Spring til indhold

Borgerne giver genoptræning topkarakter

Genoptræningen i Rudersdal Kommune gør det så godt, at den vurderes som værende bedre end landets øvrige genoptræningstilbud. Det viser en landsdækkende brugerundersøgelse af både offentlige og private tilbud.

Brugerundersøgelsen giver et generelt godt billede af den samlede tilfredshed med hele landets genoptræningstilbud, som får en vurdering på 4 ud af 5 mulige point. Tilfredsheden med Rudersdal Kommunes tilbud sniger sig med 4.1 point op over det nationale gennemsnit.

Kommunerne har pligt til at tilbyde både rehabilitering og genoptræning efter borgerens indlæggelse på et sygehus og i de situationer, hvor borgeren har fået nedsat funktionsevne som følge af anden sygdom, uden vedkommende har været indlagt. For at holde øje med kvaliteten af genoptræningen spørger Indenrigs- og Sundhedsministeriet løbende ind til borgernes holdninger og oplevelser i forhold til deres genoptræningsforløb.

Den nuværende undersøgelse er gennemført på baggrund af oplysninger fra året 21 - 22, hvor i alt 584 borgere bosat i Rudersdal er blevet spurgt ind til deres tilfredshed med både private og kommunale tilbud. Borgerne blev bedt om at besvare spørgsmål i forhold til selve genoptræningen, men også om deres oplevelse af den information de har modtaget før genoptræningen og de fysiske rammer for genoptræningen.  

Brugerundersøgelsen viser at hele 79% af de adspurgte borgere i Rudersdal er enten tilfredse eller meget tilfredse med deres genoptræning. Tilfredsheden er relativt ens på tværs af aldersgrupper, men særligt de ældre, som modtager genoptræning for at forbedre eller vedligeholde deres funktionsevne, giver udtryk for høj tilfredshed med deres tilbud. 

Social- og Sundhedsudvalgets formand Randi Mondorf (V) er tilfreds med undersøgelsens udfald:

 

Alt i alt peger resultaterne jo på en stor tilfredshed med genoptræningen blandt borgere i Rudersdal Kommune, hvor vi jo ligger lidt over landsgennemsnittet. Det er også meget tilfredsstillende at erfare, at borgerne både er tilfredse med den rehabilitering, vi kan tilbyde direkte efter en indlæggelse, og den ambulante genoptræning vi tilbyder i forhold til at vedligeholde og styrke de ældre borgeres funktionsevne. Det viser, at vi over en bred vifte kan stå til mål for det høje kvalitetsniveau, som vi gerne vil give borgerne”, siger Randi Mondorf.

Tilfredsheden med selve genoptræningsindsatsen ligger generelt højt på landsplan, mens Rudersdal Kommune samlet set ligger lidt højere. Dette mønster gentager sig også i borgernes vurdering af deres egen indsats, afslutning på træningsforløbet og effekten af genoptræningen.

Genoptræningen i Rudersdal scorer også højt, når det kommer til borgernes vurdering af de fysiske rammer som træningslokaler, transport, træningstider, terapeuternes forståelse af borgerens situation, ventetid, antal træningsgange og afstand til træningscenter. Her har et stort flertal svaret, at de var enten tilfredse eller meget tilfredse med tilbuddet.

Endelig viste undersøgelsen, at borgerne i Rudersdal er tilfredse med den information, de har modtaget fra både sygehuset og kommunen før selve genoptræningen.