Spring til indhold

Bred budgetaftale styrker skolerne i Rudersdal

Der er indgået en bred aftale om Rudersdal Kommunes budget for 2023-26. Aftalen er indgået mellem alle kommunalbestyrelsens partier: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale Venstre, Enhedslisten og SF.

Med budgetaftalen bilægger partierne de seneste års strid om skolestrukturen i Rudersdal Kommune, igangsætter en genopretning af det sociale børneområde og styrker skolernes økonomi og PPR med samlet 100 mio. kr. over budgetperioden, 2023-26. Samtidig har partierne forpligtet hinanden på at tage et fælles ansvar for Rudersdal Kommunes udvikling, økonomi og drift i en vanskelig tid med international usikkerhed, øget statslig detailstyring og stigende inflation.

Borgmester Ann Sofie Orth siger: Først og fremmest glæder jeg mig over, at vi trods vanskelige betingelser har indgået en solid og forpligtende budgetaftale, der sikrer, at vi kan begynde genopretning af det sociale børneområde, skabe stabilitet om skolerne og herunder give dem et tiltrængt økonomisk løft. Jeg glæder mig også over, at vi er enige om at styrke elevtrivslen og skolernes faglige løfteevne. Aftalen er indgået under vanskelige økonomiske betingelser. Derfor er det så meget desto mere glædeligt, at alle partier er med i budgetaftalen og tager ansvar også fremadrettet for at udmønte forståelsespapirets aftaler.”

Skattestigning og effektiviseringer

Partierne er enige om at hæve skatten med 0,12 pct. til 23,21 pct. i 2023. Det svarer til et samlet provenu på 23 mio. kr., der udligner den meromkostning, som udligningsaftalen fra 2020 har givet Rudersdal Kommune. Partierne er samtidig enige om at hæve skatten med ca. otte mio. kr. i 2024, hvilket er grænsen for skattestigning, uden at en væsentlig del af denne bliver spist op af udligningssystemet. Partierne vil i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2023 tage stilling til, om de resterende 15 mio. kr. skal findes gennem yderligere skattestigning eller ved effektiviseringer og tilpasninger.

Med budgetaftalen er der tilvejebragt årlige effektiviseringer for mere end 10 mio. kr. på administrative opgaver, og der effektiviseres primært på administrative indsatser med 3,9 mio. kr. i 2023 stigende til 5,6 mio. kr. fra 2024 inden for kulturområdet. Samlet er det medvirkende til, at partierne har kunnet prioritere nye velfærdsinitiativer for 118 mio. kr. i budgetperioden. Der udestår dog at finde effektiviseringer fra 2024 og frem for 4,4 mio. kr.

Økonomi og nye rammer for skolerne i Rudersdal

Partierne er enige om, at der er brug for stabilitet om skolerne i Rudersdal. De er enige om, at skolerne i Rudersdal skal opleve en reel frisættelse med ét overordnet, fælles mål. Det er, at folkeskolerne i Rudersdal Kommune skal have den højeste elevtrivsel og den højeste faglige løfteevne. Derfor har partierne aftalt at styrke børne- og skoleområdet med 100 mio. kr. over budgetperioden. Ud af dette beløb udmøntes en væsentlig del som en stigning i kronebeløbet pr. elev.

Derudover afsættes, udover de allerede afsatte beløb til Ravnholm Skole, afdeling Nærum og Søholmskolen, afdeling Toftevang, 10 mio. kr. til renovering af Trørødskolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen (heraf er der allerede afsat 5,4 mio. kr.) og 30 mio. kr. til bygningerne på Holte Skole, afdeling Rønnebærvej i årene 2023-25, så man kan tage imod den samlede udskoling.

Partierne er også enige om, at der er behov for flere ændringer for at rette op og reparere på skolestrukturen og herunder, at der er et behov for at styrke forældrenes tillid til skolerne i kommunen. De større skoledistrikter har medført en bedre økonomi for den enkelte skole, men der er problemer med manglende synlig og tilstedeværende ledelse og fastholdelse af lokale traditioner og kultur på de sammenlagte skoler.

Partierne ønsker, at hver skole og skoleafdeling definerer deres egen profil med ejerskab blandt elever, medarbejdere, forældre og ledere og i lokalsamfundet. Med hver skole menes der for de sammenlagte skolers vedkommende hver afdeling, idet partierne, inden for rammerne af skolestrukturen, ønsker, at skoleafdelingerne i videst muligt omfang bliver opfattet som selvstændige i hverdagen, også selvom de formelt er en del af en sammenlagt skole.

Partierne er enige om at sikre stabilitet og ro om skolestrukturen i Rudersdal. Derfor fastholder partierne, at:

 • Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Skovlyskolen, Trørødskolen fortsætter som i dag som selvstændige skoler med årgangene 0.-9. klasse.
 • Rude Skov Skole fortsat vil have to afdelinger: Afdeling Sjælsø med 0.-9. klasse og Afdeling Høsterkøb med 0.-5. klasse. Elever fra Afdeling Høsterkøb skal fortsat have garanti for at kunne fortsætte deres skolegang i udskolingen på Afdeling Sjælsø, hvis de ønsker dette.
 • Søholmskolen fortsat vil have to afdelinger: Afdeling Toftevang med 0.-9. klasse og Afdeling Bistrup med 0.-6. klasse. Elever fra Afdeling Bistrup skal fortsat have garanti for at kunne fortsætte deres skolegang i udskolingen på Afdeling Toftevang, hvis de ønsker dette.
 • Ravnholm Skole fortsat vil have to afdelinger: Afdeling Nærum med 0.-9. klasse og Afdeling Vangebo med 0.-6. klasse. Elever fra Afdeling Vangebo skal fortsat have garanti for at kunne fortsætte deres skolegang i udskolingen på Afdeling Nærum, hvis de ønsker dette.

Folkeafstemning om Holte Skole

For Holte Skole er partierne enige om, at den nuværende model med to afdelinger med hver 0.-9. klasse har forhindret en ordentlig sammenlægning af de to tidligere skoler. Samtidig anerkender partierne, at der ikke er tilstrækkeligt elevgrundlag i Holte til at rulle sammenlægningen tilbage og genetablere to selvstændige skoler med hver sin 0.-9. klasse.

Partierne har i stedet opstillet to alternative modeller for fremtidens skole i Holte. Den ene model indebærer, at Holte Skole samles på Rønnebærvej, hvor der kan gøres plads til alle 0.-9. klasser. Den anden model indebærer en delvis tilbagerulning ved at lade Dronninggårdskolen med årgangene 0.-9. klasse og Ny Holte Skole med årgangene 0.-6. klasse genopstå som selvstændige skoler og med garanti for, at eleverne fra Ny Holte Skole kan fortsætte deres skolegang i udskolingen på Dronninggårdskolen, hvis de ønsker dette.

Partierne ønsker ikke at træffe en sådan beslutning uden at tage det ultimative borgerinddragende redskab i brug: en folkeafstemning. En folkeafstemning vil være nyskabende for kommunalbestyrelsen at bringe i anvendelse og vil sikre forældre/borgere en stemme, før der træffes en endelig beslutning om fremtidens skole i Holte. Valgberettigede vil være skolens nuværende forældre og alle borgere bosiddende i Holte Skoles skoledistrikt, som også ville have stemmeret ved et kommunalvalg. Der er tale om en vejledende folkeafstemning, som skal være afsluttet senest 31. december 2022.

Kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at der skal findes en god løsning for placering af dronninggårdklasserne, og vil derfor inddrage forældre og medarbejdere, før der træffes beslutning herom.

Nye initiativer til gavn for mange

Aftaleparterne er også enige om:

 • Der skal indgås en ny arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening for at øge fleksibiliteten og give mere tid til lærerne. I denne aftale vil kravet om tilstedeværelse blive afviklet og det gennemsnitlige timetal pr. år reduceret. Det bliver gjort, samtidig med at kommunen søger om at forkorte skoledagen for eleverne med henblik på at etablere 2-lærerordninger eller alternativt at blive frikommune på området. Der reserveres 2,9 mio. kr. i 2023 stigende til 7 mio. kr. i 2024 til dette.
 • Der afsættes 10 mio. kr. i 2023 faldende til 5 mio. kr. i 2026 til genopretning af PPR samt til dagtilbud- og skoleområdet. Midlerne anvendes til opnormering af PPR- og myndighedsområdet og til at indhente det efterslæb i socialpædagogisk bistand og behandling, der er konstateret behov for overfor sårbare børn.
 • Der vil i 2023 i regi af Social- og Sundhedsudvalget blive sat gang i et arbejde med at udarbejde en ny sundhedspolitik for Rudersdal Kommune. Ligeledes vil der blive udarbejdet en pårørendepolitik. Pårørende skal ses som en ressource - ikke en arbejdskraft. I politikudviklingen skal spørgsmålet om en pårørendevejleder undersøges nærmere.
 • Der vil i forbindelse med 80-året for de danske jøders flugt til Sverige i 1943 blive rejst et mindesmærke i Vedbæk. Mindesmærket finansieres af opsparede midler på kunstindkøbskontoen sammen med de midler, der er til kunstindkøb i 2023.
 • Der afsættes 11 mio. kr. til kunstgræs på Rundforbi Stadion i 2025, hvis etableringen kan ske uden negative miljømæssige konsekvenser. Der vil ske afklaring heraf inden for første halvår af 2023. Hvis det ikke er muligt at etablere kunstgræsbanen, forbliver midlerne på idrætsområdet til udmøntning af forslag fra Idrætshandleplanen.
 • Partierne er enige om, at der skal afsøges mulighed for at gøre brug af OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) i forbindelse med etablering af Holte Hal 3 og en helhedsplan for området omkring Birkerød Idrætscenter.
 • I 2023 afsættes 0,3 mio. kr. til flere bænke og skraldespande i tilknytning til Rudersdal Kommunes fantastiske naturområder. Det vil ske som led i et borgerinddragende projekt, ’Ønskebænke’, hvor borgere kan komme med forslag til, hvor der er brug for en bænk eller en skraldespand.
 • Rudersdal Kommune har vedtaget en ambitiøs klimahandlingsplan. I alt bruger kommunen årligt ca. 30 mio. kr. til direkte klima-, energi- og miljøtiltag. Deraf er der afsat 5 mio. kr. hver år til implementering af klimahandlingsplanen. Hertil kommer, at anlægsarbejdet med etablering af cykelstier langs Kongevejen gennem Rude Skov sættes i gang i 2023 med færdiggørelse i 2024 med en samlet nettoudgift for Rudersdal Kommune på 18,9 mio. kr.
 • I andet halvår af 2023 implementeres en CO2-pris i kommunens indkøbspolitik, ligesom Rudersdals Klimaråd nedsættes i 4. kvartal 2023.
 • Der afsættes 4 mio. kr. i 2023 faldende til 3 mio. kr. i 2025 og frem til en særlig indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden ved bygge- og lovliggørelsessager.
 • Rudersdal Kommune skal fortsat have en borgerrådgiver, men denne skal referere direkte til kommunalbestyrelsen og dermed være uafhængig af forvaltningen.

Udtalelser fra aftaleparterne

Christoffer Buster Reinhardt, Det Konservative Folkeparti, siger: "I Det Konservative Folkeparti er vi meget tilfredse med, at vi tilfører over 100 millioner kroner til skolerne i budgetperioden, samtidig med at der også kommer penge til renovering. Det sikrer, at folkeskolerne i Rudersdal har mulighed for, at levere på den målsætning vi har sat: at eleverne har den højeste trivsel og at skolerne har den højeste faglige løfteevne. Og så har det været vigtigt for os at sikre, at flere elever kan få glæde af at komme på Naturskolen. Vi ser meget frem til at der skal holdes folkeafstemning om den fremtidige organisering af Holte Skole, det er en helt ny måde at lave lokal borgerinddragelse på".

Jens Ive, Venstre, siger: ”I Venstre er vi glade for, at der ved årets budgetaftale nu er skabt fælles opbakning til fremtidens skolestruktur og til investering i tre nye udskolingsmiljøer. Også aftalen på 10 mio.kr., til en ny skolegenopretningspulje disponeret af den lokale skolebestyrelse er vigtig. På idrættens område glæder vi os over opbakningen til nyt underlag for opvisningsbanen på Rundforbi Stadion. Og sidst, men bestemt ikke mindst, at det lykkedes at begrænse størrelsen på fremtidige skattestigninger.”

Kristine Thrane, Socialdemokratiet, siger: ”Det er vigtigt at værne om kultur- og fritidstilbud, derfor er Socialdemokratiet meget tilfredse med, at vi fik reduceret besparelserne og samtidig afsætter midler til nye projekter med fokus på børn og unge. Vi er glade for, at vi styrker skolerne og PPR ved at tilføre flere midler, samt at alle partierne nu er enige om retningen for skolerne, det er der i høj grad brug for. Det er også godt, at vi nu har en ambitiøs klimahandlingsplan, og at der er afsat midler til at føre den ud i livet.”

Anne Christiansen, Lokallisten, siger: ”Det er et godt budget med fokus på børn og unge. Vi håber, at enigheden om strukturen giver vores skoler ro, og at det sammen med det tiltrængte økonomiske boost styrker arbejdsglæden og forældretilfredsheden. Det understøttes af, at det er muligt at etablere udskolingsmiljøer både på Toftevang, Nærum og på Dronninggård. Det har været helt nødvendigt at sætte penge af til PPR - til genopretning af de fejlbehandlede sager og til generel opnormering. Dejligt at klubben i Vedbæk bliver permanent.”

Court Møller, Radikale Venstre, siger: Det er uhyre vigtigt, at vi nu har fælles enighed om skolestrukturen. Vi har en aftale, som alle partier i kommunalbestyrelsen står bag. Kun ved politiske enighed får vi den ro og stabilitet på skoleområdet, som elever, forældrene og lærerne fortjener. Vi er bl.a. enige om strukturen, om etablering af nye udskolingsmiljøer og enige om at styrke kronebeløbet pr. elev. Og på klima-, energi- og miljøområdet er budgettet det mest ambitiøse nogensinde med investeringer på mere end 116 mio. kr. i budgetperioden fra 2023-2026.”

Christoffer Emil Jexen, Enhedslisten, siger: ”Jeg er glad for at være en del af budgetaftalen, som afsætter over 30 mio. kr. til en ny grøn retning - og for første gang sikrer grundlag for massiv og ambitiøs klimahandling i Rudersdal. Budgettet sikrer også hjælp til sårbare børn, tilfører midler til alle folkeskoler - og specialskolen i Holte får et løft. De kreative fag styrkes og indsatsen omkring ordblinde øges markant. Det er alle vigtige rød-grønne aftryk, der mindsker uligheden, giver mere klimahandling og flere muligheder for børn.”

Dorte Nørbo, SF, siger: ”Klimahandlingsplan og klima- og miljøtiltag har fået en nødvendig stor plads i budgettet, ligesom sikring af fremtidig indførelse af en CO2-pris og Klimaråd. Vi er også glade for, at en enig kommunalbestyrelse efter flere års debat nu står bag afslutningen af usikkerheden om skolestrukturen samt genopretning af PPR. SF er særligt glad for, at Musik- og Billedskolen nu får mulighed for udvikling af nye samarbejder med folkeskolen og dermed sætte mere fokus på det musiske og kreative.”

Se hele budgetaftalen

Budgetaftale 2023