Spring til indhold

Budgetaftale fastholder og udbygger indsatser

Mandag aften er der indgået budgetaftale i Rudersdal Kommune for 2022-25. Aftalen er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Med budgetaftalen fastholdes og udbygges indsatserne for blandt andet børn, unge og idræt, vores natur og miljø samt ældre inden for rammerne af kommunens gode og robuste økonomi.

Der er indgået aftale om Rudersdal Kommunes budget for 2022-25. Aftalen er indgået mellem: Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Budgetaftalen ligger i forlængelse af den aftale, der blev indgået sidste år, hvor der ekstraordinært blev afsat en samlet investering på 350 mio. kroner i årene 2021-24 til børn, unge og idræt. Med den netop indgåede budgetaftale tilføres der yderligere cirka 80 mio. kroner, som skal sikre, at Rudersdal Kommune vil kunne stille de bedst mulige rammer til rådighed for kommunens børn, unge og brugere af kommunens idrætsfaciliteter. 

Fortsat massiv investering i børn og unge

Rudersdal Kommune har gennem det seneste år oplevet en ekstraordinær stor tilflytning af børnefamilier. Det har yderligere skærpet behovet for nye daginstitutionspladser. Derfor investeres der i et nyt moderne børnehus ved Sjælsø med plads til 160 børn, ligesom kapaciteten udvides i Vedbæk med cirka 50 pladser, og der etableres en moderne daginstitution i tilknytning til Trørødskolen.
 
For at sikre kommunens yngste den bedst mulige start i kommunens institutioner har de tre budgetpartier aftalt, at der afsættes midler til at fremrykke den fulde indfasning af minimumsnormeringer, så denne er afsluttet allerede i 2023. Ligeledes afsættes der midler til at forbedre ansættelsesvilkårene for pædagoger.
 
På skoleområdet er budgetpartierne enige om at bakke fuldt og helt op om den nuværende skolestruktur. Partierne er dog opmærksomme på, at blandt andet corona pandemien har betydet, at en række indsatser er forsinkede i forhold til den oprindelige intention. Budgetpartierne ønsker, at både faglighed og trivsel skal styrkes. Derfor investeres der over de kommende år 80 mio. kroner i nye læringsmiljøer.

Sund økonomi og positive udsigter

Rudersdal Kommune er inde i en sund udvikling, hvor sidste års udligningsreform har skabt større klarhed over kommunens samlede udgifter til kommunal udligning. Det ændrer dog ikke ved, at der fortsat er et stort udgiftspres, som nødvendiggør en stram styring og nøje prioritering af udgifterne for at sikre, at kommunalbestyrelsens mål om at have en kassebeholdning på mindst 125 mio. kroner ved udgangen af 2025 kan indfris.
 

Borgmester Jens Ive siger: ”Jeg vil gerne takke både Socialdemokratiet og Radikale Venstre for en god og konstruktiv proces, hvor der har været enighed om at fastholde intentionerne i skolestrukturen og ambitionerne om en ekstraordinær indsats for børn, unge og idrætten, samtidig med at det har været muligt at fastholde en sund og robust økonomi.”

Nye initiativer til gavn for mange

Aftaleparterne er blandt andet enige om:
  • Der afsættes fem mio. kroner til udvikling af Holte Bibliotek som en del af udviklingen af hele Holte Midtpunkt. Aftaleparterne ser biblioteket som et rum for den demokratiske samtale, den gode debat og kulturelle fællesskaber.
  • Ophold på sygehusene bliver kortere og kortere, hvilket stiller store krav til fagligheden i og kvaliteten af genoptræning og midlertidige pladser. Budgetpartierne afsætter 35 mio. kroner til renovering af Hegnsgården og i alt 4 mio. kroner i 2022-23 til styrkelse af bemandingen på Hegnsgården. Derudover afsættes 1 mio. kroner til nødvendige og umiddelbare behov for opdateringer af stuerne på Hegnsgården. Samlet afsættes næsten 60 mio. kroner til markante forbedringer af ældreområdet.
  • Budgetpartierne er enige om, at der fortsat skal være fokus på idrætsområdet, og ønsker derfor udarbejdet en visionsplan for Birkerød Idrætsanlæg, der involverer by, gymnasium og idrætsklubber. Derudover afsættes der 40 mio. kroner til ny halkapacitet i Holte-området. Parterne ønsker den samlede halkapacitet i Holte-området udnyttet bedst muligt og afsætter derfor 2 mio. kroner til at undersøge de bygningsmæssige muligheder for fortsat brug af Skovlyskolens idrætslænge.
  • Der afsættes yderligere 1 mio. kroner i 2022-23 eller i alt 2 mio. kroner til at understøtte etablering af padel-anlæg i kommunen efter ansøgning.
  • Borgerrådgiverfunktionen blev etableret ved årsskiftet og skulle efter den oprindelige aftale evalueres ved udgangen af 2021. Budgetpartierne er enige om, at grundlaget for en evaluering endnu er for spinkelt, hvorfor ordningen forlænges frem til udgangen af 2022, hvorefter den evalueres.
  • Der afsættes en tilgængelighedspulje på 2 mio. kroner for at styrke tilgængeligheden, herunder ikke mindst handicapvenlige adgangsforhold til rådhuset i Holte, men også mere generelt at styrke tilgængeligheden overalt i kommunen.
  • Der skal, i dialog med borgere og ejendomsejere, udarbejdes en helhedsplan for Vedbæk, der sætter rammerne for udviklingen. 
  • Budgetpartierne prioriterer arbejdet med at reducere både kommunens miljø- og klimapåvirkning og – gennem en række initiativer og projekter – at medvirke til at reducere de enkelte virksomheder og husstandes samlede påvirkning af vores fælles omgivelser. Partierne ønsker således at etablere grundvandsparker for at beskytte grundvandet i kommunen, når det lovmæssige grundlag er til stede. Ligeledes ønsker partierne udarbejdet en plan for udskiftning af kommunens biler, så de i fremtiden alene er fossilfri. I 2023 står således bilerne i ældreplejen til udskiftning til fossilfri drift. Yderligere ønsker partierne at der etableres en digital løsning, der kan underbygge en øget brug af samkørsel.
  • Sårbare børn og unge skal være et fortsat fokusområde i budgetperioden. Partierne ønsker at styrke dialogen mellem de fagprofessionelle medarbejdere, børn, unge og deres familier. Ligeledes skal der arbejdes med rammerne for indsatserne, ikke mindst på det psykologiske område. Der afsættes 0,5 mio. kroner til dette i 2022-23.

Udtalelser fra aftaleparterne:

Court Møller, Radikale Venstre, siger: 

”I Rudersdal Kommune har vi store ambitioner for vores klima- og miljøindsatser. Det seneste år har vi i borgersamlingerne arbejdet med at omsætte FN’s verdensmål til konkrete handlinger. Med denne budgetaftale forpligter vi os yderligere ved blandt andet at lægge en plan for udfasning af vores nuværende bilpark, så den fremadrettet bliver fossilfri, ved at se nærmere på mulighederne for at etablere grundvandsparker, implementere en digital platform for samkørsel, og ved at arbejde hen mod omstilling til grøn varmeforsyning.”

Kristine Thrane, Socialdemokratiet, siger:

”I Socialdemokratiet er vi rigtig glade for en budgetaftale, som viderefører de gode intentioner fra sidste år i forhold til de tiltrængte investeringer i børn, unge og idrætten. Vi glæder os også over, at det har været muligt at afsætte midler til at forbedre pædagogernes ansættelsesvilkår samt ikke mindst, at vi har kunnet fremrykke den fulde indfasning af minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Alle er enige om, at det er nødvendigt. Nu får vi gjort noget ved det.”

Jens Ive, Venstre, siger: 

”Det er et godt og ambitiøst budget, men det er også et robust budget, der skaber sikkerhed for, at vi kan indfri vores egen målsætning om en fortsat stærk økonomi i hele den kommende budgetperiode. Det er glædeligt, at vi har mulighed for at skærpe vores fokus og indsatser både på ældreområdet og i forhold til den nære sundhed. Ikke mindst er det glædeligt, at vi nu får mulighed for at etablere et nyt kompetencecenter på Hegnsgården, som navnlig skal kunne modtage borgere til genoptræning og i midlertidige pladser efter udskrivning fra hospitalsbehandling.”