Spring til indhold

Budgetaftale prioriterer børn og idræt, miljø og demokrati

Der er indgået budgetaftale for 2021-24 i Rudersdal Kommune. Med budgetaftalen investeres der betydeligt i børn, unge og idræt. Der tages også initiativer for at udvikle seniorboligfællesskaber, der afsættes midler til en aktiv miljø- og klimaindsats, og der introduceres et nyt initiativ for at styrke det direkte demokrati.

Der er indgået aftale om Rudersdal Kommunes budget for 2021-24. Aftalen er indgået mellem 22 ud af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer: Venstre, Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Lokallisten og Radikale.

Budgetaftalen ligger i forlængelse af den aftale, der blev indgået allerede i august, der havde til formål at opnå Social- og Indenrigsministeriets godkendelse af den planlagte skattestigning på cirka 50 mio. kr. årligt.

Markant investering i børn og unge

Rudersdal Kommune ønsker at stille de bedst mulige rammer til rådighed for kommunens børn, unge og brugere af kommunens idrætsfaciliteter.

Indgåelsen af aftalen om kommunal udligning tidligere på året betyder, at der er sikkerhed for kommunens udgifter til udligning og tilskud i de kommende år.  Samtidig har kommunen fået en reel mulighed for gennem regulering af kommuneskatten at tilvejebringe tilstrækkelige midler til blandt andet at udvikle og renovere rammerne for børn og unge i Rudersdal. Ikke mindst på idrættens område er der et tydeligt behov for nyinvesteringer.

Skattereguleringen vil over de kommende fire år indbringe samlet 200 mio. kr., som sammen med allerede afsatte midler på 150 mio. kr. vil blive anvendt direkte til formålene, børn, unge og idræt.

Konstruktivt budgetsamarbejde med positivt resultat

Borgmester Jens Ive glæder sig over et konstruktivt samarbejde gennem hele processen. Den har i år har været gennemført i to etaper, da forøgelsen af skatten skulle godkendes i Social- og Indenrigsministeriet. Herved er der skabt sikkerhed om, at det ville være muligt at hæve skatten med de ønskede 50 mio. kr. 

Jens Ive siger:

”Først og fremmest glæder jeg mig over, at der for første gang i kommunens historie er skabt klarhed om kommunens samlede udgifter til kommunal udligning. Vi har i medfør af reformen valgt at hæve skatten med 0,29 procentpoint, fordi det ganske undtagelsesvist er muligt for os at bruge midlerne direkte til at forbedre rammerne for borgerne i kommune. Ikke mindst i forhold til børn, unge og idræt er det nødvendigt. En næsten enig kommunalbestyrelse har bakket op om dette og har gået konstruktivt ind i udmøntning af midlerne.”

Nye initiativer til gavn for mange

Aftaleparterne er, ud over de 350 mio. kr. til børn, unge og idræt, blandt andet enige om:

 • Der skal undersøges muligheder for at etablere sundhedscentre i Birkerød, Holte og Nærum i forbindelse med de igangværende byudviklingsprocesser. Herudover skal mulighederne for at styrke den specialiserede genoptræningsindsats undersøges.
 • Der afsættes fire mio. kroner ekstra til at styrke fagligheden i forhold til sårbare børn og unge for at give dem de bedst mulige læringsbetingelser og styrke deres muligheder for at være en del af fællesskabet i skole og dagtilbud.
 • Budgetpartierne er enige om, at den gældende skolestruktur er det bærende grundlag for udvikling af Rudersdals skoler. På den baggrund er parterne også enige om at samarbejde konstruktivt for at realisere det fulde potentiale i den nye skolestruktur og den dertil hørende masterplan.
 • Mulighederne for at etablere flere seniorboligfællesskaber skal afdækkes. Budgetpartierne ser gerne, at det sker i forbindelse med byudviklingsprojekter, ligesom det skal vurderes, om kommunale arealer kan bruges til formålet.
 • Budgetpartierne er enige om, at ældreplejen skal løse hverdagens plejebehov i et tæt samspil med borgeren, samtidig med at der gennem stærk faglig ledelse bliver sikret en høj og konsistent kvalitet i plejen.
 • Der forventes allerede fra 2025/-26 at være yderligere behov for plejehjemskapacitet, hvorfor der skal afsættes midler til omkring 100 nye plejehjemspladser i de efterfølgende år. Emnet vil indgå i budgetforhandlingerne næste år. 
 • Budgetpartierne ønsker at få nedbragt kommunens samlede sygefravær, som fortsat er for højt. Partierne ønsker at bringe erfaringerne fra coronanedlukningen i spil for at fremme en mere fleksibel arbejdsdag og for at undersøge nye arbejdsformer.
 • Som led i kommunens indsats for at fremme den mentale sundhed er budgetpartierne enige om at etablere tilbuddet ”Åben og Rolig”. Målet er, at tilbuddet kan bidrage til at forebygge stress, fremme den mentale sundhed og dermed nedbringe forbruget af sygedagpenge. Der afsættes 4 mio. kr. i budgetperioden.
 • Budgetpartierne ønsker en aktiv og ansvarlig klima- og miljøpolitik. Derfor afsættes der ni mio. kroner til første fase af projektet med områdeplaner, hvor spildevand og regnvand separeres, i Holte-området. Den største del af denne helt nødvendige investering afholdes via Rudersdals forsyningsselskab Novafos.
 • Budgetpartierne støtter arbejdet med at være klimaneutral senest i 2050. Derfor deltager Rudersdal Kommune i DK2020, som er et klimaviden- og udviklingssamarbejde med blandt andre RealDania og Concito. Der afsættes to millioner kr. til at understøtte det indledende arbejde.
 • Klimaudviklingen bliver mere og mere markant, og behovet for at sikre kysterne bliver stadigt tydeligere. Derfor fremrykkes 2 mio. kr. til kystsikringsindsatsen til 2022, så arbejdet kan igangsættes tidligere.
 • Indsatsens for Rudersdals vandmiljø skal styrkes yderligere gennem indsatsplaner og konkrete indsatser. Budgetpartierne afsætter yderligere 2 mio. kr. til formålet.
 • Budgetpartierne ønsker, at den manglende cykelforbindelse på tværs af kommunen mellem Holte og Høsterkøb/Ubberød/Brådebæk prioriteres, med statslig medfinansiering. Hvis muligheden for medfinansiering viser sig, bakker partierne derfor fuldt og helt op om etablering af cykelstier gennem Rude Skov og afsætter yderligere 3 mio. kr. til den kommunale medfinansiering.
 • Budgetpartierne ønsker at nedbringe sagsbehandlingstiden for byggesager og afsætter derfor 1 mio. kr.
 • Budgetpartierne fastholder den tidligere beslutning om, at kirkegårde skal være brugerfinansierede. Partierne afsætter dog 1 mio. kr. til at vedligeholde bevaringsværdige gravsteder.

Dialog-rum skal styrke samspil mellem borgere og politikere

Som en del af aftalen er det desuden aftalt at inddrage kommunens borgere som værdifulde sparringpartnere og en attraktiv ressource, når der skal findes nye veje og alternative løsninger.

Derfor ønsker budgetpartierne at styrke dialogen mellem borgerne og det politiske niveau. Budgetpartierne ønsker særligt fokus på dialogen med kommunens unge. Budgetpartierne er enige om at afsætte 200.000 kr. i 2021 til at understøtte udrulningen. Initiativet evalueres med fremlægges for kommunalbestyrelsen i december 2021.

Et af midlerne til en styrket borgerdialog vil være åbne ”dialog-rum”, hvor borgergrupper kan forpligtige kommunalbestyrelsen til at indgå i dialogen og bidrage til at kvalificere det pågældende emne. Ifølge budgetaftalen vil grupper af stemmeberettigede borgere i fællesskab forsøgsvis kunne åbne for ”dialog-rum” med kommunalbestyrelsens medlemmer, hvis mindst to hundrede stemmeberettigede borgere i Rudersdal Kommune ønsker det.

Udtalelser fra aftaleparterne:

Anne Christiansen, Lokallisten, siger:

”Lokallisten er meget tilfredse med dette budget, der investerer seriøst i rammerne for vores børn og unge. Vi er især glade for den styrkede indsats over for de sårbare børn og unge – et af de få områder, hvor serviceniveauet bliver hævet.

Rudersdal skal blive klimaneutral, hvorfor vi hilser samarbejdet i DK2020 velkomment, samtidig med at vi øger bevillingerne til at afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.

Vi ser frem til forsøget med borgerforslag, hvor især de unge får en let adgang til at forpligte kommunalbestyrelsen til at indgå i dialog.”

Court Møller, Radikale Venstre, siger:

”Det er mange år siden, at vi har kunnet lande så flot et budget. Endelig kan vi give børn, unge og idrætten et vigtigt løft. Og så glæder Radikale Venstre sig over, at Rudersdal er helt i front, når det handler om ambitioner for den grønne omstilling. Stop for overløb af spildevand til søerne bliver nu en realitet i de første områder, og investeringer i cykelstier fortsætter. Og endelig glæder vi os rigtig meget over, at borgerne – og ikke mindst de unge – nu kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen, så vi kan få en god dialog om nye ideer og forslag.”

Kristine Thrane, Socialdemokratiet, siger:

”I Socialdemokratiet er vi rigtig glade for denne budgetaftale, det er den bedste i flere år. Ingen besparelser, men mange nye gode tiltag, som vi støtter 100 procent. Ikke mindst de tiltrængte investeringer i børn, unge, idrætten, samt nye initiativer på miljø- og klimaområdet er positive tiltag, som vi glæder os til at komme i gang med.”

Erik Mollerup, Venstre, siger:

”Det er et fantastisk flot budget – af mange gode grunde. Aftalen rækker flere år frem og er bredt forankret. Selv med de massive investeringstiltag er det muligt at bevare en af landets laveste skatteprocenter. Og i Venstre ser vi frem til, at vi sammen skal udvikle borgerdialogen til et nyt niveau, hvor særligt også unge inviteres til aktiv deltagelse.”

Christoffer Buster Reinhardt, Konservative Folkeparti, siger:

”Fra Konservativ side er vi godt tilfredse med årets budgetaftale. Vi vil særligt fokusere på tre ting: for det første, så ønsker vi at give samme løft i voksen-normeringen til de ca. 125 børn, som går i private institutioner, som der er sket i de øvrige institutioner. Det har vi reserveret penge til og er klar til at udbetale dem, så snart vi må. For det andet, så letter vi nu kirkegårdstaksterne med 1 million kroner, ved at kommunen påtager sig opgaven med de bevaringsværdige gravsteder. Og sidst, men ikke mindst, så er vi glade for, at der er enighed om, at vi skal have nedbragt ventetiden på byggesagsbehandling i Rudersdal.”