Budgetaftale præget af mådehold

Der er indgået en bred aftale mellem 22 af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer om Rudersdal Kommunes budget for de kommende fire år.

Kommunens økonomiske situation betyder, at omdrejningspunktet for dette års aftale har været ansvarlighed og mådehold. Sammenlignet med tidligere år er der således tale om et meget moderat anlægsbudget. Der er fokus på kerneopgaven, effektiv drift og udgiftstilbageholdenhed. Derfor er der kun blevet plads til få nye udgiftskrævende initiativer. Partierne bag aftalen har besluttet at aflyse den planlagte besparelse på skoleområdet på 4,2 mio. kr. i 2020.

Under vanskelige vilkår er der indgået en bred aftale om Rudersdal Kommunes budget for 2019-2022 mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale og Liberal Alliance.

Dette års budgetforhandlinger er foregået i lyset af en række udefra kommende udfordringer, herunder ekstraomkostninger til sundhedsvæsnet og øgede udgifter til udligning.

Parterne bag budgetaftalen er enige om at fortsætte det nuværende niveau for skatteprocenten (udskrivningsprocenten), grundskyldspromillen og dækningsafgifterne i 2019 og at lægge niveauet til grund for overslagsårene. Regulering af yderligere nødvendige indtægter for 2021 og 2022 vil blive håndteret i den budgetreguleringspulje, der er indarbejdet i budgetforslaget.

I aftalen indgår en række prioriterede aktiviteter, der alle har til formål at understøtte den igangværende indsats med strukturforbedringer og effektiviseringspotentialer.

Rudersdal Kommune modtager 34 mio. kr. i 2019 og 2020 som en midlertidig statslige kompensation for den tvivlsomme opgørelse af udlændinges uddannelsesbaggrund, der indgår i udligningen fra 2019 og påfører Rudersdal Kommune store merudgifter. Såfremt der ikke foreligger en udligningsreform til ikrafttræden senest 2021, har aftaleparterne en entydig forventning om, at det statslige tilskud fortsætter, indtil en ny udligningsordning træder i kraft. Behovet for yderligere finansiering fra 2021 vil blive drøftet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2021–2024.

Borgmester Jens Ive har følgende kommentar til budgetaftalen:

”Det er en stor glæde, at der har været så bred tilslutning til at udvise ansvarlighed og arbejde konstruktivt med opgaven. Der er vist mod og vilje til at fortsætte arbejdet med den grundlæggende organisering af kommunens opgaver og den måde, vi fremover, som kommune, skal løse opgaverne på til gavn for alle borgere i Rudersdal.

Gennem de seneste år er uvisheden og budgetusikkerheden blevet øget blandt andet som følge af manglende og upræcise statslige udmeldinger kombineret med indblanding, som påvirker de kommunale budgetter. Derfor er det tydeligt, at behovet for en mere robust kassebeholdning er øget. På den baggrund er det meget positivt, at et bredt flertal har kunnet samles om en ansvarlig aftale, der styrker kommunens kassebeholdning.”

Elementer i budgetaftalen

 • Aftaleparterne aflyser den planlagte reduktion på skoleområdet på 4,2 mio. kr. i 2020, så der ikke hjemtages yderligere besparelser, før der er mulighed for at iværksætte en ny og mere robust struktur.
 • Udover de i budgetforslaget beskrevne mål skal der ses på strukturforslag knyttet til Miljø- og Teknikudvalgets område. Endvidere øges ambitionsniveauet for strukturforbedringer inden for Økonomiudvalgets ressort svarende til i alt 5 mio. kr. i budgetperioden (2020 og 2021: 1,5 mio. kr. og 2022: 2 mio. kr.)
 • Økonomiudvalget ønsker en præsentation af den nuværende model for ejendomsdrift og tilsyn med kommunes ejendomme med henblik på en drøftelse af mulige strukturelle tiltag.
 • Strukturen for fremtidens formidlingsaktiviteter skal gentænkes (biblioteker og museer). Arbejdet foregår i Kultur- og Fritidsudvalget som en del af den igangværende fokus på struktur og kommunale arealer.
 • Aftaleparterne er enige om at flytte Vedbækfundene fra Gl. Holtegaard til Vedbæk. Driften skal ske på grundlag af en uændret driftsramme. Flytningen sker så snart, der er tilvejebragt tilstrækkelig ekstern finansiering hertil.
 • Der skal i 2019 indledes en drøftelse med Gl. Holtegaard om kommunens fremtidige engagement.
 • Projektet vedrørende en ny idrætshal ved Dronninggårdskolen udskydes et år, således at der afsættes 11 mio. kr. i 2022 og 21 mio. kr. i efterfølgende år.
 • Økonomiudvalget sørger for finansiering af de to særlige udvalg (§17.4 udvalg), således at Skolestrukturudvalget tilføres 0,3 mio. kr. årligt og Sårbare Børn- og Ungeudvalget tilføres 0,25 mio. kr. til aktiviteter.
 • Der etableres en erhvervskoordinatorordning fra 2019, der i det første år finansieres af Erhvervsrådet med 0,6 mio. kr. Økonomiudvalget skal senest i august 2019 have forelagt et oplæg til den videre finansiering af ordningen.
 • Kommunalbestyrelsen ønsker en temadrøftelse af indsatsen for at reducere sygefraværet herunder hvilke initiativer, der kan medvirke til en reduktion heraf.
 • Færdiggørelsen af Birkerød Idrætscenter udskydes fra 2018 til 2021.
 • Med baggrund i de støttede projekter på skolerne evalueres om puljen til udendørs læringsmiljø­er skal suppleres svarende til de midler, der blev anvendt til renovering af offentlige legepladser.
 • Der formuleres en politik for veteraner, der beskriver kommunens støtte i samarbejde med andre relevante myndigheder.

Budgettet vedtages på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 10. oktober 2018 kl. 17.