Budgetaftale 2017 i hus for Rudersdal Kommune

Der er under svære vilkår indgået en bred aftale om Rudersdal Kommunes budget for de næste fire år. Alle partier og lister, på nær Enhedslisten, er med i aftalen, og det glæder selvsagt borgmester Jens Ive.

Budgetaftalen overholder rammerne for serviceudgifterne, og skatteprocenterne holdes i ro. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi alle parter har været enige om de økonomiske principper for kommunes økonomi og erkendt nødvendigheden af reduktioner i et omfang, som alle gerne havde været foruden.

Grundlaget for budgetarbejdet har været et ønske om at fastholde en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden i 2020.

- Borgmester Jens Ive er glad for, at det er lykkedes at lande en bred aftale. Det vidner om ansvarlighed og et helt grundlæggende godt samarbejde – og viser demokratiets arbejde, når det er bedst.

På anlægssiden er de tungeste poster en sikring af renoveringen af Skovlyskolen med 25 mio. kr. og en fortsat udbygning af plejeboligkapaciteten med Ebberød etape 2, hvortil der også er afsat 25 mio. kr. Dertil kommer et nyt demens daghjem i Holte.

En række af de besparelsesforslag, der indgik i budgetoplægget i april, har været genstand for en grundig drøftelse. Fra alle sider har der været et ønske om, at en række af de foreslåede besparelser - særligt på Børne- og Skoleområdet - enten blev trukket tilbage eller reduceret.

Budgetaftalen indebærer, at de foreslåede besparelser på området samlet set bliver reduceret med ca. 9 mio. kr. samtidig med, at der afsættes betydelige millionbeløb til nye og bedre fysiske rammer på såvel skole- som daginstitutionsområdet.

Parterne er endvidere enige om:

 • At der er behov for etablering af en ny daginstitution i Holte finansieret af de afsatte midler til Masterplanen på børneområdet.
 • At der skal igangsættes et arbejde for etablering af et friplejehjem som et supplement til de markante udbygninger på ældreområdet, der allerede er igangsat.
 • At antallet af almene boliger søges fastholdt - konkret peges på støtte til op til 10 nye boliger som konsekvens af renoveringer i Gl. Holte.
 • At skolerne i højere grad end i dag skal tage ansvar for ordentlige toilet- og hygiejne-forhold. Skolerne skal, som en del af dette fokus, inspireres dertil samt redegøre for deres varetagelse af opgaven overfor Børne- og Skoleudvalget.
 • At de eksisterende valgdistrikter fastholdes på nuværende tidspunkt. Når teknologien giver mulighed for en mere fleksibel afvikling af valg, vil man igen kunne revurdere valgdistrikterne.
 • At mellemmåltider i Børnehaverne fastholdes, men integreres i frokostordningen således, at de bliver brugerbetalt.
 • At Bakkehuset søges udviklet til i højere grad igen at blive brugerstyret. En pulje stilles til rådighed for omstillingen i 2018.
 • At hjemmeplejen skal nytænkes. Der skal udtænkes en anderledes model for den måde, hjemmeplejen drives på. Den ny model skal i højere grad end i dag støtte den tilgang til opgaverne, som efterspørges dels af borgerne, dels af sundhedsvæsnet.
 • At der igangsættes et evalueringsprojekt vedrørende digitale læringsmidlers vedligeholdelse og fornyelse med henblik på endelig afklaring ved budgetforhandlingerne i 2017.
 • At der fortsat skal være fokus på konkurrenceudsættelse, der kan medvirke til reduktioner af driftsomkostninger.
 • At der fortsat er et ønske om at se positivt på en udbygning af halkapaciteten i Holte-området, men at det ikke i år har været muligt at anvise yderligere midler.
 • At der fortsat er fokus på at gøre en ekstraordinær indsats for cyklister og veje. Dette er muliggjort gennem omprioriteringer inden for det tekniske område.
 • At der gøres en indsats for at styrke byggesagsbehandlingen.
 • At forvaltningen udarbejder et oplæg til den nyvalgte kommunalbestyrelse vedrørende behovet for strukturelle ændringer af den kommunale virksomhed.

Budgettet vedtages på kommunalbestyrelsens møde onsdag den 12. oktober 2016 kl. 17.

Budgetforslag 2017

Se elementer i budgetaftalen