for, hvad der kommer til at ske, når en ny bydel vokser frem. Vi har gjort meget for at få en bebyggelsesplan, så det samlede Henriksholm bliver en attraktiv bydel med gode bokvaliteter for alle - og med respekt både for den omkringliggende bebyggelse og det eksisterende landskab, siger Axel Bredsdorff og fortsætter:

- Vi har lyttet til naboerne på nogle af kritikpunkterne og skærmer fx i forhold til lys, støj og indkig – og på enkelte punkter har vi reduceret bygningshøjden. Men ønsket om kun at bygge i to etager kan vi ikke komme i møde, fordi det får for store konsekvenser for det samlede antal boliger og for de fælles opholdsarealer.

- Og jeg vil gerne tilføje, at i forhold til kritikken om faldende ejendomsværdi på boligerne omkring det nye byggeri, så har området siden 2009 været udpeget som byudviklingsområde. Det har på den måde gennem længere tid været åbent, at Forsvarets arealer skulle udbygges og konverteres.

Byggeriet ved Henriksholm - Fakta og tilretninger

  • Der opføres rækkehuse, gårdhavehuse og etageboliger, der maksimalt samlet udgør et etageareal på 19.861 m2
  • Etageboligerne ud til banen bliver i tre etager på højst 9,5 meter. Det er desuden præciseret, at enkelte bygningsdele som skorstene, elevatorer mm kan opføres i en maksimal højde på 11 meter.
  • For at skærme mod indkig ligger bygningerne i større omfang med gavle mod banen og muligheden for tagterrasser, altaner og ophold på adgangsarealer er fjernet.
  • Koten (terrænmæssig højde) på den højest liggende etagebygning er sænket en halv meter.
  • Belysningen på facader og carporte, som vender mod banen skærmes mod generende lysindfald internt i bebyggelsen og mod boligerne i Ellesøpark.
  • Støjafskærmning kan integreres i beplantningsbæltet mod banen.
  • Et naturhegn i maksimalt 1,2 meter højde kan evt. sættes i beplantningsbæltet ved banen.