Spring til indhold

Borgere med handicap har gode muligheder på arbejdsmarkedet

Kommunens erhvervsudvalg mødtes for nylig med Handicaprådet for på det årlige møde at drøfte, hvordan borgere med funktionsnedsættelse får gode muligheder for at være en del af arbejdsmarkedet.

På mødet blev nuværende og fremtidige redskaber drøftet, som giver borgere med funktionsnedsættelse mulighed for at anvende deres ressourcer på arbejdsmarkedet. Rudersdal Kommune delte sine erfaringer på området, herunder hvilken forskel de enkelte redskaber opleves at gøre, og kommunen redegjorde for, hvordan redskaberne bliver bragt i spil over for borgerne. I den forbindelse havde kommunen interviewet to rudersdalborgere, der begge har mistet synet, og som derfor begge har glæde af handicapkompenserende ordninger til at fungere som en fuldgyldig del af arbejdsmarkedet.

”De hjælpemidler, som Rudersdal Kommune har bidraget med, er afgørende for, at jeg på trods af mit synshandicap har kunnet beholde mit arbejde. Derudover understøtter hjælpemidlerne mig sådan, at jeg i højere grad kan fremstå professionel og selvstændig på min arbejdsplads,” siger Mikael Bellers Madsen, projektleder i CONCITO.

Opgør med bureaukratiet

Noget af det, der bliver tydeligt gennem borgernes egne udlægninger, er betydningen af, at man som borger med funktionsnedsættelse oplever at blive lyttet til og forstået. Det kræver, at kommunen finder løsninger, som passer til den enkeltes behov på arbejdsmarkedet.

Michael H. Nielsen, underdirektør i Dansk Industri, fortæller: ”Rudersdal Kommune har været meget lyttende og engageret i forhold til de udfordringer, jeg har på grund af nedsat syn. Kommunen har hjulpet med hjælpemidler, som er en forudsætning for, at jeg kan fungere på arbejdsmarkedet og har været gode til at inddrage IBOS (Instituttet for Blinde og Svagtsynede) i forbindelse med at afsøge nye tekniske hjælpemidler. Når man som jeg har nedsat erhvervsevne, er det meget positivt at opleve en kommune, der ser muligheder frem for, at bureaukrati kommer til at stå i vejen.” 

Formand for Handicaprådet Jeppe Bülow-Lehnsby er glad for de to borgeres udtalelser:

”Vi er meget optagede af i Handicaprådet, at borgere med handicap får de bedste betingelser, bl.a. når det drejer sig om beskæftigelse, og det er tydeligt, at kommunens indsats på området gør en forskel for at fastholde borgeren på arbejdsmarkedet."

Kommunalbestyrelsesmedlem Randi Mondorf er enig: ”Det gør mig stolt at høre Mikael og Michaels oplevelser af at blive imødekommet og lyttet til. Den betydning hjælpemidlerne har for deres mulighed for at være i beskæftigelse er jo med til at understrege vigtigheden af, at vi tager udgangspunkt i borgeren, så de uagtet et handicap kan fortsætte deres arbejdsliv i virksomheder, der har brug for deres kompetencer.”

Handicapkompenserende ordninger er en paraplybetegnelse for de fire ordninger, som borgere med funktionsnedsættelse kan gøre brug af for at få bedre vilkår. De fire ordninger indbefatter personlig assistance, hjælpemidler, fortrinsadgang og den såkaldte isbryderordning, hvor nyuddannede med en funktionsnedsættelse kan blive ansat med løntilskud.